Ad­vo­kat­grün­de­re til topps

De sa far­vel til en trygg til­va­er­el­se og valg­te å star­te opp på nytt for seg selv.

Finansavisen - JUS - - Innhold - OLIVER ORSKAUG

Å sam­le tre ad­vo­ka­ter fra tre uli­ke ad­vo­kat­sel­ska­per på ett og sam­me sted, på sam­me uke­dag til sam­me tids­punkt, er en lo­gis­tikk­øvel­se.

En av dem er i ret­ten et sted på Sør­lan­det den uken. Den and­re er på vei til å set­te seg i et fly­sete når vi rin­ger og den tred­je kan helst bare på fre­da­ger. Nei, vent, man­da­ger går også greit, men da pas­ser det selv­sagt ikke for de to and­re.

Men Fi­nans­avi­sen Jus fikk til slutt alle på et brett i rundt 35 mi­nut­ter. Det holdt for fo­to­graf Eivind Yggeseth. Han fikk tatt sine bil­der, før en ad­vo­kat måt­te ile vi­de­re til tann­le­gen.

Så hvor­for alt sty­ret med å få dem med på det sam­me bil­det?

Chris­ti­an Fred­rik Miche­let (63), Nils Hen­rik Pet­ters­son (59) og Fred­rik Berg (45) sa opp tryg­ge job­ber og star­tet på nytt fra scratch.

De er ad­vo­kat­grün­de­re som vil bli enda bed­re på det de er best til. Gjø­re mer av hva de me­ner er vik­tig, in­ter­es­sant, mor­somt og gi­ven­de. In­gen har am­bi­sjo­ner om å ende opp som et nytt stort ad­vo­kat­sel­skap som til­byr alle tje­nes­ter fra A til Å.

Best i klas­sen

I årets ad­vo­katun­der­sø­kel­se top­per de tre grün­der­nes sel­ska­per alle fag­ka­te­go­ri­ene de sat­ser inn mot. Miche­let & Co in­nen olje og gass, Glit­ter­tind in­nen en­tre­pri­se og Fred­rik Bergs i knapt ett år gam­le Fend, er al­le­re­de best blant de unge ta­len­te­ne in­nen øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Part­ner Pet­ters­son sa adjø til Schjødt et­ter nes­ten 32 år. Han na­er­met seg sel­ska­pets pen­sjons­al­der og var ikke vel­dig fris­tet å fort­set­te en til­va­er­el­se vi­de­re, de­gra­dert til se­nior­ad­vo­kat. Han var også litt uenig i noen av de val­ge­ne Schjødt har styrt et­ter de sis­te åre­ne.

– Jeg had­de lyst å gjø­re ting på en litt an­nen måte, uten at det var noen kon­flikt. Jeg sy­nes ad­vo­ka­ters sam­funns­opp­drag har blitt litt glemt. Det er så mye snakk om inn­tje­ning, sier Pet­ters­son.

Da han sa opp i 2015 viss­te han fak­tisk ikke hva han skul­le gjø­re vi­de­re, bort­sett fra å ikke pen­sjo­ne­re seg.

– Jeg had­de man­ge mu­lig­he­ter. Et­ter å ha snak­ket med Aron Sol­heim om at vi kan­skje skul­le gjø­re noe sam­men, og Pe­ter Vag­le og As­bjørn Døl­vik fra Schjødt også var in­ter­es­sert, så var vi plut­se­lig fire styk­ker, sier Pet­ters­son.

Re­sul­ta­tet ble Glit­ter­tind. In­gen av part­ner­ne frem­he­ves i firma­nav­net.

Ba­ere­kraf­tig ad­vo­kat­bran­sje

Han har ster­ke me­nin­ger om ad­vo­ka­ters rol­le i for­hold til kli­en­ten. Han snak­ker om ba­ere­kraft, et ord som bru­kes i man­ge sam­men­hen­ger el­lers i na­e­rings­li­vet, men sjel­den i kom­bi­na­sjon med ad­vo­kat­bran­sjen.

Pet­ters­son me­ner det har va­ert en ut­glid­ning over tid, hvor ad­vo­ka­ter ikke nød­ven­dig­vis er der for kun­de­ne. Når vi fo­ku­se­rer på ba­ere­kraft som er en av våre ver­di­er, be­tyr det at vi skal ten­ke lang­sik­tig. Det­te gjel­der både i for­hold til kli­ma og mil­jø, men også hvor­dan vi dri­ver virk­som­he­ten mot kli­en­te­ne våre og i for­hold til an­sat­te.

