Ma­rie Braad­land

Finansavisen - JUS - - Advokatundersøkelsen 2017 -

– Hvor­dan var 2016, og hvil­ke sa­ker har du job­bet med el­ler job­ber du med nå?

– Det har va­ert et hek­tisk år med øken­de ar­beids­meng­de på an­skaf­fel­ses­om­rå­det. Det tråd­te i kraft nytt re­gel­verk fra 1. ja­nu­ar i år, som in­ne­bar at jeg har holdt et stort an­tall kurs og fore­drag over hele lan­det. Vi job­ber for ti­den med sto­re an­skaf­fel­ses­pro­sjek­ter for både opp­drags­gi­ve­re og le­ve­ran­dø­rer, men jeg er også in­volvert i en rek­ke sa­ker knyt­tet til kon­trakts­retts­lig råd­giv­ning og tviste­løs­ning in­nen fle­re bran­sjer.

– Hvor­for tror du at du er blitt stemt frem av ad­vo­ka­ter i and­re sel­ska­per som en av de mest lo­ven­de in­nen­for ditt fag­om­rå­de?

– Først og fremst er det vel­dig hyg­ge­lig at kol­le­ger i and­re fir­ma­er har stemt på meg. Jeg har all­tid va­ert opp­tatt av å gi gode, løs­nings­ori­en­ter­te råd til kli­en­te­ne våre som sam­ti­dig ald­ri går på kom­pro­miss med høy fag­lig kva­li­tet og in­tegri­tet. Jeg har la­ert mye av å sam­ar­bei­de med gode kol­le­ger og hå­per det­te er noe av det som har gjort meg og Gret­te syn­lig i bran­sjen.

– Hvor­for har du valgt of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser som ar­beids­felt, og hva fa­sci­ne­rer deg med det? Job­ber du også med and­re om­rå­der/hvil­ke?

– Jeg ble ved en til­fel­dig­het in­volvert i en stør­re retts­sak knyt­tet til of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser som ad­vo­kat­full­mek­tig, og opp­da­get fag­fel­tet gjen­nom det­te. Fel­tet fa­sci­ne­rer meg for­di an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket er et ramme­verk som må va­ere på plass, men hvor kunn­skap om det som skal kjø­pes, bran­sje­for­stå­el­se og stra­te­gis­ke be­slut­nin­ger ofte kan va­ere av­gjø­ren­de for re­sul­ta­tet.

Jeg job­ber også med kon­trakts­retts­lig råd­giv­ning og tviste­løs­ning, sa­er­lig ret­tet mot bygge­pro­sjek­ter på land og off­shore.

– Hva slags mål­set­nin­ger har du for 2017?

– Må­let for året er å va­ere en best mu­lig ad­vo­kat, og bi­dra til både et godt ar­beids­mil­jø og til å vi­dere­ut­vik­le Gret­te.

– Hva fø­ler du er din størs­te ju­ri­dis­ke en­kelt­pre­sta­sjon så langt i kar­rie­ren?

– Det er vans­ke­lig å frem­heve én en­kelt sak, men noe av det mor­soms­te med å va­ere ad­vo­kat er å se at rå­de­ne man har gitt, el­ler sa­ker man har job­bet hardt med, ska­per re­sul­ta­ter for kli­en­te­ne, og at man­ge kli­en­ter og sam­ar­beids­part­ner­ne jevn­lig tar kon­takt for å dis­ku­te­re pro­blem­stil­lin­ger de mø­ter i hver­da­gen.

– Had­de du ikke blitt ad­vo­kat, hva had­de du endt opp som tror du?

– Jeg li­ker godt å skri­ve, og å fin­ne de av­gjø­ren­de de­tal­je­ne i sa­ke­ne jeg job­ber med, så der­som jeg ikke had­de blitt ad­vo­kat had­de nok val­get falt på jour­na­lis­tikk.

Ma­na­ging Part­ner Ja­cob Sverd­rup Bjøn­ness-ja­cob­sen om Braad­land:

– Ma­rie be­gyn­te som ung ad­vo­kat­full­mek­tig i 2004 og ble part­ner i 2014. Hun er en me­get dyk­tig ju­rist, og jeg sy­nes hun er god til å set­te ju­ri­dis­ke råd inn i en re­le­vant kom­mer­si­ell sam­men­heng. Ma­rie er opp­merk­som og ryd­dig, en me­get be­ha­ge­lig part­ner­kol­le­ga og dyk­tig ar­beids­le­der for våre an­sat­te. Fra Gret­tes kli­en­ter har vi fått spe­si­elt gode til­bake­mel­din­ger på at hun ef­fek­tivt dri­ver frem sa­ker og pro­ses­ser. I til­legg til åpen­ba­re fag­li­ge kva­li­te­ter, tror jeg man­ge opp­le­ver Ma­ries rea­le og ukom­pli­ser­te va­ere­måte som so­lid og til­lits­vek­ken­de.

„„Navn: Ma­re Braad­land.

„„Født: 1978 (38) fra Nes.

„„Stil­ling: Part­ner fra 2014,

Ad­vo­kat­fir­ma­et Gret­te.

„„Fag­felt: Of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser,

kon­trakt­retts­lig råd­giv­ning og tviste­løs­ning. „„Ut­dan­ning: Cand. jur. ved Uni­ver­si­te­tet i

Oslo. Ut­ek­sa­mi­nert høs­ten 2003.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.