Lavest skatt på ut­leid ei­en­dom

„„For­for­de­ling av ak­sjo­na­ere­ne er gjen­gan­ge­ren

Finansavisen - JUS - - Innhold - BJØRN HENNING GRANDAL

Nors­ke Skog (NSG) er et av sel­ska­pe­ne som fikk ram­salt kri­tikk av Oslo Børs i fjor. Bak­grun­nen er sel­ska­pets fight med Ernst & Young, som var NSGS re­vi­sor frem til mai i 2016. I for­bin­del­se med sel­ska­pets rap­port for fjer­de kvar­tal 2015 frem­kom det at NSG og de­res re­vi­sor, var uenig om gjel­den­de prin­sip­per og mar­keds­ut­sik­ter som igjen had­de be­tyd­ning for verd­set­tel­sen av sel­ska­pets ei­en­de­ler. Sel­ska­pet ble kjent med re­vi­sors syn se­nest et­ter bør­sens åp­nings­tid 5. fe­bru­ar, mens sel­ska­pet valg­te å ven­te med å in­for­me­re mar­ke­det til den 10. fe­bru­ar. Iføl­ge Verdi­pa­pir­lo­vens § 5-2 kan sel­ska­pet ut­set­te of­fent­lig­gjø­ring av opp­lys­nin­ger for ikke å ska­de sine le­gi­ti­me in­ter­es­ser, for­ut­satt at all­menn­he­ten ikke ville­des av ut­set­tel­se­ne og opp­lys­nin­ge­ne be­hand­les kon­fi­den­si­elt.

Tvil­som­me mo­ti­ver?

Oslo Børs me­ner imid­ler­tid at mo­ti­ve­ne til Nors­ke Skog sann­syn­lig­vis var av en an­nen ka­rak­ter.

«Et­ter Bør­sens syn kan det stil­les spørs­måls­tegn ved om sel­ska­pet had­de en le­gi­tim in­ter­es­se for ut­satt of­fent­lig­gjø­ring, uan­sett vil­le man villede mar­ke­det om ikke in­for­ma­sjo­nen ble ut­lig­net, der in­ves­to­re­nes for­vent­nin­ger var pre­get av den ny­lig pub­li­ser­te regn­skaps­in­for­ma­sjo­nen», skri­ver bør­sen i et brev til sel­ska­pet. Inn­hol­det i bre­vet er gjen­gitt i trykk­sa­ken «Børs­sir­ku­la­ere ved­tak og ut­ta­lel­ser 2016».

Til­lits­mann

Bør­sen me­ner at re­vi­sor har en sen­tral rol­le som til­lits­mann i ka­pi­tal­mar­ke­det og at de­res ut­ta­lel­se nor­malt vil til­leg­ges be­ty­de­lig vekt.

«Det for­hold at re­vi­sor ikke er i stand til å in­ne­stå for regn­skaps­prin­sip­pe­ne med­fø­rer ny usik­ker­het. Det­te gjel­der spe­si­elt der re­vi­sors fore­truk­ne regn­skaps­mo­dell vil­le med­føre ri­si­ko for ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal….», skri­ver bør­sen

Bør­sen me­ner at det at NSG av­sk­ja­erer for­plik­tel­se­ne sine på sub­jek­tivt grunn­lag ba­sert på sam­ta­ler sy­nes noe svakt og kri­tikk­ver­dig, men leg­ger til grunn at sel­ska­pet en kort pe­rio­de de facto ikke har for­stått al­vo­ret i sa­ken. Et­ter Bør­sens syn bur­de sel­ska­pet li­ke­vel ha for­stått at uenig­he­ten skul­le mel­des mar­ke­det på ett tid­li­ge­re tids­punkt.

Oslo Børs var i sterk tvil ved­rø­ren­de hvil­ken re­ak­sjon de skul­le kom­me med over­for Nors­ke Skog, men falt til slutt ned på at sa­ken av­slut­tes med kun kri­tikk.

Like­be­hand­ling

Fun­com er et av fle­re sel­ska­per som har fått kri­tikk­brev fra bør­sen for­di det har blitt stilt spørs­mål om de gitt samt­li­ge ak­sjo­na­erer lik be­hand­ling.

