BMW M3 CS vs. Alfa Romeo Gi­ulia Qua­dri­fog­lio

BMW M3 CS og Alfa Romeo Gi­ulia Qua­dri­fog­lio er lek­ne fa­mi­lie­bi­ler med vold­som­me kref­ter og hef­ti­ge kjøre­egen­ska­per.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL

Tysk­land og Ita­lia har opp gjen­nom his­to­ri­en både slåss og sam­ar­bei­det om alt fra bil­kjø­ring og mat­ret­ter til in­ge­ni­ør­kunst og ver­dens­herre­døm­me. Nå er det Alfa Romeo og BMW som kjem­per om tit­tel­bel­tet blant de kom­pak­te se­da­ne­ne, med hen­holds­vis Gi­ulia Qua­dri­fog­lio og M3 CS. Vi har ikke glemt at Mer­ce­des-amg også vil inn i rin­gen med sin C 63 S, men det er bare plass til to om gan­gen.

Egent­lig er det bare plass til en, for når du tryk­ker på de rik­ti­ge knap­pe­ne og ikke minst gass­pe­da­len, får du bruk for både tun­nel- og side­syn. Du pro­vo­se­rer kan­skje ikke frem tinnitus, om­gangs- og krys­tall­syke, men alle krop­pens san­ser får sitt å stri med. Det skyl­des at Alfa Romeo har be­nyt­tet seg av slekt­ska­pet til Fer­ra­ri og kut­tet to av sy­lin­der­ne fra de­res V8. BMW sver­ger på sin si­de til sin egen rekke­sek­ser, men med økt turbo­trykk og noen fle­re jus­te­rin­ger, har den ut­solg­te Cs-mo­del­len mye å by på.

Skal du ut­nyt­te dis­se bi­le­ne til ful­le bør du ta deg en tur til Rud­sko­gen Mo­tor­park i Rakke­stad, men det er gøy å kjø­re til og fra ba­nen også.

God el­ler gal

Race! Når ita­lie­ne­re må låne et en­gelsk ord for å va­ere sik­re på at de får frem bud­ska­pet, skjøn­ner du at de me­ner al­vor. Det blir det

SMÅ GIGANTER: Beg­ge bi­le­ne har to dob­le ek­sos­rør, bred dif­fu­sor, kar­bon­spoi­ler, sto­re fel­ger, far­ge­te bremse­kali­pe­re og et tøft ut­se­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.