Norsk ma­ski­ne­ri i kjem­pe­yacht

Echo Yachts har sjø­satt en 84 me­ter lang yacht med «tri­ma­ran-skrog» og nors­ke ma­ski­ne­ri.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG

Stadt AS har tatt pa­tent på noe de kal­ler Lean Pro­pul­sion. In­ge­ni­ø­rer fra det nors­ke fir­ma er med når «Whi­te Rab­bit», som yach­ten er døpt, gjør de en­de­li­ge prøve­tu­re­ne på ha­vet.

Lavt for­bruk

Lean Pro­pul­sion er en form for die­sele­lek­trisk frem­drift. Stadt hev­der at de­res sys­tem kan re­du­se­re die­sel­for­bru­ket med opp til 60 pro­sent. «Whi­te Rab­bit» er i til­legg ut­styrt med en skrog­form som er kjent for å va­ere ef­fek­tiv. Hoved­skro­get er smalt og skja­erer seg gjen­nom van­net. Det støt­tes opp av et smalt skrog på hver si­de som gir yach­ten den sta­bi­li­te­ten den tren­ger. Skro­get til «Whi­te Rab­bit» er ut­vik­let i Aust­ra­lia. Sorgio­van­ni De­sign har hatt an­sva­ret for lin­je­ne og in­te­ri­ø­ret. «Whi­te Rab­bit» er den størs­te yach­ten pro­du­sert i Aust­ra­lia. Både skrog og over­bygg er i alu­mi­ni­um.

Har støtte­skip

«Whi­te Rab­bit» er 84 me­ter lang og nes­ten 20 me­ter bred. Den har et vo­lum på cir­ka 3.000 tonn. Verf­tet har ikke av­slørt noe om hvor­dan den er delt opp el­ler hva slags stil ei­e­ren har valgt om­bord. Perth Now skri­ver at ei­e­ren kom­mer fra Sin­ga­po­re og at yach­ten har plass til 22 gjes­ter og et mann­skap på 30 per­soner. Ei­e­ren har al­le­re­de fått en 48 me­ter lang yacht som skal støt­te «Whi­te Rab­bit», blant an­net med dyk­ker­ut­styr og trans­port.

Hvis alt går etter pla­nen, kan spe­si­elt in­ter­es­ser­te får kom­me om­bord un­der yacht­show­et i Mona­co. Echo Yachts har ledig kapasitet etter at de ble fer­dig med 84-me­te­ren.

TRE SKROG: Det sma­le hoved­skro­get støt­tes opp av to sma­le skrog. Mo­tor­løs­nin­gen er ut­vik­let i Nor­ge.

GOD PLASS: «Whi­te Rab­bit» har plass til 22 gjes­ter. Yach­ten har i til­legg et støtte­skip på 48 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.