Grøn­ne ad­vo­ka­ter er i vin­den

DLA Pi­per og Sel­mer re­krut­te­rer ad­vo­ka­ter fra Stat­oil og Stat­kraft for å styr­ke sat­sin­gen på for­ny­bar ener­gi. Mil­li­ar­der skal in­ves­te­res i vind­kraft­pro­sjek­ter i Nor­ge frem­over.

Finansavisen - JUS - - Innhold - OLIVER ORSKAUG

– Ti­den er knapp for å fat­te in­ves­te­rings­be­slut­nin­ger, sier Ade­le Os, ny­lig an­kom­met part­ner til DLA Pi­per fra Stat­oil.

Der var hun ju­ri­disk le­der i en år­rek­ke, i for­bin­del­se med ut­vik­ling av vind­kraft­pro­sjek­ter i Stor­bri­tan­nia.

– Det er et vin­du som snart luk­ker seg for dem som øns­ker å in­ves­te­re og nyte godt av el-ser­ti­fi­kat­ord­nin­gen, sier Hå­kon Sand­bekk.

Han kjen­ner Os godt, et­ter å ha job­bet som ad­vo­kat i Stat­kraft i Nor­ge og Stor­bri­tan­nia. Nå er han blitt part­ner i Sel­mer for å job­be med for­ny­bar­pro­sjek­ter.

Kre­ver ka­pi­tal og kunn­skap

Rundt om i lan­det fin­nes det man­ge po­ten­si­el­le vind­kraft­pro­sjek­ter som ven­ter på å bli rea­li­sert. Kon­se­sjon er gitt av NVE, men det kos­ter mye pen­ger å rea­li­se­re pro­sjek­te­ne. Sva­ert ofte har ikke de som sit­ter på kon­se­sjo­nen hver­ken mid­le­ne el­ler kunn­ska­pen som trengs for å ta det i mål.

DLA Pi­per fin­ner in­ves­to­re­ne.

– Man er av­hen­gig av pro­sjekt­fi­nan­sie­ring. Ver­dens ho­ved­stad for det er Lon­don. Der har vi 700 ad­vo­ka­ter og et le­den­de mil­jø in­nen­for slik fi­nan­sie­ring, sier ma­na­ging part­ner Hans Chris­ti­an Brodt­korb.

Kom­mer fra Stat­oil

Han er sva­ert glad for å ha fått Ade­le Os med på la­get sitt. Si­den 2006 har hun job­bet med for­ny­ba­re energi­løs­nin­ger og lag­ring av CO2 i Stat­oil.

Da hun job­bet i Stor­bri­tan­nia le­det hun det ju­ri­dis­ke ar­bei­det og for­hand­lings­pro­ses­ser i for­bin­del­se med ut­byg­gin­gen av Dudge­on, et vind­kraft­pro­sjekt til havs som be­står av 67 møl­ler. De pro­du­se­rer i dag nok kraft til å dek­ke be­ho­vet til 400.000 hus­stan­der.

Å byg­ge en vind­mølle­park er in­gen en­kel af­fa­ere. Man er helt av­hen­gig av dyk­ti­ge ad­vo­ka­ter for å få gjen­nom­ført pro­sjek­te­ne i tide, uten sto­re kostands­sprek­ker. En jobb er å ar­bei­de med pro­sjekt­fi­nan­sie­ring, men det er også man­ge and­re ju­ri­dis­ke ut­ford­rin­ger.

Mye re­gu­le­ring

En rek­ke re­gu­la­to­ris­ke pro­blem­stil­lin­ger må lø­ses. For­hand­ling av ret­tig­he­ter må gjen­nom­fø­res. Det kom­mer også ofte pro­tes­ter fra mot­stan­de­re av vind­møl­ler. De kan lett for­sin­ke el­ler i ver­ste fall stan­se pro­sjek­ter, der­som man ikke fin­ner en løs­ning raskt.

– Det tar tid å ut­vik­le et pro­sjekt og det er mye som skal reg­nes på før en in­ves­te­rings­be­slut­ning blir tatt. Vi gir råd til in­ves­to­rer om uli­ke pro­sjek­ter vi har over­sikt over, og kob­ler dem med ut­vik­ler­ne, sier Sand­bekk i Sel­mer.

Han har også bred erfaring fra Stor­bri­tan­nia, hvor han le­det Stat­krafts ju­ri­dis­ke ar­beid med vind­kraft­pro­sjek­ter. Han har også le­det for­hand­lin­ge­ne med le­ve­ran­dø­rer, part­ne­re og in­ves­to­rer for Stat­kraft i for­bin­del­se med rea­li­se­rin­gen av Fo­sen-pro­sjek­tet i Nor­ge.

Lave kraft­pri­ser

Et­ter­som kraft­pri­se­ne er lave om da­gen, og det er usik­kert om det kom­mer and­re sub­si­die­ord­nin­ger på sikt, så sit­ter man­ge in­ves­to­rer på gjer­det.

