Kas­ter kap­pen, pluk­ker opp hans­ken

Ad­vo­kat Te­re­se Hal­lén-hasaas tar ett år fri fra Klu­ge for å va­ere dag­lig le­der i en av Oslos mest tra­di­sjons­rike hanske­bu­tik­ker.

Finansavisen - JUS - - Innhold - OLIVER ORSKAUG

Til dag­lig job­ber 33-årin­gen med skatte­rett, sel­skaps­rett og per­son­vern­re­la­ter­te spørs­mål, men nå skal hun i ste­det kon­sen­tre­re seg om salg av hans­ker, ves­ker, pa­ra­ply­er og lomme­bø­ker.

Scene­skif­tet frem­står gans­ke dras­tisk for uten­for­stå­en­de, men for Te­re­se er de nye om­gi­vel­se­ne gans­ke van­te. Hen­nes fa­mi­lie har nem­lig dre­vet med pro­duk­sjon og salg av hans­ker i seks generasjoner.

Hans­ker i blo­det

Når Fi­nans­avi­sen Jus mø­ter hen­ne i for­ret­nin­gen på hjør­net av Roald Amund­sens gate og Stor­tings­ga­ten i Oslo, na­er­mest vegg-i-vegg med kles­for­ret­nin­gen Fer­ner, så er tre generasjoner Hal­lén til­ste­de.

Hun selv, hen­nes far Alf Ter­je Hal­lén og dat­te­ren Mar­ti­ne på ett år.

– Vi har fa­mi­lie­bil­der av meg som er tatt i bu­tik­ken da jeg var like gam­mel som dat­te­ren min, sier Te­re­se.

Det var in­gen selv­føl­ge at hun skul­le job­be for fa­mi­lie­be­drif­ten, men hun har hatt lyst selv. Fa­ren hen­nes har dre­vet med det si­den han var ten­åring, men Te­re­se og lille­søs­te­ren hen­nes har valgt and­re kar­rie­r­evei­er.

– Anet­te har blitt la­erer og Te­re­se valg­te jus. Jeg har ald­ri pres­set noen av dem til å over­ta bu­tik­ken, men jeg er vel­dig glad for at Te­re­se vi­ser in­ter­es­se for sel­ska­pet og ser på mu­lig­he­ter for vi­dere­ut­vik­le drif­ten for frem­ti­den, sier pap­pa Ter­je.

Han fyl­ler straks 75 år og til­brin­ger mer og mer tid i var­me­re strøk.

Men la oss spo­le litt til­ba­ke i tid.

Drev fab­rik­ker og bu­tik­ker

Det var Te­re­ses tipp­tipp­olde­far Jöns Chris­ti­an Hal­lén som star­tet det hele. I 1822, i en al­der av 26 år kom han til Kris­tia­nia fra Sve­ri­ge og liv­na­er­te seg som hanske­ma­ker.

Søn­nen Jør­gen Hal­lén fulg­te opp som sko­ma­ker, sam­ti­dig som han drev hanske­ut­salg.

For man­ge Oslo-bor­ge­re er Hal­léns hanske­bu­tik­ker kjen­te. Et­ter hvert som nye generasjoner kom til, ut­vi­det virk­som­he­ten seg.

Hal­lén-fa­mi­li­en anla et eget gar­ve­ri ved Grü­ner­løk­ka i Oslo.

– Det job­bet over 100 men­nes­ker med pro­duk­sjo­nen den gan­gen, sier Te­re­se.

På det mes­te had­de fa­mi­li­en nes­ten 10 ut­salgs­ste­der, blant an­net i Karl Jo­hans­gate, på Stor­tor­vet, og i Øv­re Slotts­gate i Oslo, men også bu­tikk i Stav­an­ger og Moss.

I dag er det in­gen egen­pro­duk­sjon igjen len­ger, og bare én bu­tikk ek­sis­te­rer. Va­re­ne kjø­per de fra and­re hanske­pro­du­sen­ter. Det fin­nes li­ke­vel et lite par­ti hans­ker igjen fra den opp­rin­ne­li­ge pro­duk­sjo­nen på 50-tal­let. De er la­get av vill­sv­inn­skinn og er me­get eks­klu­si­ve.

Ett års tenke­pau­se – Skal du gi deg som ad­vo­kat?

– Jeg skal bru­ke det­te året på å set­te meg inn i drif­ten. Så får vi se. Jeg hå­per egent­lig at jeg kan fort­set­te med jus og dri­ve fa­mi­lie­be­drif­ten ved si­den av. Det kan hen­de at min søs­ter in­volve­rer seg mer et­ter hvert også.

