Fin­ner for­men

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - HÅKON Saebø

BMWS lil­le sports-suv får nå mo­to­ren den for­tje­ner – bil­mer­kets kraf­tigs­te fi­rer noen­sin­ne.

Det er egent­lig den nye BMW X5 vi er i Atlanta i USA for å un­der­sø­ke na­er­me­re. Og på alle kan­ter er det ame­ri­kansk­re­gist­rer­te BMW-ER. X5-er av den nye ty­pen sam­men med drøss med X4er, som også pro­du­se­res ved Spar­tan­burg­fab­rik­ken i South Caro­lina.

Men blant alle dis­se bi­le­ne sni­ker det seg ar­tig nok frem en Mün­chen-re­gist­ret bil. En BMW X2 som ser uvan­lig hef­tig ut. Se­te­ne og de­ler av dash­bor­det er truk­ket i skinn som har sam­me rø­do­ran­sje tone som an­sik­tet til lo­kal-tv-ver­te­ne i Atlanta. Se­te­ne er sports­li­ge. På gren­sen til det ag­gres­si­ve. At det er noe spe­si­elt med nye BMW X2 M35i er det li­ten tvil om.

Hef­tig fi­rer

Selv etter å ha mast litt på de tid­vis stren­ge tys­ker­ne som er fløy­et inn for X5-ar­ran­ge­men­tet, skal det vise seg umu­lig å få en test­tur i den nye X2-va­ri­an­ten. Det er også en stund til bi­len er å fin­ne i Nor­ge, si­den pro­duk­sjons­start for Euro­pa er i mars nes­te år.

Men det er til­syne­la­ten­de god grunn til å gle­de seg. Un­der pan­se­ret sit­ter M Per­for­mance-av­de­lin­gens førs­te fire­sy­lind­re­de mo­tor noen­sin­ne. M Gmbh, som ut­vik­ler de «ekte» M-bi­le­ne, har histo­rie med fire­sy­lind­re­de mo­to­rer i E30 M3, men X2 M35i er å be­trak­te som en M Per­for­mance-bil.

Mo­tor­ef­fek­ten er på her­li­ge 306 heste­kref­ter. Mak­si­malt drei­e­mo­ment er 450 Nm og fra 0 til 100 kilo­me­ter i ti­men skal iføl­ge BMW gå unna på 4,9 se­kun­der.

Det­te er en bil som gans­ke sik­kert had­de va­ert ar­tig å kom­bi­ne­re med en ma­nu­ell gir­kas­se, men den­ne glim­rer med sitt fra­va­er. Stan­dard er BMWS åtte­trinnsauto­mat sam­men med xdri­ve fire­hjuls­drift. Tys­ker­ne frister i det mins­te med at gir­kas­sen er tu­net spe­si­elt til den­ne mo­del­len, noe som lo­ver for­holds­vis godt.

Klo­rer seg fast

Det er ikke bare mo­tor og driv­lin­je som er spe­si­elt til­pas­set X2 M35i, hev­der BMW. Også det så­kal­te M Sport-un­der­stel­let er unikt for den­ne mo­del­len. Det fris­tes med sports­li­ge­re ka­rak­ter og jus­ter­bart un­der­stell som eks­tra­ut­styr. Også brem­se­ne er opp­gra­dert for å pas­se til den høye mo­tor­ef­fek­ten den­ne topp­mo­del­len i X2-se­ri­en har fått. Ikke uven­tet lo­ver BMW en spe­si­elt pre­sis og en­ga­sje­ren­de sty­ring, og det skal de­fi­ni­tivt bli in­ter­es­sant å se hvor stor for­skjel­len er i prak­sis.

Mest unikt er kan­skje den nye M Sport­dif­fe­ren­sia­len som den­ne gan­gen er in­stal­lert på fron­tak­se­len. Den­ne skal etter si­gen­de re­du­se­re tap av vei­grep på for­hju­le­ne når det kjø­res spe­si­elt hardt med bi­len. Hva det­te be­tyr for moro-fak­to­ren på glatt un­der­lag blir spen­nen­de å se.

ALLE FOTO: BMW

FI­RER HOL­DER? Nye BMW X2 M35i har ikke no­en rekke­sek­ser, slik nav­net egent­lig an­ty­der. Un­der pan­se­ret lu­rer en 2,0-li­ters ben­sin­fi­rer på 306 heste­kref­ter.

IKKE STAN­DARD: De gans­ke så ag­gres­si­ve sports­se­te­ne fås ikke auto­ma­tisk med på kjø­pet, men er sna­re­re eks­tra­ut­styr. Det er kan­skje like greit, for det er ikke alle som vil ha så hef­ti­ge se­ter i en el­lers gans­ke van­lig bil.

MER LYD: BMW lo­ver at X2 M35i skal låte sports­lig. Ek­sos­rø­re­ne må­ler 100 milli­me­ter hver, og skal gi en spe­si­elt spor­ty lyd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.