De er usik­re på om in­ves­te­rin­ge­ne blir lønn­som­me. De må reg­ne med at det vil gå en god del år før in­ves­te­rin­ge­ne vil kas­te av seg. Men, det fin­nes mye pen­ger der ute som vil fin­ne vei­en til for­ny­bar ener­gi.

– På ver­dens­ba­sis har in­ves­te­rin­ge­ne i for­ny­bar­sek­to­ren gått for­bi in­ves­te­rin­ge­ne i olje- og gass­in­du­stri­en. I Nor­ge har det ikke løs­net ennå, sier Sand­bekk.

Sat­ser 20 mil­li­ar­der

I fjor var DLA Pi­per in­volvert i pro­ses­sen med å få Cre­dit Suis­se til å sat­se sto­re be­løp i Fo­sen Vind i Midt-nor­ge. Sel­ska­pet an­slår at mel­lom 15 til 20 mil­li­ar­der kro­ner skal in­ves­te­res i vind­kraft frem­over.

Sam­ti­dig ut­tryk­ker sel­ska­pet be­kym­ring for om ut­len­din­ger vil se seg om et­ter and­re ste­der å in­ves­te­re sine mil­li­ar­der, si­den e-ser­ti­fi­kat­sub­si­die­ne brått fal­ler bort fra 2021.

– Støtte­ord­nin­gen er der i fem år, og i de nes­te to åre­ne kan man in­ves­te­re med den i bak­hånd. Men etter­hvert kom­mer man så na­er­me fris­ten at man ikke rek­ker å be­nyt­te støtte­ord­nin­gen, sier Os.

Si­den Stor­bri­tan­nia er vel­dig langt frem­me på vind­kraft­pro­sjek­ter, og både Os og Sand­bekk har job­bet på and­re si­den av Nord­sjø­en, be­sit­ter de mye kunn­skap på fag­om­rå­det.

Det skal fat­tes sto­re be­slut­nin­ger om opp­kjøp og in­ves­te­rin­ger. Man må un­der­sø­ke om re­gel­ver­ket er i or­den, man må set­te opp ak­sjo­na­er­struk­tu­rer og av­ta­ler. Si­den det er snakk om så sto­re in­ves­te­rin­ger, så må man ha or­dent­li­ge ram­mer for å sik­re dem. Det er ad­vo­ka­te­nes jobb.

– Ad­vo­ka­te­nes jobb er å se til at vil­kå­re­ne er le­ve­li­ge både for låne­gi­ver­si­den, men også for lån­ta­ker­ne som skal ut­vik­le og byg­ge pro­sjek­te­ne, sier Os.

– Om ikke len­ge skal vi møte in- ves­to­rer i Lon­don og for­tel­le dem om mu­li­ge pro­sjek­ter i Nor­ge. Fle­re er in­ter­es­sert. Noen har egen­ka­pi­tal og lang tids­ho­ri­sont for in­ves­te­rin­gen, mens and­re låne­fi­nan­sie­rer de­ler av in­ves­te­rin­ge­ne og har en litt kor­te­re tids­ho­ri­sont, sier Sand­bekk.

Ut­vik­lers øyne

Spe­si­elt liv­sel­ska­per er in­ter­es­sert å få en god av­kast­ning over tid, spe­si­elt nå som rente­ni­vå­ene er så lave.

Os sier hun har en ut­vik­lers øyne. In­vestor­mil­jø­et i Lon­don der­imot, som er gode på pro­sjekt­fi­nan­sie­ring, ser på det hele mer fra lån­gi­ver­nes stå­sted. Kom­bi­na­sjo­nen av hen­nes erfaring med ut­byg­ging og DLA Pi­pers nett­verk i de fi­nan­si­el­le mil­jø­ene, me­ner de er bra.

– Vi skal ta vår del av mar­ke­det, sier Brodt­korb.

Hos Sel­mer kom­mer de ikke til å gi seg uten kamp om de sam­me opp­dra­ge­ne.

HENTET FRA STAT­KRAFT: Sel­mer styr­ker kon­to­ret for å møte det grøn­ne skif­tet. De har hentet inn ad­vo­kat Hå­kon Sand­bekk fra Stat­kraft, som har job­bet med vind­kraft-

FOTO: EIVIND YGGESETH

TUNG ERFARING: Ade­le Os har lan­det hos DLA Pi­per et­ter fle­re år i Stat­oil. Der job­bet hun med ju­ri­dis­ke pro­blem­stil­lin­ger rundt vind­kraft­ut­byg­gin­ger i Stor­bri­tan­nia. Kunn­ska­pen hun be­sit­ter, skal nå bru­kes hos sin nye ar­beids­gi­ver.

FOTO: EIVIND YGGESETH

pro­sjek­ter i Nor­ge og in­ter­na­sjo­nalt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.