Selv er Pet­ters­son sa­ers dyk­tig på en­tre­prise­rett. Han har vun­net den klas­sen i år også, selv om han ikke len­ger er en del av Schjødt-kvaer­na. Glit­ter­tind har in­gen am­bi­sjon om å bli størst, men de er ikke så spe­sia­li­ser­te som Fend og Miche­let & Co. De har en litt stør­re bred­de, men skal re­krut­te­rer de bes­te in­nen­for de uli­ke tje­neste­om­rå­de­ne de til­byr.

Grün­der­ut­ford­rin­ger

Å star­te fra bunn igjen er kre­ven­de, sam­me hvor god du er som ad­vo­kat. Før de alle fire var på plass og fikk fart på hju­le­ne, måt­te noen av grün­der­ne rin­ge ban­ken og be om å få ven­te med å be­ta­le av­drag noen må­ne­der på hus­lå­net. Pen­ge­ne flyr nem­lig ut i opp­start­be­drif­ter. Når man er fast an­satt et sted tar man mye for gitt, noe både Miche­let & Co og Fend også har fått er­fa­re.

Man skal ha kon­tor­pul­ter og sto­ler, kaffe­ma­skin, data­ut­styr, mo­bi­ler og abon­ne­ment, kopi­ma­skin, nett­si­der, regn­skaps­pro­gram, data­ser­ve­re og en lang rek­ke and­re ting. Og så skal hus­leie be­ta­les, og for ikke snak­ke om lønn som skal inn på kon­to hver må­ned.

– Nå be­ta­ler alle ned på hus­lå­ne­ne sine igjen, sier Pet­ters­son.

Sel­ska­pet om­sat­te for om­trent 45 mil­lio­ner i fjor.

– Det er ikke så verst i et opp­starts­år, sier Pet­ters­son.

Så et mar­ked

Fred­rik Berg star­tet som ung ad­vo­kat i Hjort. Han lik­te pro­se­dy­re og var god på ship­ping. Han fikk hyre som ad­vo­kat hos Ber­ge­sen, se­ne­re BW Off­shore og ble en kløp­per på å ut­ar­bei­de kon­trak­ter. Så mønst­ret han på hos Wik­borg Rein i to år før han crui­set vi­de­re med Höegh LNG og av­slut­tet sei­la­sen hos Hjort igjen.

– Det ble vel­dig mye rei­sing, sier Berg. Han els­ker pro­se­dy­re, kan mye om in­ter­na­sjo­nalt for­ret­nings­liv og sik­ter seg nå inn mot øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Han me­ner det er et vekst­om­rå­de, i den grad man kan ut­tryk­ke økt kri­mi­na­li­tet som noe po­si­tivt.

I fjor vår star­tet han opp Fend med to and­re på ei­er­si­den. Nå har de blitt fem, struk­tu­ren er flat og det har de tenkt at

den skal va­ere. Det går al­le­re­de rundt øko­no­misk, men noe 9 til 16-jobb er det ikke.

– En av grun­ne­ne til å star­te for seg selv var for å få litt mer per­son­lig fri­het. Men ak­ku­rat det har gått til hel­ve­te. Jeg har ald­ri va­ert så opp­tatt og hatt så mye å gjø­re, mye mer enn jeg kun­ne drøm­me om, sier Berg.

Han sier at de al­le­re­de nå kan tren­ge fle­re folk.

– Vi er litt sprengt.

To fri­fin­nel­ser

Han var med på Transocean-sa­ken og re­pre­sen­ter­te sel­ska­pet sam­men med sin tid­li­ge­re kol­le­ga i Hjort, ad­vo­kat Er­ling O. Lyng­tveit.

– Og i fjor var det Ya­ra-sa­ken som tok meste­par­ten av ti­den min, sier Berg.

Det end­te med fri­fin­nel­se for hans kli­ent, den frans­ke for­ret­nings­man­nen og di­rek­tø­ren Da­ni­el Clauw.

Hans inn­sats i ret­ten er blitt lagt mer­ke til, og han sco­rer i år best blant de mest ta­lent­ful­le ad­vo­ka­te­ne in­nen­for fag­om­rå­det øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Øko­no­mis­ke straffe­sa­ker er det Berg og Fend sik­ter seg inn mot, i til­legg til si­vil­retts­lig tvis­ter, en­ten de går for retts­ap­pa­ra­tet el­ler en­der i en vold­gifts­sak. Al­min­ne­lig straffe­rett hol­der de seg unna.

