Ex­plo­rer 58 PH

STAVANGER, NOR­GE: Vi svin­ger. Bå­ten svin­ger sak­te, men sik­kert. Når vi ten­ker nå skal vi rett frem, fort­set­ter bå­ten å svin­ge. Det er en viss treg­het i 40 tonn.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: PÅL SILBERG

Leif Hvid­sten står nor­malt til rors om­bord i «Po­lar Ex­plo­rer». «Po­lar Ex­plo­rer» er 58 fot lang. Selv om bade­platt­for­men er di­ger som et lite danse­gulv må Leif, el­ler den som skal sty­re bå­ten, ha fri­tids­skip­per­ser­ti­fi­kat. Skrog­leng­den er over 15 me­ter.

Li­den­ska­pe­lig båt­ei­er

Leif Hvid­sten har en ting til fel­les med den styrt­rike og ek­sen­tris­ke ame­ri­ka­ne­ren John Stal­up­pi. Beg­ge er li­den­ska­pe­lig opp­tatt av å va­ere på sjø­en. «Po­lar Ex­plo­rer» er den 27. bå­ten Leif ei­er. Når Stal­up­pi om ikke len­ge får le­vert «Spec­ter», er det hans 20. båt. Vel, vi må vel kal­le «Spec­ter» for yacht. Den er 69 me­ter lang, har lan­dings­plass for he­li­kop­ter og svømme­bas­seng. 12 gjes­ter kan bolt­re seg i over­då­dig 1920-talls in­spi­rert luksus. «Po­lar Ex­plo­rer» er dønn tra­di­sjo­nell. Om­bord er det teak som do­mi­ne­rer. Stal­up­pi kan kom­man­de­re skip­pe­ren til å øse på med mo­tor­kraft og få yach­ten opp i 21 knop. Leif må nøye seg med 16 knop. Hvis han fyl­ler opp die­sel­tan­ke­ne som rom­mer 5.400 li­ter til ran­den, syn­ker topp­far­ten til rundt 15 knop. Re­de­ren for­tel­ler at han nor­malt crui­ser i åtte til ti knop.

For­skjel­len mel­lom de to er at Leif kan og vet alt om «Po­lar Ex­plo­rer». Stal­up­pi vet hva han vil ha, men de­tal­je­ne over­la­ter han til de­sig­ne­ren Frank Mul­der og båt­byg­ge­ren Be­net­ti.

En tur i kjel­le­ren

Vi er, som man­ge båt- og yach­t­ei­ere, ikke en­tu­si­as­tisk opp­tatt av ma­skin­rom. Men vi er høf­li­ge og blir med ned i «kjel­le­ren» på en om­vis­ning. For å kom­me til ma­skin­rom­met må vi ned på bade­platt­for­men, gjen­nom en vann­tett dør, via skip­per­lu­ga­ren plas­sert un­der ak­ter­dek­ket og gjen­nom nok en vann­tett dør. Skip­per­lu­ga­ren er ikke den Leif bor i. Verf­tet har tatt høy­de for at det er kun­der som ikke har pa­pi­rer el­ler fø­ler seg kva­li­fi­ser­te til å ma­nøv­re­re en båt som vei­er 40 tonn og har et ri­me­lig greit vind­fang med to mo­to­rer og baug­pro­pell.

Det er litt feil å kal­le ma­skin­rom­met for kjel­le­ren. Det er lyst og inn­by­den­de og har stå­høy­de. De to rek­ke-sek­ser­ne fra Cum­mins tar ikke all ver­dens plass. Det er plass til stør­re mo­to­rer. Hvis noen vil­le ha mer enn 2 x 480 hes­ter, kan de få det. Det er nep­pe noe stort po­eng å ut­sty­re bå­ten med stør­re mo­to­rer. Den har et ty­pisk semi-de­pla­se­ments­skrog, el­ler på godt norsk – halv­pla­ner­bunn. Det skal man­ge sei­ge gam­per til for å over­vin­ne den mot­stan­den skro­get gir når far­ten tan­ge­rer 16 knop.

Vi ser ge­ne­ra­to­ren som gir 17,5 kwh, men ikke bat­teri­ban­ken el­ler varmt­vanns­be­re­de­ren. Start­bat­te­ri­ene er plas­sert i mo­tor­rom­met, men de er ikke så godt syn­li­ge. Res­ten av bat­te­ri­ene er for­delt and­re ste­der i bå­ten og varmt­vanns­be­re­de­ren be­fin­ner seg for­ut. Det gir mer plass i ma­skin­rom­met og gjør det let­te­re å ta ser­vice på mo­to­re­ne.

