Ma­ha­ra­ja­enes frem­komst­mid­ler

In­dis­ke ma­ha­ra­ja­er var de­fi­ni­tivt blant ver­dens mest spe­si­el­le bil­kun­der i førs­te halv­del av for­ri­ge år­hund­re. Et du­sin av bi­le­ne de­res ble tatt over til Pebb­le Beach.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD MO­TOR@FINANSAVISEN.NO

Ma­ha­ra­ja­ene tok ikke til tak­ke med stan­dard­vare på bil­fron­ten i ti­den før And­re ver­dens­krig. De fi­nes­te luk­sus­mer­ke­ne kob­let inn sine frems­te ka­ros­seri­ma­ke­re for å til­freds­stil­le sine be­viss­te og kres­ne in­dis­ke kun­der.

Eks­trem luk­sus

Isot­ta Fra­schi­ni, De­la­ge, Dela­haye, Mer­ce­des-benz og ikke minst Rolls-royce og Bent­ley var no­en av de frems­te pro­du­sen­te­ne som le­ver­te bi­ler til de vel­ha­ven­de in­dis­ke hers­ker­ne. Etter at ma­ha­ra­ja­ene mis­tet sin makt for­ble de ald­ren­de bi­le­ne ofte brukt av el­ler stå­en­de hos fa­mi­lie­ne.

Men ut­over 1970- og 1980-tal­let ble fle­re av de sjeld­ne ve­te­ra­ne­ne fun­net av vest­li­ge sam­le­re som tok de ut av In­dia. Fort­satt er en del av bi­le­ne igjen, men man­ge er blitt ver­di­ful­le de­ler av no­en av ver­dens frems­te bil­sam­lin­ger.

Ame­ri­kansk stor­sam­ling

På Pebb­le Beach Con­cours d’ele­gan­ce ble hele 12 av dis­se his­to­ris­ke per­le­ne vist for førs­te gang uten­for In­dia i en egen del av ut­stil­lin­gen. Bi­le­ne er hen­tet fra sam­lin­ger i hele In­dia, samt at de også fikk sel­skap av no­en tid­li­ge­re In­dia-bi­ler fra USA, Euro­pa og Ki­na.

Bi­le­ne ble las­tet opp på båt i In­dia med kurs for Ca­li­for­nia drøye tre må­ne­der før ut­stil­lin­gen. Etter en klar­gjø­ring var de fles­te klar for en tur langs Highway 1 fra Mon­te­rey syd­over til Big Sur som en del av ut­stil­lin­gen.

Fle­re av bi­le­ne var na­er­mest kom­plett ori­gi­na­le og urør­te, el­ler res­tau­rert hjem­me i In­dia, hvor de er kjørt re­la­tivt lite på grunn av vei­stan­dar­den. Så det ble no­en stopp og små­pro­ble­mer un­der­veis, men det mes­te ble ord­net ved hjelp av kunn­skaps­rike og dyk­ti­ge ame­ri­kans­ke me­ka­ni­ke­re slik at alle var på plass på søn­da­gens ut­stil­ling.

PA­RIS SHOW CAR: Den­ne 1935 Bent­ley 3,5 Lit­re Antem Drop­head Coupé ble først ut­stilt med ka­ros­se­ri fra Henri Bin­der på Pa­ris-ut­stil­lin­gen høs­ten 1934. Den ble kjøpt av den gres­ke ship­ping­mag­na­ten Nicky Em­bri­cios, som be­stil­te et nytt ka­ros­se­ri fra Jean Antem. Ved krigs­er­k­la­e­rin­gen i 1939 ble den tatt til Eng­land for å sel­ges, og i 1942 ble den kjøpt av Ma­ha­ra­ja­en av Tal­cer og ski­pet med en troppe­trans­port til Cal­cut­ta.

ORI­GI­NAL: Den­ne 1921 Rolls-royce Sil­ver Ghost Ja­mes & Co. Open Tourer er en av de mest kjen­te kon­ge­li­ge bi­le­ne i In­dia. Den 97 år gam­le bi­len, kalt The Wan­ka­ner Rolls-royce har va­ert i fa­mi­li­en hele ti­den fra den var ny. Førs­te ei­er var Ma­ha­ra­na Amar Sing­hji of Wan­ka­ner, olde­far til da­gens ei­er. Den er bare brukt i helt spe­si­el­le an­led­nin­ger, og er kun blitt kjørt rett i over­kant av 3.000 mi­les si­den den var ny!

HOVEDATTRAKSJON: De in­dis­ke Raj-bi­le­ne var en av de sto­re ho­ved­at­trak­sjo­ne­ne på Pebb­le Beach Con­cours d’ele­gan­ce i au­gust, og de had­de fått aeren av å pre­ge pro­gram­mets for­si­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.