Toyo­ta Land Crui­ser

Red­ska­pet. Iko­net. Ar­beids­jer­net. Hvor­dan kla­rer Toyo­ta Land Crui­ser seg i Cayen­ne-ter­ri­to­ri­um?

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: HÅKON Saebø HAKON.SABO@FINANSAVISEN.NO

«Toyo­ta slut­ter med die­sel­bi­ler», kun­ne ny­lig le­ses i gans­ke man­ge nors­ke og uten­lands­ke medi­er. En aera med plyst­ren­de tur­boer og kneg­gen­de ja­pans­ke die­sel­fi­re­re er over. No­en ap­plau­der­te. And­re fnøs av ny­he­ten.

Men hva med le­gen­da­ris­ke mo­del­ler som Hilux og Land Crui­ser – bi­ler som na­er sagt all­tid har druk­ket av den sorte pum­pen i Euro­pa? Hel­dig­vis skal dis­se mo­del­le­ne be­stå, vi­ser det seg fort nok. Bare de upo­pu­la­ere die­sel­bi­le­ne fra Toyo­ta skal fa­ses ut. Puh!

Det må li­ke­vel va­ere litt vans­ke­lig for Toyo­ta å skul­le frem­stå ut­pre­get vi­sjo­na­er og miljø­snill, mens de sta­dig pro­du­se­rer bi­ler som Land Crui­ser. Bi­ler som har en egen knapp, så­kal­te «Id­le Up», for å øke die­sel­mo­to­rens tom­gang så den ras­ke­re blir varm når det er kaldt ute. Det er nep­pe sa­er­lig hyg­ge­lig gjort mot mil­jø­et. Nes­ten litt sno­dig å i det hele tatt ha som funk­sjon, vil no­en hev­de. Men Toyo­ta Land Crui­ser har den. Sam­men med mye an­net litt mer­ke­lig.

Gam­mel og ny

Den ser en­kel og snill ut, nye Toyo­ta Land Crui­ser. Det­te er kan­skje ikke den mest tru­en­de og bred­skuld­re­de av SUV-ER, men fron­ten er noe opp­stram­met på den­ne nye ver­sjo­nen. Ja­pa­ner­ne kal­ler end­rin­ge­ne en «Big Mi­nor Chan­ge», som kan frem­stå noe for­vir­ren­de.

For det er ikke snakk om no­en helt ny bil her. Langt ifra. Bi­len på bil­de­ne er ba­sert på mo­del-

RAM­ME AL­VOR: Toyo­ta Land Crui­ser ba­se­rer seg frem­de­les på en ramme­kon­struk­sjon. Hel­dig­vis er res­ten av un­der­stel­let langt mer so­fis­ti­kert. Vik­tigst er det at bi­lens sys­te­mer mot­vir­ker kreng­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.