På flytte­fot til eget hus

Finansavisen - JUS - - Kort&godt -

110 an­sat­te hos Ste­en­strup Stor­dran­ge for­be­re­der seg på å flyt­te inn Cort Ad­lers gate 33 i Vi­ka i Oslo.

I dag de­ler ad­vo­kat­fir­ma­et kon­to­rer med and­re, men fra april vil de ha et helt bygg for seg selv på 6.500 kvad­rat­me­ter og med 43 ga­ra­sje­plas­ser.

– Vi tren­ger mer plass et­ter å ha nes­ten dob­let an­tall part­ne­re fra 18 til 35 på halv­an­net år, sier ma­na­ging part­ner Ernst Rav­naas.

Kon­to­re­ne blir litt mind­re enn i dag, men i ste­det får de an­sat­te fle­re møte­rom og en ett mål stor bak­hage og tak­ter­ras­se med ut­sikt over 360 gra­der over Oslo. Der kan de nyte lun­sjen på sol­rike da­ger.

– I til­legg får vi et stort au­di­to­ri­um med plass til rundt 100 til­hø­re­re, sier Rav­naas.

Ste­en­strup Stor­dran­ge har sik­ret seg en 12 år lang lei­e­av­ta­le, med op­sjon for for­len­gel­se.

– Vi kan va­ere her i 42 år om vi vil, sier han.

Å flyt­te kan va­ere ut­ford­ren­de, med alt som skal pak­kes i kas­ser, men Rav­naas tror det skal gå greit.

– Vi har inn­ført full di­gi­ta­li­se­ring av alle saks­do­ku­men­ter, så det blir mye mind­re flytte­lass enn hva det had­de blitt i tid­li­ge­re ti­der, sier Rav­naas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.