20 år med Good­wood Re­vi­val

GOOD­WOOD, ENG­LAND: Lord March, el­ler Duke of Rich­mond som han nå he­ter, har ar­ran­gert Good­wood Re­vi­val i 20 år. Det er fort­satt ver­dens fi­nes­te his­to­ris­ke racin­g­ar­ran­ge­ment.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD

Da det sis­te lø­pet un­der årets Re­vi­val var over­stått kun­ne Lord March nok en gang smi­le for­nøyd. Ikke bare var selve ar­ran­ge­men­tet en glit­ren­de suk­sess med ver­dens fi­nes­te his­to­ris­ke racin­g­ar­ran- ge­ment for rundt 200.000 til­skue­re. Ved gjen­nom­fø­rin­gen av årets løp har man ar­ran­gert Good­wood Re­vi­val i fle­re år enn da ba­nen var i ak­tiv bruk fra 1948 til 1966. Det im­po­nert vel­smur­te ma­ski­ne­ri­et over­går seg selv – år etter år si­den det førs­te Re­vi­val i 1998 til 2018-ut­ga­ven.

Histo­rie i veg­ge­ne

Char­les March ar­vet et gods som pre­get bri­tisk mo­tor­sport i ge­ne­ra­sjo­ner, og han for­val­ter ar­ven og ska­per ny histo­rie på Good­wood.

Den 63 år gam­le gods­ei­e­ren er fort­satt mes­ter­hjer­nen og den dri­ven­de kraft bak Good­wood Re­vi­val og de to and­re av god­sets spek­ta­ku­la­ere bil­sports­ar­ran­ge­men­ter: Mem­ber’s Me­eting og Fes­ti­val of Spe­ed. Til sam­men sam­ler de langt over 400.000 til­skue­re på ei­en­dom­men i vak­re West Sus­sex en ti­mes bil­tur syd­vest for Lon­don.

– Det var beste­far som smit­tet meg. Han tok meg med på

racing på 1960-tal­let, både her og på and­re ba­ner i Eng­land. Jeg var bare 11 år da det sis­te lø­pet gikk på ba­nen i 1966, og da var det slutt på påske­par­ty­ene hjem­me. Til da had­de auto­graf­blok­ken min blitt fylt med sig­na­tu­rer til hel­ter som Jim Clark, Phil Hill, Car­roll Shel­by og Jackie Stew­art, min­nes March.

På be­gyn­nel­sen av 1990-tal­let over­tok han god­set fra sin far, og raskt meld­te det seg et stort øns­ke om å brin­ge racing til­ba­ke til ba­nen som lå brakk rundt fly­plas­sen.

Ikke til mo­der­ne racing, men som et ma­gisk tids­rei­se til­ba­ke til 1950- og 1960-tal­let.

Drøm­me­nes tea­ter

Etter å ha star­tet Fes­ti­val of Spe­ed i par­ken ved god­set i 1993, skul­le det gå fem år før den vir­ke­li­ge drøm­men gikk i opp­fyl­lel­se. Det førs­te Good­wood Re­vi­val i 1998 mar­ker­te et tids­skil­le i his­to­risk racing.

Ald­ri had­de ver­den sett et slikt drøm­me­nes tea­ter, og in­gen har noen gang si­den for­søkt å ut­ford­re Good­wood på de­res pre­mis­ser. Na­tur­lig nok, for lis­ten var lagt høy­ere enn noen kun­ne ha am­bi­sjo­ner om å matche.

Uni­ke bi­ler og hef­tig racing ut­gjør bare et sam­lings­punkt og ram­me for en ufor­lig­ne­lig folke­fest i fan­tas­tis­ke ku­lis­ser med un­der­hold­ning på hver kvad­rat­me­ter av det enor­me om­rå­det.

Årets ut­ga­ve var vel­sig­net med et per-

fekt høst­va­er og tørr bane skapt for hef­ti­ge du­el­ler.

Best of Bri­tain

Selv til­stede­va­eren­de ame­ri­ka­ne­re med sort bel­te i his­to­risk racing og alt av klas­sis­ke ar­ran­ge­men­ter må bare er­kjen­ne at akku­rat det­te må du til Eng­land for å opp­le­ve. Road & Track-re­por­ter Maté Pe­tra­ny var her for tred­je gang, og kon­klu­der­te kort og godt:

– Good­wood Re­vi­val is my an­nu­al auto­mo­ti­ve the­ra­py. I’ll be back next year!