Hun har man­ge pla­ner. Ny logo for be­drif­ten er ut­vik­let. Te­re­se har la­get en nett­side, star­tet med ny­hets­brev og re­gist­rert en Face­bo­ok-kon­to for bu­tik­ken.

– Vi har sendt ut noen ny­hets­brev al­le­re­de som har ge­ne­rert salg, sier hun.

På kvel­de­ne tar hun bil­der av hans­ker og leg­ger de ut på net­tet. Hun li­ker å gjø­re det mes­te selv. Da la­erer hun bed­re og får det som hun vil. Drøm­men er å åpne fle­re bu­tik­ker på sikt, slik Hal­lén had­de i gam­le da­ger. Det er blant ide­ene som nå skal ut-

Jeg hå­per egent­lig at jeg kan fort­set­te med jus og dri­ve fa­mi­lie­be­drif­ten ved si­den av

re­des i året som kom­mer.

Hun er vel­dig takk­nem­lig for at Klu­ge har gitt hen­ne ett års per­mi­sjon. Hun er nå blitt to­barns­mor og et­ter endt per­mi­sjon med Mar­ti­ne som i dis­se da­ger be­gyn­ner i barne­hage, så pas­set det å føl­ge opp be­drif­ten.

Får brukt jus­kunn­ska­pe­ne

Selv om bu­tikk­drift kan vir­ke fjernt fra en ad­vo­kats hver­dag, så tror Te­re­se at hun får brukt mye av kunn­ska­pe­ne sine li­ke­vel.

Ser man på regn­skaps­tal­le­ne til Alf Hal­lén AS, som er det ju­ri­dis­ke nav­net til bu­tik­ken, så vir­ker det ved førs­te øye­kast at hanske­salg er me­get lu­kra­tivt.

Av drifts­inn­tek­ter på 4,3 mil­lio­ner kro­ner i 2015, var re­sul­ta­tet før skatt 7,3 mil­lio­ner. Det skyl­des at hanske­bu­tik­ken like mye er et in­ves­te­rings­sel­skap.

Be­drif­ten har i sin tid eid man­ge ei­en­dom­mer i Oslo som nå er solgt. Pen­ge­ne har blitt re­in­ves­tert, blant an­net i ak­sjer.

I og med at Te­re­se Hal­lén-hasaas har job­bet med arv og ge­ne­ra­sjons­skif­te for kli­en­ter i Klu­ge, og alt som føl­ger med av skatte­rett og sel­skaps­rett ved om­or­ga­ni­se­ring av be­drif­ter, så vil hun na­er­mest fun­ge­re som en hus­ad­vo­kat for hansk­e­sel­ska­pet. Skul­le det opp­stå noen tvis­ter, kan hun ta seg av det også.

Part­ner­drøm­men er ikke død

– Du mø­ter kan­skje en god del kol­le­ger også i bu­tik­ken?

– Ja, vi lig­ger jo sen­tralt til i sen­trum og det er sta­dig vekk ad­vo­ka­ter inn­om for som hand­ler pa­ra­ply­er, hans­ker og ves­ker som de bru­ker på jobb.

– Du har klat­ret i Klu­ge fra du kom inn som ad­vo­kat­full­mek­tig. Nå er du se­nior­ad­vo­kat. Had­de det ikke fris­tet å bli part­ner?

– Jeg er så hel­dig at jeg har fle­re kar­rie­re­mu­lig­he­ter. Nå skal jeg be­stem­me meg for hva jeg skal gå for. Går jeg til­ba­ke til Klu­ge, så kan jeg love at jeg sat­ser for fullt, men fore­lø­pig har jeg rett og slett ikke be­stemt meg, sier Te­re­se.

TRE GENERASJONER: Te­re­se Hal­lén-hasaas (33) har mye å la­ere om hanske­bu­tik­ken fa­ren Alf Ter­je har dre­vet si­den 60-tal­let. Da hun selv var li­ten var hun med pap­pa på jobb, og nå er det Mar­ti­ne på ett år som er med mam­ma i

FOTO: EIVIND YGGESETH

bu­tik­ken.

FOTO: EIVIND YGGESETH

PRØVETID: Klu­ge har gitt Te­re­se ett års per­mi­sjon fra job­ben som ad­vo­kat. Ti­den skal hun bru­ke til å av­gjø­re hvil­ken kar­rie­r­evei hun føl­ger i åre­ne som kom­mer.

FOTO: EIVIND YGGESETH

NY PROFIL: Te­re­se sy­nes bu­tik­kens de­sign­pro­fil tren­ger en opp­frisk­ning så ut­tryk­ket pas­ser mer til den ti­den vi le­ver i nå. Hun har fått la­get ny logo, og snart er bu­tik­ken også på nett så de kan sel­ge va­rer over hele lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.