Chris­ti­an Flem­men Jo­han­sen

Finansavisen - JUS - - Advokatundersøkelsen 2017 -

– Hvor­dan var 2016, og hvil­ke sa­ker har du job­bet med el­ler job­ber du med nå?

– 2016 var et hek­tisk år og av en­kelt­sa­ker som har pre­get året kan jeg nev­ne en om­fat­ten­de øko­no­misk straffe­sak som ble ting­retts­be­hand­ler over 14 uker nå i høst. Sa­ken gjaldt øko­no­misk utro­skap, Mva-be­dra­ge­ri med mer, og var ar­beids­kre­ven­de. Ny­lig har jeg job­bet med en penge­kravs­sak som var be­ram­met over tre da­ger i Bor­gar­ting lag­manns­rett et par uker til­ba­ke, en stør­re av­tale­for­hand­ling og bi­stått en kli­ent i time­lan­ge po­liti­av­hør i en øko­nomi­sak.

– Hvor­for tror du at du er blitt stemt frem av ad­vo­ka­ter i and­re sel­ska­per som en av de mest lo­ven­de in­nen­for ditt fag­om­rå­de?

– For­hå­pent­lig­vis for­di jeg opp­fat­tes som løs­nings­ori­en­tert og hard­tar­bei­den­de. Jeg leg­ger ned mye ar­beid i sa­ke­ne mine, og sø­ker til hver tid å møte kol­le­ger og and­re med re­spekt. Ad­vo­kat­fir­ma­et El­den gav meg mye an­svar tid­lig, og jeg har i lø­pet av ti­den min i fir­ma­et va­ert an­svar­lig for en rek­ke stør­re sa­ker. Det­te had­de ikke va­ert mu­lig der­som jeg ikke fra star­ten av fått an­led­ning til å job­be med sva­ert dyk­ti­ge kol­le­ger som jeg har la­ert mas­se av.

– Hvor­for har du valgt øko­no­misk kri­mi­na­li­tet som ar­beids­felt, og hva fa­sci­ne­rer deg med det?

– In­ter­es­sen for å job­be med øko­no­misk kri­mi­na­li­tet star­tet med at jeg un­der stu­die­ti­den bi­sto ad­vo­kat Brosve­et i hans ar­beid med en stør­re øko­no­misk straffe­sak. Jeg fikk del­ta ak­tivt un­der hele pro­ses­sen og fant raskt ut at det var et spen­nen­de retts­om­rå­de i skja­e­rings­punk­tet mel­lom kom­mer­si­el­le og straffe­retts­li­ge pro­blem­stil­lin­ger. Det tid­vis kom­pli­ser­te mø­tet mel­lom straffe­ret­ten og for­ret­nings­li­vets dy­na­mikk er både fa­sci­ne­ren­de og ut­ford­ren­de.

– Job­ber du også med and­re om­rå­der/ hvil­ke?

– Jeg ar­bei­der både med øko­no­mis­ke straffe­sa­ker, for­ret­nings­ju­ri­dis­ke opp­drag og si­vil tviste­løs­ning. I det sis­te har jeg job­bet sa­er­lig mye med tviste­løs­ning, av­tale­for­hand­lin­ger og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

– Hva slags mål­set­nin­ger har du for 2017?

– Jeg har all­tid som mål å for­hind­re at øko­no­mis­ke straffe­sa­ker – og and­re tvis­ter – brin­ges inn for ret­ten på en feil­ak­tig el­ler uklart grunn­lag. En uover­sikt­lig pro­sess og uklart fak­tum øker ri­si­ko­en for feil­ak­ti­ge av­gjø­rel­ser og er klart uhel­dig i den en­kel­te sak, men også for til­li­ten til retts­sys­te­met.

– Hva fø­ler du er din størs­te ju­ri­dis­ke en­kelt­pre­sta­sjon så langt i kar­rie­ren?

– Sa­ken der kli­en­ten ble dømt til fem års feng­sel i ting­ret­ten og se­ne­re fri­fun­net i lag­manns­ret­ten.

– Had­de du ikke blitt ad­vo­kat, hva had­de du endt opp som da?

– Jeg tri­ves med ad­vo­kat­yr­ket for­di jeg li­ker yr­ker som kom­bi­ne­rer fag­lig ut­ford­ring og job­be sam­men med and­re. Hvis jeg skul­le valgt noe an­net vill jeg nok søkt meg et yrke som gir de sam­me ut­ford­rin­ge­ne i sam­ar­beid med and­re. Det er fa­sci­ne­ren­de hva man kan få til med de rette menneskene på rett plass.

Ma­na­ging part­ner An­ders Brosve­et om Flem­men Jo­han­sen:

– Chris­ti­an be­gyn­te som ad­vo­kat­full­mek­tig hos oss i 2010 et­ter å ha ar­bei­det som stu­dent­prak­ti­kant hos oss un­der stu­die­ne, og var bl.a. med på for­sva­rer­team­et i Tor­dens­kjold-sa­ken al­le­re­de un­der full­mek­tig­ti­den. Han fikk tid­lig la­ere det­te sa­ereg­ne hånd­ver­ket som rei­ser helt and­re ut­ford­rin­ger enn van­li­ge for­sva­rer­opp­drag som si­vi­le pro­sess­opp­drag. Han pre­ges av stor ar­beids­inn­sats og stil­ler sto­re krav til seg selv. Som ad­vo­kat er han sva­ert all­si­dig og tar et stort spek­ter av sa­ker. Chris­ti­an er kunn­skaps­rik og ana­ly­tisk, og sam­ti­dig ener­gisk og kom­mer­si­ell. Vi ser at kli­en­te­ne set­ter pris på Chris­ti­an, sam­ti­dig som han til­freds­stil­ler alle våre krav og er en vik­tig bi­drags­yter i det ar­bei­det vi gjør for å ut­vik­le fir­ma­et vi­de­re.

„„Navn: Chris­ti­an Flem­men Jo­han­sen. „„Født: 1984 (32), Oslo. „„Stil­ling: Ad­vo­kat i Ad­vo­kat­fir­ma­et El­den. „„Fag­felt: Øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, straffe­sa­ker og tviste­løs­ning „„Ut­dan­ning: Cand. Jur. ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Ut­ek­sa­mi­nert 2010.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.