Bril­le­nes nye skil­le

Finansavisen - Fashion - - BRILLER - torgeir.sti@fi­nans­avi­sen.no TORGEIR KVEIM STI

For man­ge er en bril­le kun en bril­le. I en bran­sje hvor de størs­te blir stør­re, går fle­re av luk­sus­mer­ke­ne and­re vei­en.

Hva lig­ger egent­lig bak bril­le­ne fra ett av ver­dens mest hem­me­lig­hets­ful­le luk­sus­mer­ker? Hos Krogh Op­tikk på Ma­jor­stu­en sit­ter en kar med tren­te hen­der og fer­dig­stil­ler et par sol­bril­ler. Hans iden­ti­tet må hol­des hem­me­lig. In­gen skal kre­di­te­res ar­bei­det som leg­ges bak pro­duk­te­ne til Botte­ga Vene­ta. Det er det­te som iføl­ge sel­ska­pet bi­drar til å opp­rett­hol­de mys­tik­ken rundt det ita­li­ens­ke luk­sus­mer­ket.

Hånd­ver­ke­ren, som vi for an­led­nin­gen kal­ler Gian­lu­gi, sier et par ita­li­ens­ke glo­ser og rek­ker frem et par fer­di­ge inn­fat­nin­ger. Bril­le­ne er bro­dert med det flet­te­de møns­te­ret som kjenne­teg­ner mer­ket, som of­test i la­er, men i det­te til­fel­let la­get i rent sølv. Pa­ret vi hol­der i hån­den er mer­kets «li­mi­tied edition»ut­ga­ve, og kom­mer kun i et be­gren­set an­tall på 300 styk­ker. Pri­sen er 15.000 kro­ner.

– På man­ge må­ter kan det sam­men­lik­nes med smykke­pro­duk­sjon, sier Lau­ra Flow­er, kom­mu­ni­kas-jons­sjef for Ke­ring i Nor­den.

– Gian­lu­gi kom­mer tid­li­ge­re fra smykke­in­dus- t rien. Et­ter­vis att e brille­pro­duk­sjo­nen til­ba­ke til­eg­ne hånd­ver­ke­re, la­ges alt kun for hånd.

Flow­er er raskt ute for å av­blå­se det hun me­ner er al­le my­ters mor i brille­bran­sjen: Slett ikke alt er bil­lig plast.

For­uten bril­le­ne av sølv, er mer­kets inn­fat­nin­ger la­get av en blan­ding bom­ull og ma­te­ria­ler med uli­ke farge­egen­ska­per som set­tes sam­men i en kom­po­sitt-løs­ning.

Stof­fe­ne hvi­ler i opp­til 12 uker før det skja­eres til, pres­ses og for­mes. Den vans­ke­ligs­te og mest tid­kre­ven­de løs­nin­gen, er iføl­ge Flow­er «tor­toi­se».

Alt fra skja­e­ring, pus­sing, og sam­men­set­ning gjø­res for hånd. Ke­ring som ei­er Bote­ga Vene­ta, Guc­ci, Ba­len­cia­ga, Brio­ni og Alex­an­der Mc­que­en bru­ker et rikt nett­verk av spe­sia­lis­ter over hele Ita­lia til å lage bril­le­ne de­res. Gian­lu­gi er én av dem, og rei­ser ver­den rundt for å vise hvor­dan det gjø­res. Og ikke minst for å av­li­ve my­ter.

– Jeg tror egent­lig ikke folk vet at det er sto­re for­skjel­ler på bril­ler. For de al­ler fles­te er en bril­le bare en bril­le. Det stem­mer imid­ler­tid ikke, sier op­ti­ker Ar­vid Krogh.

– Hvor­for er det blitt slik at man må til­ba­ke til hånd­ver­ke­ren? – I det brille­mar­ke­det vi har i dag, er det vik­ti­ge­re enn noen gang å skil­le seg ut enn før, sier Krogh som ser et vok­sen­de in­ter­es­se, og mar­ke­det, for kva­li­tets­inn-fat­nin­ger hvor hånd­verks­tra­di­sjo­ner er syn­lig­gjort.

Det er kan­skje hel­ler ikke så rart. Tid­li­ge­re i år kon­so­li­der­te ver­dens størs­te brille­pro­du­sen­ter, Luxot­ti­ca og Essilor, og blir der­med en gi­gant med en kom­bi­nert mar­keds­ver­di på 50 mil­li­ar­der euro. Sam­ti­dig gikk både LVMH og Ke­ring mot­satt vei, ved å ta kon­troll over sin egen pro­duk­sjon.

Det glo­ba­le sol­brille­mar­ke­det var i 2013 verdt 90 mil­li­ar­der dol­lar og for­ven­tes øke 140 mil­li­ar­der dol­lar in­nen 2020, iføl­ge Bu­si­ness of Fashion. Veks­ten er i ho­ved­sak dre­vet av en vok­sen­de mid­del­klas­se som med stør­re sann­syn­lig­het vil bru­ker sin dis­po­nib­le inn­tekt på ett av de mest til­gjen­ge­li­ge luk­sus-pro­dukte­te­ne på mar­ke­det.

– Det gjør også at vi får mu­lig­he­ten til å va­ere na­er­me­re hvem og hva merke­va­ren Botte­ga Vene­ta re­pre­sen­te­rer, sier Flow­er.

AL­LE FOTO: KROGH OP­TIKK

Luk­sus­mer­ke­ne gjør sta­dig mer for å skil­le seg fra res­ten. Her fer­dig­stil­ler hånd­ver­ke­ren en Botte­ga Vene­ta li­mi­ted edition i sølv til 15.000 kro­ner.

Etter at Ke­ring tok til­ba­ke pro­duk­sjo­nen til sel­ska­pet, gjø­res alt for hånd.

Op­ti­ker Ar­vid Krogh ser øken­de in­ter­es­se for hånd­ar­bei­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.