Elek­trisk DS på vei

Det har ikke akku­rat gått opp­over etter at DS ble lan­sert som eget mer­ke. I hvert fall ikke i Nor­ge, men kan­skje nå med elek­trisk DS 3 Cross­back?

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Fra 200 re­gist­rer­te ny­bi­ler i 2016, ble sal­get hal­vert i 2017, og hel­ler ikke 2018 har mar­kert noe løft for Psa­grup­pens pre­sti­sje­mer­ke DS. Tvert i mot. Sta­ti­stik­ken vi­ser kun rundt 60 re­gist­rer­te bi­ler og en 33. plass.

Noe for Nor­ge

Nes­te år kan mer­ket opp­le­ve et kraf­tig klyv på sta­ti­stik­ken der­som de blir le­ve­rings­dyk­ti­ge på de­res ny­es­te mo­dell, DS 3 Cross­back som de­bu­te­rer på Pa­ris-ut­stil­lin­gen. I til­legg til det tra­di­sjo­nel­le ut­val­get av ben­si­nog die­sel­mo­to­rer kom­mer nem­lig DS 3 Cross­back E-ten­se.

Den hele­lek­tris­ke va­ri­an­ten skal va­ere mar­keds­klar i and­re halv­år 2019. Og hvis DS blir le­ve­rings­dyk­ti­ge her hjem­me fra star­ten er det sik­kert mu­lig å gjø­re et kraf­tig byks opp mot topp 20 på lis­ten over de mest solg­te mer­ke­ne i Nor­ge.

Sam­ar­beids­pro­sjekt

DS 3 var en me­get hyg­ge­lig tøf­fing da den kom på mar­ke­det, og en ny Cross­back-ver­sjon vil kun­ne for­nye in­ter­es­sen og ak­tua­li­te­ten. Ikke minst med elek­trisk driv­lin­je. E-ten­se byg­ges på Psa-grup­pens e-cmp­platt­form, som også skal va­ere base for nye Pe­uge­ot 208 og Opel Cor­sa, som beg­ge for­ven­tes å kom­me i elek­tris­ke ut­ga­ver.

DS

ELEK­TRISK: DS 3 Cross­back vil kom­me både med ben­sin-, die­sel- og el­mo­tor nes­te år, noe som gjør den langt mer ak­tu­ell for NOR­GE.FOTO:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.