Godt iso­lert

Skul­le en motor kol­lap­se, har re­de­ren et pro­blem. Den enes­te mu­lig­he­ten til å få mo­to­re­ne ut er å skja­ere opp gul­vet i sa­lon-

Skul­le en motor kol­lap­se, har re­de­ren et pro­blem. Den enes­te mu­lig­he­ten til å få mo­to­re­ne ut er å skja­ere opp gul­vet i sa­lon­gen

gen. Det vet Leif. Han er ikke be­kym­ret. Han på­pe­ker vi­se­lig at når det ikke er lu­ker i dør­ken er det let­te­re å lage skik­ke­lig lyd­dem­ping. Og lyd­dem­pin­gen er me­get god. Mo­to­ren er knapt hør­ba­re. Det er hel­ler ikke vi­bra­sjo­ner å spo­re. Mo­to­re­ne, aks­le­ne og pro­pel­le­ne spil­ler på lag uten hver­ken rum­ling el­ler hvi­ning.

Sen­tral­fy­ren be­fin­ner seg imid­ler­tid i ma­skin­rom­met. Re­ver­si­bel air­con­dition er stan­dard. «Po­lar Ex­plo­rer» er i til­legg ut­styrt med vann­bå­ren var­me. Den bru­ker ikke så mye strøm. For­de­len er jevn og be­ha­ge­lig tem­pe­ra­tur i hele bå­ten uten at det trek­ker el­ler sum­mer fra ven­ti­ler som blå­ser luft. Dess­uten er det tørt om­bord, også vin­ters­tid.

Ex­plo­rer 58 PH, som er mo­dell­nav­net, byg­ges av et verft i Ki­na le­det av en­gelsk­man­nen Mark Cam­pion. Han had­de lang er­fa­ring fra and­re verft i re­gio­nen før han star­tet sitt eget Ex­plo­rer Yachts i 2012. Skro­get til 58-fo­te­ren er de­sig­net av kon­struk­tø­ren Mark Wil­liam­son. Det skal va­ere ka­pa­belt til å krys­se At­lan­ter­ha­vet og tan­ke­ne er sto­re nok til det. Mo­del­len på 58 fot in­kor­po­re­rer man­ge av ide­ene og kra­ve­ne til den nors­ke kun­den som var med da den førs­te bå­ten ble byg­get.

Blind­so­ner

Va­e­ret i Stavanger var brille­fint da vi tes­tet 58-fo­te­ren, men det bød ikke på grov sjø el­ler mye vind. Bå­ten vir­ker sta­bil og be­ha­ge­lig. På full fart rei­ser bau­gen seg mo­de­rat. Det er ikke pro­blem med sik­ten fra fø­rer­plas­sen som har en eks­tra­va­gant skip­per­stol og et en­kelt, over­sikt­lig dash­bord do­mi­nert av to sto­re skjer­mer med klokke­for­me­te mo­tor­in­stru­men­ter på beg­ge si­der. Fø­rer­po­si­sjo­nen på fly­brid­gen er om­trent like godt ut­styrt. Sik­ten fra den luk­ke­te fø­rer­plas­sen er god i 180 gra­der. Litt ver­re er det å se hva som lu­rer ak­ter i «blind­so­ne­ne».

Det tar litt tid å ven­ne seg til at bå­ten ikke rea­ge­rer spon­tant på ratt­ut­slag og det er kjekt å ha en in­di­ka­tor som vi­ser stil­lin­gen til ro­ret. Med to mo­to­rer og pro­pel­le­re som er plas­sert godt inn un­der hek­ken er det ikke noe pro­blem å snu bå­ten på en fem­øring.

Ex­plo­rer 58 er det ame­ri­ka­ner­ne kaller for en pi­lot house-mo­dell og fak­tisk vel så det. Bys­sa med to langs­gå­en­de ben­ker er plas­sert på styr­bord si­de som en slags øy bak fø­rer­plas­sen. På ba­bord si­de er det en sa­long. Her kan de som vil sit­te og føl­ge med på fer­den, og her kan kok­ken dekk opp og ser­ve­re mat.

Sove­plass til syv

Hoved­sa­lon­gen be­fin­ner seg på et la­ve­re nivå. Den er rom­me­lig og ikke over­møb­lert. Sitte­grup­pen på styr­bord si­de er Ufor­met. På ba­bord si­de er det kon­soll med «pop-up-tv». Det er opp­gang til fly­brid­gen fra dekk­s­hu­set og ak­ter­dek­ket.

Via en trapp fra fø­rer­hu­set kom­mer vi ned i bå­tens lu­gar­av­de­ling. Re­der­lu­ga­ren er plas­sert midt­skips. Den er rom­me­lig og er til­knyt­tet et luk­su­riøst bad med se­pa­rat do og dusj. På vei mot bau­gen pas­se­rer vi en lu­gar på ba­bord si­de med opp til tre sove­plas­ser. For­ut er det en V-for­met, tra­di­sjo­nell lu­gar med

Med to mo­to­rer og pro­pel­le­re som er plas­sert godt inn un­der hek­ken er det ikke noe pro­blem å snu bå­ten på en fem­øring

god plass. De to gjeste­lu­ga­re­ne de­ler et stort bad.

