Louis Vu­it­ton klok­ker inn

Finansavisen - Fashion - - TREND - TORGEIR KVEIM STI Kil­de: GQ torgeir.sti@fi­nans­avi­sen.no

Skal du først lage mote­klok­ke, må du gjø­re det skik­ke­lig. Det har Louis Vu­it­ton klart, ar­gu­men­te­rer Ted Staf­ford i GQ.

Der­som du er en svo­ren klokk­en­tu­si­ast som ikke li­ker at mer­ker som App­le og Sam­sungs en­trer på klokke­mar­ke­det, og tror det blir en kort­va­rig døgn­flue likt data­dy­ret Ta­ma­gochi, tar du feil. Smart­klok­ke­ne er kom­met for å bli.

Louis Vu­it­tons førs­te klok­ke, Tam­bour Ho­ri­zon, sel­ges som en tek­nisk smart­klok­ke, men er pak­ket inn som et ekte luk­sus­pro­dukt. Selv om inn­ma­ten er Goog­le An­d­roid­wear, Amo­led-skjerm og kjø­rer på Qual­comms Snap­dra­gons platt­form, er alt an­net ty­pisk Louis Vu­it­ton. Gjen­nom­ført, fin­pus­set og luk­su­riøst.

Du kan vel­ge mel­lom en lang rek­ke kas­ser, i po­lert el­ler børs­tet stål. Og mu­lig­he­te­ne for valg av rem­mer er na­er­mest uen­de­li­ge. Det­te er en gjør-det-selv lu­kus­klok­ke som lig­ger tett opp­til his­to­ri­en og de ty­pis­ke kva­li­te­te­ne det frans­ke mote­hu­set er kjent for å bru­ke.

Ted Staf­ford i GQ ar­gu­men­te­rer for at bort­sett fra de ty­pis­ke tek­nis­ke spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne, som å sen­de mel­din­ger, mail, helse-app og di­gi­tal 24-ti­mers ski­ve, er klok­ken over alt an­net et stil­pro­dukt. Tam­bour Ho­ri­zon kom­mer med over 30 rem­mer i al­le mu­li­ge slag, med stri­per, LV logo el­ler ini­tia­ler. Den er kan­skje ikke den let­tes­te klok­ken i bruk, da den kre­ver to ap­per for å syn­kro­ni­se­res med en ip­hone.

D ener først og fremst vek­tet mot mote­in­ter­es­ser­te, og drar nyt­te av­mer­ket stil­na er min g til per­fek­sjon i sine pro­duk­ter. Kan­skje, kan den va­ere en for­lø­per for et etter­hvert stør­re sort­i­ment so­li­de de­sign­klok­ker.

De­sign­klok­ker som Tam­bour Ho­ri­zon fra Louis Vu­it­ton blir sta­dig bed­re, men er først og fremst et mote­pro­dukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.