Mer­ce­des lan­se­rer elek­trisk SUV

Mer­ce­des-benz lan­ser­te den hele­lek­tris­ke EQC i Stock­holm den 4. sep­tem­ber i år, og meld­te seg på i kam­pen om kun­de­ne i pre­mi­um-suv-seg­men­tet.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGNVALD JOHANSEN

Die­ter Zet­s­che har tatt på seg blå­dres­sen. Bak ham kjø­rer et im­po­ne­ren­de lys­show, med svensk na­tur og lan­ge lin­jer. De er len­ge si­den Tek­ni­kens Värld vel­tet en A-klas­se i elg­tes­ten, men den duk­ker opp på den sto­re skjer­men al­li­ke­vel. Det er vel en in­di­ka­sjon på hvor tryg­ge de fø­ler seg på den nye mo­del­len som he­ter EQC. Om­trent 500 presse­folk fra hele ver­den sit­ter og ven­ter, mens bin­go­kor­tet fyl­les opp med «ba­ere­kraf­tig», «miljø­fo­kus», «ut­slipps­nøy­tral» og «hel­hets­ten­king».

Så slår Zet­s­che ut med ar­me­ne, og øns­ker da­gens nyhet vel­kom­men på sce­nen. To bi­ler kom­mer gli­den­de så stil­le, at bare de på frems­te rad får med seg hva som skjer.

Men når bi­le­ne stan­ser opp og snur­rer rundt på en drei­e­ski­ve, for­sø­ker samt­li­ge å få tatt et blink­skudd, helst uten no­en and­re i lin­sen. Hel­dig­vis står det en EQC par­kert på ut­si­den av byg­get, som nes­ten ingen and­re har opp­da­get ennå.

Fullt ut­valg in­nen 2025

Ola Käl­le­ni­us er sjef for forsk­ning og ut­vik­ling hos Mer­ce­des-benz, og har va­ert sen­tral i Eqc-pro­sjek­tet.

– Vi lan­se­rer EQC midt i mo-

dell­rek­ken til Mer­ce­des-benz. Den vil kom­me i salg i lø­pet av and­re kvar­tal 2019, og vi ven­ter med å an­ty­de pris frem til da, sier Käl­le­ni­us.

Han sier vi­de­re at kost­na­de­ne ved å ut­vik­le en helt ny elek­trisk mo­dell, som frem­de­les skal opp­le­ves som en Mer­ce­des­benz, har va­ert en del høy­ere enn pro­sjek­ter med fos­silt brenn­stoff. Men han me­ner at dis­se kost­na­de­ne raskt vil dek­kes inn når salgs­vo­lu­met pas­se­rer fle­re hund­re tu­sen.

– EQC er den førs­te mo­del­len i Eq­se­ri­en. In­nen 2025 reg­ner vi med å ha et kom­plett ut­valg elek­tris­ke mo­del­ler, som al­ter­na­ti­ver til da­gens mo­dell­rek­ke. Vi ser for oss at sto­re end­rin­ger hos kun­de­nes pre­fe­ran­ser kan føre til at så mye som 50 pro­sent av det glo­ba­le bil­sal­get vil va­ere elek­trisk in­nen 2025. Mer­ce­des-benz in­ves­te­rer og prio­ri­te­rer for å va­ere klar for en slik ut­vik­ling, sier Käl­le­ni­us.

Som sjef for forsk­ning og ut­vik­ling for­sø­ker han å ta høy­de for fle­re mu­li­ge sce­na­rio­er.

– Vi er i gang med pro­duk­sjon av en mind­re se­rie av GLC med bren­sel­cel­le- tek­no­lo­gi. Si­den det er man­ge lik­hets­trekk mel­lom hvor­dan du plas­se­rer alle sys­te­me­ne inn i en elek­trisk bil, og en bil med bren­sel­cel­le, øns­ker vi å bru­ke er­fa­rin­ge­ne fra EQC, slik at vi kan va­ere kon­kur­ranse­dyk­ti­ge også på det mar­ke­det, sier Käl­le­ni­us.

Han for­tel­ler vi­de­re om tes­ting med syn­te­tisk brenn­stoff, og vil ab­so­lutt ikke av­skri­ve mo­del­le­ne med fos­si­le mo­to­rer.

Når det gjel­der auto­no­me kjøre­tøy ser han for seg at nivå tre er det mest hen­sikts­mes­si­ge, men sier at de job­ber med noe som i frem­ti­den kan bli en taxi med nivå fem, som da vil va­ere uten fø­rer. Tids­ram­men for det­te an­ty­des til 2021.

To­po­gra­fisk na­vi­ga­sjon

Jörg Hei­ner­mann er glo­bal sjef for salg og mar­keds­fø­ring hos Mer­ce­des-benz. Han for­tel­ler at di­gi­tal in­te­gra­sjon var sva­ert vik­tig i pro­sjekt­fa­sen. I prak­sis be­tyr det at du log­ger inn til bi­lens sys­te­mer via en app på te­le­fo­nen. Det skal va­ere mu­lig sty­re la­ding, las­te opp na­vi­ga­sjon, spille­lis­ter og and­re gøy­ale ting.

