Viet­nam-ita­lie­ne­re

Finansavisen - Motor - - TEST -

Viet­nams førs­te bil­pro­du­sent Vin­fast er klar med de to førs­te mo­del­le­ne, beg­ge de­sig­net i Ita­lia.

Beg­ge har en V-for­met grill med bok­sta­ve­ne VF i en krom­for­gylt trekant på midt­en. Ut­tryk­ket gir as­so­sia­sjo­ner til Vaux­hall spe­si­elt, mens for­me­ne kun­ne pre­get et utall and­re bil­mer­ker. Se­da­nens pro­fil la­ter til å se til BMW 5-Se­rie for in­spi­ra­sjon. En fo­kus­grup­pe be­stå­en­de av 62.000 per­soner ble vist 20 teg­nin­ger fra fire ita­li­ens­ke de­sign­sel­skap. Ital­de­sign ble kå­ret vin­ne­ren, og bil­de­sig­ne­ne ble vi­dere­ut­vik­let av Pinin­fa­ri­na. Led-kjøre­lys er stan­dard. Bi­le­ne skal byg­ges på en helt ny fab­rikk i Hai Phong i Nord-viet­nam. Vin­fasts førs­te bi­ler, an­gi­ve­lig med pre­mium­kva­li­tet, lan­se­res i Pa­ris 2. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.