Farts­fest på Rud­sko­gen

Por­sche­fes­ti­va­len 2018 ble ar­ran­gert på Rud­sko­gen den 8. - 9. sep­tem­ber. Etter nat­tens regn­va­er, ble lør­da­gen en farts­fest i strå­len­de sol med ster­ke ytel­ser og es­te­tis­ke ny­tel­ser.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGNVALD JOHANSEN MO­TOR@FINANSAVISEN.NO

Det luk­ter svidd gum­mi, so­len skin­ner og på ut­si­den av de­pot-veg­gen pas­se­rer en rek­ke Por­sche 911 GT3 Cup-bi­ler med his­si­ge brøl. Det smel­ler når de gi­rer ned i en­den av lang­si­den, og av og til dan­nes det små røyk­sky­er rundt bak­dek­ke­ne når en av fø­rer­ne blir litt iv­rig på brem­se­ne. Me­ka­ni­ker My Lind for­tel­ler om bi­le­ne på ba­nen.

– Alle team­e­ne kon­kur­re­rer med Por­sche 911 GT3 Cup, 991-se­ri­en i and­re ge­ne­ra­sjon. Bi­le­ne er spe­sial­bygd for bane­kjø­ring av Por­sche Mo­tor­sport. Mo­to­re­ne le­ve­rer 460 hk ved 7.500 om­drei­nin­ger. De har ikke tur­bo, kjø­rer på 102 ok­tan As­pen akry­lat­ben­sin og ak­sel­le­rer fra 0 til 100 km/t på om­trent tre se­kun­der, sier Lind.

Hun for­tel­ler at det går mye i dekk­skift, men at hun job­ber med alle me­ka­nis­ke pro­ble­mer som av og til opp­står på bi­le­ne.

Lyn­rask le­ve­ring

Etter at del­ta­ger­ne i Por­sche Car­re­ra Cup Scan­di­na­via har for­latt ba­nen, stil­ler kjen­te ra­cer­fø­re­re opp som taxi­sjå­fø­rer. De som meld­te seg på tid­lig nok får sit­te på to run­der rundt ba­nen, og selv om ikke alle får Mark Web­ber som fø­rer er det bre­de glis å spo­re hos de som slip­pes av etter endt ferd. En av de som er strå­len­de for­nøyd, er Stian Blipp, pro­gram­le­der på TV.

– Det var drit­gøy! Jeg kjø­rer en Smart­bil til van­lig, og det førs­te jeg må gjø­re nå er jo å sel­ge den. Jeg skal bli pap­pa om to må­ne­der, så da pas­ser det glim­ren­de å kjø­pe Por­sche. Det må bli en Pa­na­me­ra, el­ler en Ma­can Tur­bo. Så len­ge det er plass til barne­vogn er det mye let­te­re å sel­ge det inn hjem­me. Det vil jo gå lyn­raskt å le­ve­re i barne­ha­gen, et klart pluss, sier Blipp.

Han for­tel­ler vi­de­re at han satt på med Alexander Mørk, og det gikk så fort at han nå fø­ler at inn­vol­le­ne har flyt­tet seg over på høy­re si­de.

Kra­sjet med ku

In­ne på fes­ti­val­om­rå­det leg­ger Jo Lin­dahl hardt over mot venst­re. Bi­len han rat­ter får breds­ladd og tref­fer en ku med dø­ra, så den flyr av går­de un­der en laste­bil. Lin­dahl er åtte år, og burs­dags­pre­san­gen er tur til Rud­sko­gen. Han be­nyt­ter seg av til­bu­det om å kjø­re ra­dio­styrt Por­sche på en bane teg­net opp med kritt, og be­fol­ket av stra­te­gisk plas­ser­te plast­dyr. Mam­ma Ylva Lin­dahl føl­ger med fra side­lin­jen, og hun for­tel­ler at Por­sche­fes­ti­val var in­ner­tier som pre­sang.

En an­nen som ko­ser seg på fes­ti­val er Magnus Wal­ker. Han vand­rer rundt i kjent stil, med cow­boy­hatt og skjegg­pryd som min­ner om noe fra «Game of Thro­nes». Han sier han gle­der seg til å kjø­re sam­men med Mark Web­ber se­ne­re i dag. Fle­re Por­sche-en­tu­si­as­ter sam­ler seg rundt Wal­ker, og det er ty­de­lig at man­ge er opp­tatt av hans uni­ke krea­sjo­ner ba­sert på 911.

Etter en stund stil­ler han seg like godt bak et av bor­de­ne, og sig­ne­rer auto­gra­fer for li­ten og stor. Alle som spør får en sel­fie, og gjer­ne en high-five.

Ras­mus Brek­ke kom­mer ut med

FOTO: RAGNVALD JOHANSEN

KLASSIKER:Da­ni­el Fugle­vig tok tu­ren med sin ori­gi­na­le Por­sche 911T fra 1971.

BURS­DAG: Jo Lin­dahl (8) til­brin­ger burs­da­gen med å rat­te en ra­dio­styrt Por­sche, mens mam­ma Ylva føl­ger med fra side­lin­jen. Det går hardt ut­over bu­ska­pen langs ba­nen.

UNIK SAM­LER: Det var man­ge som stop­pet for å slå av en prat med Magnus Wal­ker, kjent for sin uni­ke sam­ling Por­scher, man­ge med egne mo­di­fi­ka­sjo­ner.

SEL­GER BI­LEN: Stian Blipp var strå­len­de for­nøyd etter to run­der som pas­sa­sjer, og vil sel­ge bi­len for å kjø­pe Por­sche.

DE­POT: Knat­ren­de bok­ser­mo­to­rer gir gjen­lyd i de­pot, når fø­rer­ne i Por­sche Car­re­ra Cup Scan­di­na­via be­gir seg ut på ba­nen.

SIG­NERT: Ras­mus Brek­ke sik­ret seg en hil­sen med sig­na­tur på sol­skjer­men til fa­rens 911.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.