– Na­vi­ga­sjons­sys­te­met tar hen­syn til to­po­gra­fi­en, og vel­ger rute og lade­punk­ter ba­sert på hvor man­ge brat­te mot­bak­ker du må kjø­re i, sier Hei­ner­mann.

Han an­ser Nor­ge for et sva­ert vik­tig marked, ba­sert på den høye an­de­len el­bi­ler som sel­ges der.

– Det er vik­tig at elek­tris­ke bi­ler når et kva­li­tets­nivå som gjør at mar­ke­det fun­ge­rer av seg selv. I Nor­ge har det fore­gått en form for sub­si­die­ring av mar­ke­det, for­di el­bi­ler ikke er av­gifts­be­lagt. Men vi kan ikke be­reg­ne salgs­tall el­ler kunde­ak­sept ba­sert på stat­li­ge sub­si­di­er. Der­for har vi lagt til grunn at vi skal lan­se­re en bil som først og fremst er gjen­kjenn­bar som en Mer­ce­des­benz, og som i til­legg er elek­trisk, sier Hei­ner­mann.

Han for­tel­ler at de har kart­lagt folks kjøre­va­ner, ved hjelp av en

grup­pe kun­der som fri­vil­lig las­tet opp data om sitt kjøre­møns­ter. Un­der­sø­kel­sen vis­te iføl­ge ham at 99 pro­sent av alle kjøre­tu­rer vil va­ere mu­lig å gjen­nom­føre på en en­kelt opp­la­ding. In­ne i kon­fe­ranse­rom­met står det en lade­sta­sjon fra Io­ni­ty, sam­ar­beids­part­ner til Mer­ce­des­benz.

– Vi vil byg­ge ut nett­ver­ket av lade­sta­sjo­ner, og har som mål at det skal va­ere 400 av dis­se her på plass i Euro­pa in­nen 2020, sier Hei­ner­mann.

Kan kap­pe led­nin­gen

Dr. To­bias Handschuh for­tel­ler om sik­ker­hets­sys­te­me­ne som skal pas­se på kun­de­ne de­res, om uhel­let skul­le va­ere ute.

– Det er vik­tig at brann­folk og red­nings­per­so­nell blir opp­la­ert på å hånd­te­re ulyk­ker med elek­tris­ke bi­ler. Når sys­te­met nor­malt ope­re­rer med 400 volt, er det sva­ert vik­tig at sik­ker­he­ten iva­re­tas på for alle par­ter. Vi har ut­vik­let en app, som gjør det mu­lig å lese av en Qr-kode på bi­len, for å få opp et skje­ma over bat­te­ri­et og led­nin­ge­ne. I EQC er det in­ne­bygd fle­re ni­vå­er av sik­ker­het. Hvis bi­len mer­ker at den er i en ulyk­ke, vil den sten­ge av spen­nin­gen i bat­te­ri­et. Av­hen­gig av hvor vold­som ulyk­ken er kan bat­te­ri­et star­tes på nytt, el­ler det sten­ges per­ma­nent i de til­fel­le­ne der bi­len er to­tal­vrak, sier Handschuh.

Han vi­ser ved hjelp av en te­le­fon at red­nings­per­so­nell kan fin­ne frem til punk­ter på bi­len, der de kan kut­te av led­nin­ge­ne og kap­pe av ta­ket for å få ut pas­sa­sje­rer.

Svensk hånd­verk

Hyg­ge­li­ge svens­ker kom­mer med små tal­ler­ke­ner og byr på kjött­bul­lar, litt biff og en og an­nen ve­ge­ta­risk rett. Fleste­par­ten av jour­na­lis­te­ne har truk­ket inn­over mot gril­len, og det byr seg en mu­lig­het for å prøve­sit­te bi­len.

Det er over­ras­ken­de å opp­da­ge at dø­re­ne ikke smel­ler igjen som et bank­hvelv, men hel­ler opp­le­ves litt for let­te. Se­te­ne er gode nok, men gir ingen vold­som opp­le­vel­se av kom­fort. Fø­rer­mil­jø­et er ele­gant ut­for­met, og det både ser og fø­les ut som det hø­rer hjem­me i pre­mium­seg­men­tet. De in­ter­ak­ti­ve skjer­me­ne byr på en meng­de inn­stil­lin­ger, og for ge­ne­ra­sjo­nen som vokser opp med di­gi­ta­le fla­ter vil nok tryk­king og svei­ping gå som en lek.

