Rå­dyr farts­fan­tom fra Bu­gat­ti

Bu­gat­ti Di­vo er 35 kilo let­te­re, har 90 kilo mer mark­trykk, tak­ler 1,6 G i svin­ge­ne og run­der Nar­do Hand­ling Cir­cuit åtte se­kun­der ras­ke­re enn Chi­ron.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD MO­TOR@FINANSAVISEN.NO

–Høy­ere pre­sta­sjo­ner når det gjel­der la­te­ral ak­se­le­ra­sjon, smi­dig­het og svin­ger. Di­vo er skapt for svin­ger, pro­kla­mer­te Bu­gat­ti-sje­fen Step­han Win­kel­mann da den Chi­ron-ba­ser­te bane­ryt­te­ren ny­lig ble lan­sert på The Quail i Ca­li­for­nia.

Åtte se­kun­der er en evig­het på ra­cer­ba­nen. Bu­gat­ti ut­dy­per hvor­dan de har fått til en slik fe­no­me­nal frem­gang. Di­vo er en sann opp­vis­ning i avan­sert aero­dy­na­mikk.

Fron­ten på bi­len har luft­inn­tak som mi­ni­me­rer luft­mot­stan­den, den nye front­split­te­ren øker mark­tryk­ket og le­der luft­strøm­men inn for å av­kjø­le mo­to­ren. Brem­se­ne av­kjø­les av fire uli­ke luft­inn­tak på hver si­de frem­me, som gjør at luf­ten strøm­mer inn fra høy­trykk­so­nen over støt­fan­ge­ren, inn­tak i for­skjer­me­ne, inn­tak til den frem­re ra­dia­to­ren, samt dif­fu­so­re­ne foran hju­le­ne. Hjul­bu­ene er na­tur­lig­vis også ven­ti­ler­te for å slip­pe luft­strøm­me­ne ut igjen.

Nøy­er seg med 380 km/t

I hek­ken er det en ny jus­ter­bar­bar spoi­ler, som fun­ge­rer som en luft­brems slik til­fel­let også er i Chi­ron og for­gjen­ge­ren Ve­y­ron. Vin­ke­len på spoi­le­ren be­ror på kjøre­mo­du­set valgt. Bred­den på hekk­s­poi­le­ren er 1,83 me­ter, som er 23 pro­sent mer enn på Chi­ron. Det to­ta­le mark­tryk­ket er 456 kilo, som er 90 kilo mer enn Chi­ron ge­ne­re­rer.

Di­vo be­nyt­ter den sam­me 8-li­ters W16-mo­to­ren med fire tur­bo­la­de­re, in­ter­coo­ler og totrinns tur­bo­lad­ning som i Chi­ron. Ef­fek­ten er dit­to lik, 1.500 HK ved 6.700 om­drei­nin­ger i mi­nut­tet, 1.600 Nm fra 2.000 om­drei­nin­ger. Og beg­ge har sam­me 7-trinns DSG dob­belt­clutch­gir­kas­se.

Chi­ron får sta­dig tro­ne øverst med en toppfart på 420 km/t, der Di­vo er be­gren­set til 380 km/t. Men en­hver som har kjørt på bane vet at toppfart ikke er alt. Sty­rin­gen og støt­dem­per­ne er mer kon­tan­te, og Di­vo skal va­ere 35 kilo let­te­re enn Chi­ron. Vekt­re­duk­sjo­nen skal etter si­gen­de skyl­des mind­re støy­iso­la­sjon, let­te­re hjul, et in­ter­coo­ler-dek­sel av kar­bon­fi­ber, fas­te dif­fuso­r­klaf­fer i front og et slan­ke­re ste­reo­an­legg. Opp­be­va­rings­skrin i midt­kon­sol­len og dø­re­ne er skro­tet.

Star­ter på 49 mill.

Eks­port­pri­sen er 5 mil­lio­ner euro, vel 49 mil­lio­ner kro­ner. Iføl­ge Skatte­eta­tens toll­kal­ku­la­tor in­ne­ba­erer det en pris med av­gif­ter på na­er­me­re 63 mil­lio­ner kro­ner. Abe­ret er at alle de 40 ek­semp­la­re­ne som skal byg­ges er for­hånds­olgt, og hi­ger du etter å skaf­fe deg en Di­vo må du nok be­la­ge deg på å be­ta­le ad­skil­lig mer nå. Til sam­men­lig­ning har Chi­ron, som det skal byg­ges 500 ek­semp­la­rer av (300 er visst­nok solgt), en eks­port­pris på 2,5 mil­lio­ner euro.

HYPER LUK­SUS: Få hy­per­bi­ler kan skil­te med sam­me de­talj­fi­nish og ma­te­ria­ler som Di­vo. I våre øyne er det kun Bu­gat­ti selv som kan kon­kur­re­re med Bu­gat­ti.

UTSTILLINGSVINDU: Den ly­se­blå stri­pen på dek­ke­ne ska­per en lys kon­trast til eks­te­ri­ø­ret, mens hy­per­bi­len fun­ge­rer som et spen­stig utstillingsvindu for Miche­lin. For­ma­tet er 285/30 R20 ZR frem­me og 355/25 R21 bak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.