Ex­plo­rer 58 le­ve­res med en for­seg­gjort no-non­sens-inn­red­ning. Pa­ne­ler, skap og skuf­fer er i teak. Verf­tet bru­ker fi­ner som blir la­mi­nert med te­ak­fi­ner. Over­fla­te­ne be­hand­les med fle­re strøk lakk før de fin­sli­pes og gis et topp­strøk med matt lakk. Sam­men med skinn og stål gir det bå­ten et en­kelt, tra­di­sjo­nelt og so­bert preg.

Man­ge om be­net

Fra styre­hu­set er det en so­lid dør til side­dek­ket på styr­bord si­de. Skul­le vi ope­rert bå­te­ne ale­ne og lagt til et el­ler an­net sted, vil­le vi nok valgt å leg­ge oss med styr­bord si­de mot kai­kan­ten.

Bå­ten har for øv­rig bre­de side­dekk som er del­vis er skjer­met av fly­brid­gen. Det er port i skanse­kled­nin­gen på beg­ge si­der. Er ikke høyde­for­skjel­len for stor er det lett å gå i land når bå­ten er for­tøyd. Det er god plass på dekk for­ut og mu­lig­het for å ha et stort sel­skap på ak­ter­dek­ket som kan «pak­kes» inn med ka­le­sje. I bau­gen hen­ger det et stort an­ker som er kob­let til 104 me­ter lang kjet­ting og en elek­trisk an­ker­vinsj. For­tøy­nings­be­sla­ge­ne er so­li­de.

Ex­plo­rer 58 er ikke du­sin­vare i Nor­ge, men det fin­nes verft i bøt­ter og spann som byg­ger til­sva­ren­de mo­dell. Båt­ty­pen om­ta­les som re­gel som traw­ler. Grand Banks er et mer­ke man­ge nord­menn har et for­hold til, men du kan be­stil­le en båt hos Nord- havn, Vic­tory el­ler Kadey-kro­gen, for bare å nev­ne noen. Så vidt vi vet er det bare Grand Banks og Ex­plo­rer Yachts som har norsk im­por­tør. W-yacht, som im­por­te­rer Ex­plo­rer, sier at verf­tet bare byg­ger på be­stil­ling og at kun­de­ne må reg­ne med at det tar snaut to år å gjø­re en 58-fo­ter sjø­klar.

Im­por­tø­ren opp­ly­ser at stan­dard Ex­plo­rer 58 PH kos­ter snaut 14 mil­lio­ner kro­ner. Skal du ha en Grand Banks 60, må du reg­ne med å be­ta­le i un­der­kant av 30 mil­lio­ner kro­ner. En nye Pr­in­cess 55 kos­ter cir­ka 10,5 mil­lio­ner kro­ner. Men det er som kjent når du har krys­set av på ut­styrs­lis­ten bå­tens vir­ke­li­ge pris vi­ser seg. Leif Hvid­sten ga snaut 17 mil­lio­ner kro­ner pluss mva. for den bå­ten vi tes­tet.

Verf­tet har tatt høy­de for at det er kun­der som ikke har pa­pi­rer el­ler fø­ler seg kva­li­fi­ser­te til å ma­nøv­re­re en båt som vei­er 40 tonn og har et ri­me­lig greit vind­fang med to mo­to­rer og baug­pro­pell

VESTLANDET KALLER: Luk­ke­te bå­ter er po­pu­la­ere i Nor­ge. Ex­plo­rer 59 PH er et so­lid ki­ne­sisk al­ter­na­tiv.

EN­KEL OVERSIKT: Dash­bor­det har sto­re skjer­mer, mo­tor­in­stru­men­ter og de bry­ter­ne som man tren­ger når bå­ten er un­der veis.

FORNUFTIG: Bys­sa har en prak­tisk ut­for­ming. Vaske­ma­ski­nen be­fin­ner seg i skip­per­lu­ga­ren ak­ter.

IKKE NOE SMYKKE: Lin­je­ne er ut­vik­let med tan­ke på funk­sjo­na­li­tet og plass.

MAT OG UTSIKT: Di­net­ten kan bru­kes som spise­plass og som ut­sikts­plass for dem som vil føl­ge med på fer­den.

NOK PLASS: Sa­lon­gen er stor og har en ut­for­ming som gjør det lett å be­ve­ge seg om­bord.

OPPDELT: Ba­det har se­pa­rat do og dusj og er skilt fra ei­er­lu­ga­ren med skyve­dører.

LIDER IN­GEN NØD: Skip­pe­ren har de­fi­ni­tivt høy­se­tet om­bord i Ex­plo­rer 58 PH.

TRA­DI­SJO­NELL GJESTELUGAR: Lu­ga­ren i bau­gen har di­rek­te ad­komst til bad med se­pa­rat dusj.

ROM­ME­LIG FLYBRIDGE: Styre­po­si­sjo­nen på fly­brid­gen er vel­ut­styrt. Lett­bå­ten lag­res på fly­brid­gen og sjø­set­tes med kran.

RE­DER­LU­GA­REN: Det er god plass og ri­ke­lig stå­høy­de i den sto­re ei­er­lu­ga­ren.

BÅT NUMMER 27: Leif Hvid­sten had­de mye er­fa­ring da han be­stil­te en Ex­plo­rer 58.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.