En kar som har stått på jevnt hele da­gen er bryg­geri­mes­ter Ste­fan Slätt. Han har dre­vet Värm­dö Bryg­ge­ri si­den 2012, og tap­per i en halv li­ter svensk hånd­verk. En li­ten slurk for­kla­rer hvor­for han er blitt valgt som le­ve­ran­dør for ar­ran­ge­men­te­ne til Vol­vo, Sko­da, Mi­ni og nå Mer­ce­des­Benz.

400 VOLT: EQC bru­ker 400 volt i frem­drifts­sys­te­met, det sam­me som be­nyt­tes i mo­der­ne hus. Ved en even­tu­ell ulyk­ke sten­ger bi­len av spen­nin­gen.

BAR­NE-TV: Uten kla­er min­ner Mer­ce­des-benz EQC om en av de snak­ken­de bi­le­ne fra bar­ne-tv.

FEL­LES LUNSJ: Det kan kan­skje se ut som de­sig­ner­ne hos Mer­ce­des-benz spi­ser lunsj sam­men med kol­le­ga­er fra Por­sche, nye EQC min­ner om Ma­can på fle­re punk­ter.

SKINN OG TREVIRKE: For­se­te­ne er gode å sit­te i, men ikke ek­sep­sjo­nel­le. Her er det skinn i se­te­ne, ved i dø­re­ne og skjer­mer på dash­bor­det. Du må nok reg­ne med å krys­se av en del eks­tra­ut­styr for å få med alt.

KRAFTPAKKE: 300 kw og 765 Nm skal visst­nok gi en ak­se­le­ra­sjon fra 0 til 100 km/t på 5,1 se­kun­der. Minst like in­ter­es­sant er det kan­skje at den iføl­ge pro­du­sen­ten skal kun­ne trek­ke en til­hen­ger på 1.800 kg.

HEL VED: Lin­je­ne gir inn­trykk av det er so­li­de sa­ker Mer­ce­des-benz byr på. Dø­re­ne smalt ikke igjen med den vel­kjen­te penge­skap-fø­lel­sen, men det kan hen­de de jus­te­rer det før lan­se­ring.

BAERENDE ELE­MENT: Bat­te­ri­et med 384 cel­ler vei­er 650 kg, har 80 kwh kapasitet og inn­går som et baerende ele­ment i bi­lens struk­tur.

MYE SIK­KER­HET: Dr. Mar­kus Herm­le vi­ser på en gjen­nom­skå­ret mo­dell at brann­veg­gen frem­de­les er på plass, og at Mer­ce­des-benz la­ger en struk­tur av stål­rør som min­ner om gir­kas­sen (i blått), for å for­de­le kref­te­ne rundt pas­sa­sje­ren ved et sam­men­støt.

LO­KALT BRYGG: Ste­fan Slätt dri­ver Värm­dö Bryg­ge­ri. Han har le­vert øl til lan­se­rin­ger i re­gi av Vol­vo, Sko­da, Mi­ni og nå Mer­ce­des-benz.

TRIV­SEL: Det ble mye snakk om hvor godt en kom­mer til å tri­ves bak rat­tet, og med det­te in­te­ri­ø­ret bur­de det va­ere mu­lig å fin­ne seg til ret­te.

110 KW: Mer­ce­des-benz EQC kan mak­si­malt ta 110 kw lad­ning, noe som er la­ve­re enn Au­di e-tron som opp­gir at den skal greie 150 kw.

PÅSKETUR: Det skal visst­nok gå 500 li­ter ba­ga­sje inn her. Nors­ke kun­der li­ker å dra med mye ut­styr på hyt­ta, så det kan hen­de ski­boks blir et po­pu­la­ert til­valg.

TY­DE­LIG FO­KUS: Mer­ce­des-benz ret­ter EQC inn mot mel­lom­klas­se-suv seg­men­tet. Med 255/45 R20 dekk og fel­ger står den so­lid plan­tet i by­ga­te­ne.

GREIT NOK: Bak­se­te­ne får pluss for god lyd fra ste­reo­an­leg­get, og du sit­ter helt greit.

HÅNDTAK I STJER­NEN: Ba­ga­sje­lu­ken åp­nes ved å vip­pe opp stjer­nen, om­trent som på en Vol­ks­wa­gen Golf. Hvis du my­ser litt kan det hen­de et an­net bil­mer­ke duk­ker opp i tan­ke­ne.

ELEK­TRISK SØLVPIL: Jörg Hei­ner­mann vis­te fram lek­re 3D-teg­nin­ger av frem­ti­dens ra­cer­bi­ler, som kan­skje duk­ker opp i Eq-por­te­føl­jen.

LYS LEPPE: Mer­ce­des-benz EQC har en leppe at lys langs kan­ten av pan­se­ret. Det spørs om nors­ke myn­dig­he­ter slip­per det løs på vei­en.

GAM­LE DA­GER: Den­ne elek­tris­ke vare­bi­len fra 1972 ga nok stør­re rekke­vidde­angst enn da­gens nyhet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.