Be­hol­der rat­tet

Finansavisen - Motor - - TEST -

BMW vil all­tid lage bi­ler med ratt, iføl­ge ut­vik­lings­sjef Klaus Fröh­lich.

Kon­sep­tet Vi­sion inext som kom­mer i pro­duk­sjon i 2021, har Nivå 4 auto­no­mi­tet. Det be­tyr iføl­ge BMW at sjå­fø­ren ikke tren­ger å føl­ge med på det som skjer. Til Auto­car sier Klaus Fröh­lich at «Bmw-bi­ler vil all­tid ha ratt, for å kun­ne gi deg ekte kjøre­gle­de. Vi er ikke en ro­bot- el­ler tek­no­lo­gi-pro­du­sent, vi byg­ger bi­ler. Men i en­kel­te si­tua­sjo­ner, som i en bil­kø der kjøre­gle­de ikke er mu­lig, ikke en­gang i en BMW, for­ster­ker du kjøre­gle­den ved ikke å måt­te sty­re.»

Tror vi på det­te?

Mu­sikk i våre ører. Es­sen­sen av en bil er å kun­ne rat­te den selv. Alt an­net er sim­pel trans­port. 6 /6

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.