– Du sier at øko­no­mis­ke straffe­sa­ker er et vekst­mar­ked, men er det nok sa­ker?

– Det er ikke så vel­dig man­ge sto­re sa­ker, men de som kom­mer er ofte kom­plek­se med et el­ler fle­re sel­ska­per som re­pre­sen­te­rer to­talt for­skjel­li­ge in­ter­es­ser. Si­den man bare kan re­pre­sen­te­re én in­ter­es­se, så blir det trangt inn dø­ren, sier Berg.

Fra sin tid i Hjort, som han me­ner har lan­dets ster­kes­te mil­jø på øko­no­mis­ke straffe­sa­ker, så opp­lev­de han sta­dig vekk at de måt­te hen­vi­se ak­tø­rer til and­re ad- vo­kat­fir­ma­er nett­opp på grunn av in­ter­esse­kon­flik­te­ne som opp­sto.

– Jeg så et be­hov, og med den for­ret­nings­bak­grun­nen jeg har, med erfaring fra sto­re straffe­sa­ker, så men­te jeg det var en po­si­sjon jeg kun­ne ta, sier Berg.

At noen and­re sto­re ad­vo­kat­fir­ma­er med mas­se res­sur­ser skal snu seg rundt å snap­pe det mar­ke­det han nå le­ver av, tror han ikke vil skje.

– Noen sto­re sel­ska­per sat­ser på for­sva­rer­rol­len, straffe­pro­sess og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, men det er ikke nok øko­no­mi i seg­men­tet øko­no­misk kri­mi­na­li­tet til

at det kan bli bå­ret av de sto­re ad­vo­kat­sel­ska­pe­ne, sier Berg.

Da åp­ner det seg en mu­lig­het for ni­sje­sel­ska­pe­ne, som er en trend han ser in­ter­na­sjo­nalt, og som han tror man vil se mer av i Nor­ge et­ter hvert, in­nen­for uli­ke di­si­pli­ner i jus­sen.

Best på olje og gass

Chris­ti­an Fred­rik Miche­let er vert­skap for foto­mø­tet på ta­ket til Miche­let & Co på Aker Bryg­ge.

Han gjen­nom­før­te ju­ri­disk em­bets­ek­sa­men i 1980, på et tids­punkt Nor­ge had­de fun­net olje, men noen stor bu­tikk og ut­byg­ging i ha­vet had­de det ikke ennå.

– Jeg så det var en mor­som na­e­ring un­der ut­vik­ling i Nor­ge, og jeg fikk lyst til å dri­ve med det, sier Miche­let om hvor­for det ble olje og off­shore, og ikke en an­nen gren av ju­sen.

Før han be­gyn­te å job­be for fullt som ad­vo­kat, dro han til Frank­ri­ke og fikk en MBA ved pre­sti­sje­fyl­te INSEAD. Han fikk jobb i Arnt­zen de Besche i 1985, had­de et lite side­sprang som di­rek­tør i det fransk­eide olje­sel­ska­pet To­tal Nor­ge, før han gikk til­ba­ke til ad­vo­kat­sel­ska­pet.

Der var han i over 30 år og har hatt en fin­ger med i det mes­te som har med olje, gass- og off­shore­jus å gjø­re, ikke bare i Nor­ge, men in­ter­na­sjo­nalt.

Et­ter å ha pas­sert 60, når and­re plan­leg­ger ned­trap­pin­gen av en lang kar­rie­re, så gikk han mot­satt vei. Han star­tet Miche­let & Co, og ikke bare med et kon­tor i Nor­ge. Nei, han slo til og åp­net i Lon­don også.

– En kon­tor­plass der kos­ter jo nes­ten like mye som hele kon­to­ret i Oslo, spø­ker han.

Sat­ser uten­lands

Am­bi­sjo­ne­ne er in­ter­na­sjo­na­le. Det har va­ert hans are­na i alle år, en­ten det har va­ert olje­ut­vin­ning i afri­kans­ke sta­ter, Nord­sjø­en el­ler and­re de­ler av ver­den hvor det sorte gul­let kan pum­pes opp.

Selv nett­si­de­ne til Miche­let & Co er blot­tet for norsk tekst. Alt er på en­gelsk og lo­go­en min­ner om en blan­ding av hans egen M i etter­nav­net og en bore­rigg.