Sel­ska­pet gjen­nom­før­te i mai en ret­tet emi­sjon på 95.970.000 nye ak­sjer, som et ledd i en om­fat­ten­de re­struk­tu­re­rings­pro­sess. På bak­grunn av trans­ak­sjo­nens ut­van­nen­de ef­fekt, og det for­hold at emi­sjons­kur­sen lå be­ty­de­lig un­der slutt­kurs før of­fent­lig­gjø­ring av emi­sjo­nen, fore­tok Oslo Børs en vur­de­ring av trans­ak­sjo­nen opp mot for­bu­det mot uri­me­lig for­for­de­ling i lø­pen­de for­plik­tel­ser for sel­ska­per no­tert på bør­sen.

Oslo Børs skri­ver i et brev til Fun­com at

Oslo Børs send­te kri­tikk­brev til man­ge av de børs­no­ter­te sel­ska­pe­ne i lø­pet av fjor­året. For­for­de­ling av ak­sjo­na­erer er en gjen­gan­ger i kri­tik­ken fra bør­sen, mens Nors­ke Skog får på «puk­ke­len» for sen of­fent­lig­gjø­ring av kri­tikk fra re­vi­sor.

den ret­te­de emi­sjo­nen, som mer enn dob­let sel­ska­pets an­tall ute­stå­en­de ak­sjer, in­ne­bar en be­ty­de­lig for­for­de­ling av sel­ska­pets ek­sis­te­ren­de ak­sjo­na­erer i for­hold til grup­pe­rin­gen av nye in­ves­to­rer som fikk teg­ne seg i emi­sjo­nen. For­for­de­lin­gen frem­stod som yt­ter­li­ge­re for­ster­ket ved at emi­sjo­nen ble gjen­nom­ført med be­ty­de­lig ra­batt i for­hold til mar­keds­kurs.

Re­pa­ra­sjons­emi­sjo­nen hjalp et­ter bør­sens opp­fat­ning hel­ler ikke stort. Den var på 16 pro­sent av den ret­te­de emi­sjo­nen og der­med sva­ert be­skje­den sam­men­lig­net med om­fan­get av den ret­te­de emi­sjo­nen.

Ned på be­ne­ne

Gitt sel­ska­pets al­vor­li­ge fi­nan­si­el­le si­tua­sjon og ar­beid over lengre tid med å få på plass en løs­ning som kun­ne sik­re sel­ska­pets frem­tid, kan det li­ke­vel et­ter bør­sens opp­fat­ning ar­gu­men­te­res for at ak­sjo­na­ere­nes in­ter­es­se har blitt til­strek­ke­lig hen­syn­tatt gjen­nom trans­ak­sjo­nen, da det til­syne­la­ten­de ikke fore­lå and­re mind­re inn­gri­pen­de al­ter­na­ti­ver for sel­ska­pet i den fore­lig­gen­de si­tua­sjon.

Fun­com kom der­med et­ter bør­sens opp­fat­ning li­ke­vel ned på be­ne­ne.

«Et­ter en grun­dig to­tal­vur­de­ring av om­sten­dig­he­te­ne rundt trans­ak­sjo­nen og sel­ska­pets vur­de­rin­ger av hand­lings­al­ter­na­ti­ver i lys av for­bu­det mot uri­me­lig for­for­de­ling/like­be­hand­ling, har Oslo Børs kon­klu­dert med at det ikke er grunn­lag for å over­prø­ve sel­ska­pets vur­de­ring av at den ret­te­de emi­sjo­nen var sak­lig be­grun­net i sel­ska­pets og ak­sjo­na­ere­nes fel­les in­ter­es­se», skri­ver bør­sen i bre­vet til sel­ska­pet.

ILLUSTRASJONSFOTO: FUN­COM

GJOR­DE DET RETTE?: Oslo Børs lan­det til slutt på at det ikke er grunn til å over­prø­ve Fun­coms vur­de­rin­ger til tross for at kon­klu­sjo­nen ble for­for­de­ling.

FOTO: SIV DOLMEN

FOR SEN: Oslo Børs me­ner at kon­sern­sjef Sven Om­buds­tvedt i Nors­ke Skog var for sent ute med å in­for­me­re re­vi­sors krav om ned­skriv­nin­ger på sel­ska­pets ei­en­de­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.