Møte på ba­det

Finansavisen - Fashion - - LEDER -

«My na­me is Pat­rick Bate­man. I’m 27 years old. I be­lie­ve in ta­king ca­re of my­self, and a ba­lanced diet anda ri­gorous exer­ci­se rou­ti­ne. Int he mor­ning, if my face is a litt­le puf­fy, I’ll put on an ice pack whi­le do­ing my sto­mach crun-ches. I can do a thou­sand now. »

Det­te er åp­nin­gen på Ame­ri­can Psycho. Den fan­tas­tis­ke selv­opp­tat­te og per­fek­te fa­sa­den til Pat­rick Bate­man, put­tet i pen­nen av Bret Eas­ton El­lis, som gjem­mer et tomt skall.

Du er ikke Pat­rick Bate­man. Du tren­ger ikke bli han hel­ler. An­ta­ge­lig bør du bli alt an­net.

Men den mann­li­ge le­ser har noen punk­ter som kan stram­mes opp.

Ti år som jour­na­list i øko­nomiog fi­nans­pres­sen gjør at du mø­ter litt folk med makt. Og folk med pen­ger. Og ikke minst folk som øns­ker å bli sett. El­ler som må bli sett for å gjø­re job­ben sin.

For­bau­sen­de ofte har de blåst mye pen­ger på fa­sa­den. Det er helt i or­den. Det er fint å føle seg fin.

Men så but­ter det på noen es­sen­si­el­le, grunn­leg­gen­de og til­na­er­met gra­tis punk­ter som det er vik­tig å ta opp.

Det hjel­per ikke hvor dyr dres­sen og sko­ene dine er, der­som det stik­ker hår ut av ører, nese og du har sør­ge­ren­ner un­der neg­le­ne. Al­le ser det.

Det er vans­ke­lig å si ifra til and­re, sa­er­lig en kol­le­ga el­ler noen du ikke kjen­ner alt for godt. An­ta­ge­lig bur­de man, men hvor­dan?

Der­med kan det hel­ler kom­me fra en frem­med på pa­pir. Her er din Mar­grethe Munthe, bare uten mu­sikk. For det­te er ikke spal­ten hvor du skal tvin­ges til å bli jåle­bukk, det­te er folke­opp­lys­ning og opp­dra­gel­se. Du er nødt til å ta litt vare på deg selv og det er noen sva­ert enk­le og kjap­pe punk­ter hvor vi stry­ker hver dag.

Du kan be­gyn­ne med å kik­ke opp i ne­sen din. For­bau­sen­de man­ge menn har en svin­dyr hår­klipp, men et ørne­reir i ne­sen el­ler over øyne­ne. Den al­de­ren hvor folk van­lig­vis får lønn for stre­vet, det sto­re kon­to­ret og styre­ver­vet, er i gjen­nom­snitt også den al­de­ren hvor det be­gyn­ner å gro mer i ører, ne­ser og over øyne­ne.

Pro­ble­met er at folk ikke ser det selv.

Men nese­trim­me­re er ikke pin­li­ge å bru­ke og de er ikke dyre. Ikke er det vondt hel­ler. Det ki­ler i ver­ste fall litt og plut­se­lig får du blikkon­takt igjen med de som tid­li­ge­re har kik­ket in­tenst på ne­sen din.

Fri­sø­ren din kan trim­me det ver­ste av bus­ke­ne over øyne­ne, så du slip­per å lig­ne en Ivo Ca­p­ri­no-fi­gur.

Og mens vi er in­ne på hår. Rydd opp i flass. Al­le ser den. Den er på jakke­sla­get og den skjem­mer ut både deg og en god dress. En kjapp prat med en flink apo­te­ker ryd­der opp i tørr hode­bunn, el­ler du kan spør­re fri­sø­ren din. Men om ikke fri­sø­ren din sier ifra om sånn, bør du kan­skje byt­te. Og gå til fri­sø­ren din. En or­dent­lig en. Ikke en som bare tar kon­tan­ter. For all del dropp din kone, mann el­ler la svi­ger­mor gjør det. Du lar ikke gla­de ama­tø­rer føre regn­ska­pet ditt el­ler lak­ke bi­len din. Sånn er det med hår og!

Og få ren­set dres­se­ne når flas­sen er un­der kon­troll.

Nå na­er­mer vi oss slut­ten. Bare rens neg­le­ne dine. Og klipp dem. Det er lett å få skitt un­der neg­le­ne, selv f o ren­na e ring s livs kap­tein, men gjør det til en vane. Al­le ser skit­ne neg­ler.

Og til slutt. Puss ten­ne­ne. In­gen rek­ker peke­fing­re til røy­ke­re el­ler snu­se­re her­fra, men første­inn­trykk spil­ler en rol­le, og al­le hus­ker han med den dår­li­ge ån­den. Tom mage, kaf­fe, hvit­løk el­ler ni­ko­tin. Det er fort gjort. Puss puss.

Det er på tide å ta seg sam­men!

MARIUS MØRCH LARSEN Re­dak­tør i Fi­nans­avi­sen Fashion

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.