– Olje er Nor­ges størs­te na­e­ring, men ser man in­ter­na­sjo­nalt så er vel­dig mye ba­sert på en­gelsk rett. Skal vi dri­ve in­ter­na­sjo­nalt i noen sa­er­lig grad, må vi va­ere re­pre­sen­tert

der, sier Miche­let.

I Lon­don sit­ter det bri­tis­ke ad­vo­ka­ter, mens de i Oslo er nors­ke. På halv­an­net år er det nå 17 ad­vo­ka­ter i sel­ska­pet, hvor­av åtte er part­ne­re.

I fjor had­de de sitt førs­te ful­le drifts­år og om­sat­te for rundt 50 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi får en pas­se bra øk­ning i år, men vi må slåss om kun­de­ne hele ti­den. Vi har olje­sel­ska­per, off­shore­sel­ska­per og myn­dig­he­ter på kun­de­lis­ten, sier Miche­let.

– Har pen­ger va­ert en mo­ti­va­sjon for å slut­te der du var og be­gyn­ne for seg selv?

Nei. Det var en vans­ke­lig be­slut­ning, for jeg ar­bei­det på et bra sted. Men tan­ken om å lage noe eget og spe­si­elt vir­ket så mor­somt at jeg fikk lyst til å gjø­re det. Mo­ti­vet var ikke pen­ger el­ler et ho­ved­mål, sier Miche­let.

– Du had­de pas­sert 60 da du be­gyn­te på nytt?

– Det var sent, men det er bed­re sent enn ald­ri. Jeg kun­ne kan­skje gjort det før, men jeg triv­des så godt der jeg var, sier Miche­let.

Ni­sje­trend

Ak­ku­rat som Berg i Fend, tror han det vil duk­ke opp enda fle­re spe­sia­li­ser­te ad­vo­kat­sel­ska­per i åre­ne som kom­mer.

– Tren­den går den vei­en in­ter­na­sjo­nalt og jeg tror man vil se fle­re ni­sje­sel­ska­per in­nen ju­sen som er tema­ba­ser­te i frem­ti­den. Vi ser det i Lon­don, og i Nor­ge er det nes­ten in­gen ni­sjef­ir­ma­er, så jeg tror det blir mer av det her også.

Selv dri­ver Miche­let & Co bare med olje- og off­shore­virk­som­he­ter, og mye hand­ler om trans­ak­sjo­ner, fi­nan­sie­ring og en del re­gu­la­to­risk råd­giv­ning.

– De sto­re fir­ma­ene vil også ha en vik­tig frem­tid, men kun­de­ne etter­spør mer part­ner­fo­kus. I mind­re sel­ska­per blir re­la­sjo­nen mel­lom kun­den og ad­vo­ka­ten tet­te­re. Det fø­ler jeg er bra, og jeg tror det er bra for beg­ge par­ter, sier Miche­let.

Selv fak­tu­re­rer han om­trent de sam­me som før, men han me­ner sam­ti­dig at noen sto­re sel­ska­per kan­skje har blitt vel dyre for noen ty­per opp­drag. Pris­pres­set på ad­vo­kat­tje­nes­ter kan da åpne for at man ser fle­re ni­sje­sel­ska­per frem­over.

– Har du fått noe mer fri­tid nå enn før?

– Jeg kan ikke si det fore­lø­pig. Jeg had­de en am­bi­sjon om det, men nå kan jeg vel hel­ler kan­skje kal­le det et håp, sier Miche­let.

GRÜN­DE­RE TIL TOPPS: Chris­ti­an Fred­rik Miche­let i Miche­let & Co. (f.v.), Fred­rik Berg i Fend og Nils-hen­rik i Ad­vo­katun­der­sø­kel­sen 2017 i Fi­nans­avi­sen.

FOTO: EIVIND YGGSETH

Pet­ters­son i Glit­ter­tind hop­pet alle av tryg­ge job­ber i stør­re ad­vo­kat­hus og sat­set for seg selv. De har lyk­kes på kort tid og top­per nå hver sin ka­te­go­ri

FOTO: EIVIND YGGESETH

Nils-hen­rik Pet­ters­son, Ad­vo­kat­fir­ma­et Glit­ter­tindt.

FOTO: EIVIND YGGESETH

Fred­rik Berg, Fendt.

Chris­ti­an Fred­rik Miche­let, Miche­let & Co.

FOTO: EIVIND YGGESETH

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.