Bri­tis­ke el­bil­pro­ble­mer

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Eng­land har am­bi­sjo­ner om å bli le­den­de på el­bi­ler i Euro­pa (unn­tatt Nor­ge selv­føl­ge­lig). Det kan bli vans­ke­li­ge­re enn po­li­ti­ker­ne først har tenkt seg. Når Stor­bri­tan­nia går ut av EU vil de ikke len­ger tel­le med i EUS ut­slipps­tall og flåte­krav. Kon­se­kven­sen er at pro­du­sen­te­ne ikke får noe igjen for å sen­ke ut­slip­pe­ne på øya. Så i den grad det blir be­grens­nin­ger i le­ve­ranse­ka­pa­si­te­ten vil sann­syn­lig­vis EU prio­ri­te­res, noe som fort kan ram­me Nor­ge også.

BRÅBREMS? Hvis ikke de bri­tis­ke ut­slip­pe­ne vil tel­le med i fab­rik­ke­nes tall, kan det bli vans­ke­lig å få prio­ri­te­ring på le­ve­ran­ser frem­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.