BMW plug­ger inn på nytt

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - HÅKON Saebø

I no­vem­ber er den nye X5-en her, og nes­te år kom­mer den lad­ba­re hy­bri­den med hef­tig elek­trisk rekke­vid­de.

Luft­fuk­tig­he­ten er så høy i Atlanta at det nes­ten fø­les som å sit­te i en bad­stue. Det er bare 30 gra­der ute, men det fø­les var­me­re. Vi er her for å tes­te BMWS nye stolt­het, X5. Selve kjøre­inn­tryk­ke­ne har tys­ker­ne lagt en sperre­frist på, så alt det kom­mer se­ne­re.

Imid­ler­tid er det fritt frem for å ta en na­er­me­re titt på den nye plugg-inn-hy­bri­den som står ut­stilt. En bil man­ge nord­menn er nys­gjer­ri­ge på.

Ver­dig mo­tor

Den kan­skje vik­tigs­te ny­he­ten ved BMW X5 45e iper­for­mance, som den he­ter, er at mo­to­ren har vokst til 3,0 li­ter. Det be­tyr at det er snakk om dei­li­ge seks sy­lin­de­re. Som med alle and­re mo­to­rer i dag er også den­ne tur­bo­la­det, og yter 286 heste­kref­ter. Drei­e­mo­men­tet er satt til 450 Nm.

Sam­ti­dig fin­nes det også en elek­trisk mo­tor, som yter 112 heste­kref­ter og 265 Nm. Den sam­le­de ef­fek­ten fra ben­sin­mo­to­ren og el­mo­to­ren er gans­ke so­li­de 394 heste­kref­ter. Til sam­men­lig­ning har nye Por­sche Cayen­ne E-hy­brid hele 462 heste­kref­ter, og ak­se­le­re­rer fra 0 til 100 kilo­me­ter i ti­men på 5,0 se­kun­der. At BMW-EN da er litt mind­re rask er ingen stor over­ras­kel­se. Li­ke­vel er det me­get gode tall BMW på­be­ro­per seg, og gans­ke sik­kert vil de fles­te va­ere til­freds med en ak­se­le­ra­sjon til 100 kilo­me­ter i ti­men på 5,6 se­kun­der. Topp­far­ten er på 235 kilo­me­ter i ti­men, mens den elek­tris­ke topp­far­ten er økt fra 120 kilo­me­ter i ti­men til 140.

Bi­lens kref­ter sen­des gjen­nom den vel­kjen­te ZF åtte­trinnskas­sen, og for­de­ler seg na­er­mest selv­føl­ge­lig til alle fire hjul. Det er hel­dig­vis ikke snakk om ren elek­trisk bak­hjuls­drift, som på Vol­vos XC90 T8.

I den nye bi­len lo­ver for­øv­rig BMW at bat­te­ri­et på 18,4 kwt er plas­sert lavt i bi­len. Det­te skal iføl­ge tys­ker­ne sen­ke tyngde­punk­tet, noe som bør lo­ve bra for kjøre­egen­ska­pe­ne. En gle­de for dem som kjø­rer langt er det at ben­sin­tan­ken rom­mer for­nuf­ti­ge 69 li­ter.

Ingen angst

Bi­lens rekke­vid­de opp­gis å va­ere hele 80 kilo­me­ter. Den er målt etter den nye og gjel­de­ne NEDC 2.0 -stan­dar­den som ble inn­ført for fullt i sep­tem­ber i år. Målt etter den kom­men­de Wltp-stan­dar­den opp­gis den elek­tris­ke rekke­vid­den til opp­til 75 km, som også er bruk­bart.

In­di­ka­sjo­nen på rekke­vid­de be­tyr at fle­re kan kjø­re langt mer elek­trisk, også om det ikke er an­led­ning for å lade bi­len på jobb, el­ler om reise­vei­en i hver­da­gen er lang. At BMW X5 plugg-inn-hy­brid sei­ler opp som et spen­nen­de al­ter­na­tiv til van­li­ge el­bi­ler, er det li­ten tvil om.

Sam­ti­dig re­du­se­res ba­ga­sje­rom­met med 150 li­ter, fra 650 til 500 li­ter. Leg­ges bak­se­te­ne ned, økes ba­ga­sje­roms­vo­lu­met til 1.716 li­ter.

Kan bli stor­sel­ger

– For­ri­ge ge­ne­ra­sjon lad­bar BMW X5 har hatt et år­lig vo­lum på rundt 1.000 bi­ler, det gir en god peke­pinn på sal­get, for­tel­ler Ma­ri­us Tegne­by, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i BMW Group Nor­ge.

Tegne­by leg­ger imid­ler­tid til at nye BMW X5 45e skal inn i et marked som ser noe an­ner­le­des ut nå enn de se­nes­te åre­ne, både med tan­ke på kon­kur­ranse­si­tua­sjon og av­gifts­be­reg­ning.

Han opp­ly­ser sam­ti­dig om at den nye plugg-inn-hy­bri­den får luft­f­ja­e­rin­ger som

stan­dard­ut­styr, men at den tred­je sete­ra­den ikke er mu­lig å kom­bi­ne­re med den­ne driv­lin­jen.

– Ut­gangs­punk­tet er at nye BMW X5 45e ikke skal ha sa­er­li­ge be­grens­nin­ger. Til­hen­ger­fes­te blir for ek­sem­pel­vis til­gjen­ge­lig, men noe ut­styr, som off­road-pak­ke og tred­je sete­rad, vil det der­imot ikke bli mu­lig å be- stil­le, sier han.

Hva bi­len en­der opp med å kos­te, er ikke av­klart. Tegne­by me­ner det er litt for tid­lig å gi no­en es­ti­ma­ter, mye for­di bi­len skal av­gifts­be­reg­nes på nytt. Pro­duk­sjo­nen star­ter opp i mars nes­te år, og be­stil­lin­ge­ne tas imot i lø­pet av førs­te kvar­tal, opp­ly­ser kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tø­ren.

ALLE FOTO: BMW

KJØR LANGT OG LYDLØST: BMWS nye plugg-inn-hy­brid, X5 45e iper­for­mance, har etter si­gen­de en rekke­vid­de på 80 kilo­me­ter. I prak­sis lar det seg nok ikke gjø­re å kjø­re så langt på elek­tri­si­tet, men det er li­ke­vel en ve­sent­lig for­bed­ring fra for­ri­ge ge­ne­ra­sjon.

SIG­NA­TUR: Plugg-inn-hy­bri­den får inn­slag av blått i gril­len, for å vise and­re at det­te er en litt spe­si­ell bil.

MER MO­TOR: Tal­le­ne in­di­ke­rer at mo­to­ren er blitt stør­re og kraf­ti­ge­re. Nå lu­rer en rekke­sek­ser un­der pan­se­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.