Amels svane­sang

Tim Hey­wood har de­sig­net «Vol­pi­ni 2». Han sier at den skal lig­ne på en sva­ne. Be­skri­vel­sen er ikke uef­fen.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG

No­en sti­ler har satt spor etter seg og blir fort­satt ko­piert. Vi tvi­ler på at no­en om 20 år vil ko­piere «Vol­pi­ni 2»

De­sig­ne­re har ofte et be­hov for å for­kla­re hvor­for ting ble som de ble. Vi blir sjel­den me­get klo­ke­re av det. Lin­jer er et spørs­mål om fø­lel­ser, har­mo­ni, kon­tras­ter og hva som er tren­dy. No­en sti­ler har satt spor etter seg og blir fort­satt ko­piert. Vi tvi­ler på at no­en om 20 år vil ko­piere «Vol­pi­ni 2».

Se­rie­pro­du­sert

«Vol­pi­ni 2» er den åt­ten­de yach­ten Amels le­ve­rer i en se­rie de kal­ler for 188 Li­mi­ted Edition. Det ne­der­lands­ke verf­tet bru­ker føt­ter i mo­dell­be­teg­nel­sen. «Vol­pi­ni 2» er 57,7 me­ter lang og har et vo­lum på nes­ten 1.000 tonn – det vil si om­trent dob­belt så mye som en 50-me­ter.

188 Li­mi­ted Edition er en form for se­rie. Sam­men med Hey­wood har verf­tet end­ret en del på lin­je­ne ved hvert ny­bygg. «Vol­pi­ni 2» er de­fi­ni­tivt mer spen­nen­de enn den førs­te 188-fo­te­ren verf­tet byg­de.

In­te­ri­ø­ret og opp­de­lin­gen un­der dekk jus­te­res også ba­sert på ei­e­rens øns­ker. «Vol­pi­ni 2» var halv­fer­dig da ei­e­ren kjøp­te den for et snaut år si­den. De sto­re end­rin­ge­ne kun­ne han ikke gjø­re. Yach­ten har ei­er­lu­gar på ho­ved­dek­ket som er på 80 kvad­rat­me­ter med ned­fell­ba­re bal­kon­ger på beg­ge si­der, fem gjeste­lu­ga­rer og plass til et mann­skap på opp til 13 per­soner. Sol­dek­ket har en luk­ket sek­sjon på midt­en og yach­ten har både strand­klubb og Spa-av­de­ling. In­te­ri­ø­ret, de­sig­net av Pas­ca­le Rey­mond, er hvitt og etter vår me­ning tem­me­lig kjønns­løst.

Ny tek­no­lo­gi

Tek­nisk sett har Amels end­ret kraf­tig på ma­ski­ne­ri­et for at yach­ten skal til­freds­stil­le de nye TIR 3-kra­ve­ne. Ek­so­sen må ren­ses før den slip­pes ut. Amels har gått et skritt vi­de­re og ut­vik­let sitt eget hy­brid­sys­tem. Pro­pel­le­ne kan få kraf­ten di­rek­te fra ho­ved­mo­to­re­ne el­ler via et die­sele­lek­trisk sys­tem hvor ge­ne­ra­to­re­ne la­der bat­te­ri­er som dri­ver elek­tris­ke mo­to­rer mon­tert på aks­le­ne. I til­legg er «Vol­pi­ni 2» ut­styrt med et sys­tem som gjen­vin­ner ener­gi fra spill­var­men. Verf­tet me­ner at hele sys­te­met vil kun­ne spa­re ei­e­ren for én mil­lion kro­ner i drifts­kost­na­der hvert år, og at mer­kost­na­de­ne vil va­ere inn­tjent i lø­pet av tre til fem år av­hen­gig av hvor mye yach­ten bru­kes.

Hva ei­e­ren har be­talt for «Vol­pi­ni 2» er hem­me­lig. Vi tror pri­sen lig­ger på mel­lom 500 og 550 mil­lio­ner kro­ner. Ei­e­ren had­de fra før en 2004-mo­dell bygd av Amels på snaut 50 me­ter. Den ble pus­set opp av verf­tet i 2016. Pri­sen på den bruk­te yach­ten var snaut 200 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: AMELS

CRUI­SER I MID­DEL­HA­VET: Ei­e­ren bruk­te «Vol­pi­ni 2» i Mid­del­ha­vet som­mer­en 2018. Yach­ten har stål­skrog og over­bygg i alu­mi­ni­um.

FOTO: AMELS

SVA­NE: Far­gen er rik­tig og med Capri i bak­grun­nen er det kan­skje ikke helt uef­fent å sam­men­lig­ne «Vol­pi­ni 2» med en sva­ne. Yach­ten stil­les ut i Mona­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.