Al­le­re­de fra du kom­mer på Gar­der­moen for å fly til Eng­land skjøn­ner du at fly­ene før den­ne hel­gen er fylt med bi­l­en­tu­si­as­ter på vei til Good­wood, og over alt på det enor­me om­rå­det hø­rer vi det blir snak­ket norsk. Stør­re og mind­re gjen­ger med nord­menn som glir fint inn i det en­gels­ke mil­jø­et med fin­sta­sen på for anledningen. For til Good­wood kler du deg ikke ut, du kler deg for anledningen.

Også ute på ba­nen var det et lite norsk inn­slag den­ne gang, med en norsk­eid unik 1948 Al­vis Good­win Spec­i­al i Good­wood Trop­hy-ra­cet. Med en­gelsk fø­rer som kjen­ner den spe­si­el­le bi­len, hav­net man midt på tre­et i den tøf­fe kon­kur­ran­sen.

Uni­ke bi­ler og hef­tig racing ut­gjør bare et sam­lings­punkt og ram­me for en ufor­lig­ne­lig folke­fest i fan­tas­tis­ke ku­lis­ser med un­der­hold­ning på na­er­mest hver kvad­rat­me­ter av det enor­me om­rå­det.

FULLT ØS! Racin­gen på Good­wood Re­vi­val pre­ges av knall­har­de du­el­ler med su­per­dyk­ti­ge ra­cer­fø­re­re, gjer­ne fra BTCC og Le Mans Se­ries, som her un­der St. Ma­ry’s Trop­hy. Det er ikke for ping­ler når Rob Huff i Lo­tus Corti­na og André Lot­te­rer i en Alfa Romeo 1600 GTA du­el­le­rer!

BRØDEXPRESSEN: Fer­ra­ri Bre­ad­van har vi hatt gle­den av å se i ak­sjon på ba­ner i man­ge år med man­ge fø­re­re bak rat­tet. Nå ei­es den av fi­nans­man­nen og his­to­risk race­en­tu­si­as­ten Mar­tin Halusa, som etter noen litt fam­len­de se­son­ger vir­ke­lig har fått dreis på kjø­rin­gen av den su­per­ras­ke 250 Gto-kil­le­ren. Et syn du ikke glem­mer så lett.

OOPS! Det mang­ler ikke på ac­tion i de tet­te hea­te­ne med 30 bi­ler på start­stre­ken. Spe­si­elt i førs­te sving etter start er det bare føl­ge med, for her gis det ikke ved dø­re­ne. Etter en 360 gra­ders snurr uten plate­kon­takt med and­re kun­ne fø­re­ren av den­ne AC Co­bra fort­set­te med kun noen se­kun­ders og plas­sers tap.

ROLLEBYTTE: Phil Ke­en had­de pole po­sition i sin Lis­ter-ja­gu­ar Knobly i hel­gens sis­te løp: Sus­sex Trop­hy. Men på for­ma­sjons­run­den fikk han mo­tor­stopp ved start og måt­te star­te helt sist i fel­tet. De nes­te 23 mi­nut­te­ne ble en opp­vis­ning der han na­er­mest fløy gjen­nom fel­tet og pluk­ket kon­kur­ren­te­ne helt til bare løps­le­de­ren Ro­ger Wills i Lo­tus-cli­max 15 gjen­sto. På nest sis­te run­de pluk­ket han te­ten til enorm ju­bel blant pub­li­kum.

NORSK SENSASJON: Den­ne 1948 Al­vis Good­win Spec­i­al ble bygd av fab­rik­ken og ra­cet i Eng­land på slut­ten av 1940- og be­gyn­nel­sen av 1950-tal­let. Si­den hav­net den i en pri­vat sam­ling hvor den na­er­mest sto ubrukt i tre ti­år. Nå er den kjøpt av en nord­mann og ute på sin førs­te se­song i his­to­risk racing. En ny­de­lig bil som de­bu­ter­te på Good­wood Re­vi­val.

CO­BRA HEAVEN: På be­gyn­nel­sen av 1960-tal­let ble det kjørt sports­vogn­løp på Good­wood. Tt-lø­pe­ne var en run­de av sports­vogn-vm med Fer­ra­ri, As­ton Mar­tin, Ja­gu­ar og etter hvert Shel­by Co­bra i kamp. Årets ut­ga­ve av RAC TT Cele­bra­tion inne­holdt ikke mind­re enn 11 Co­bra­er, som do­mi­ner­te både det vi­su­el­le og ikke minst lyd­bil­det!

JEG GIR MEG IKKE! Si­de om si­de gjen­nom Madgewick med kun en fyr­stikk­es­kes av­stand mel­lom bi­le­ne holdt både TVR- og Cor­vet­te-fø­re­ren ho­det kaldt uten å slip­pe gas­sen el­ler gjø­re noe ura­sjo­nelt. Slike ma­gis­ke øye­blikk er Good­wood Re­vi­val fullt av.

BEST OF BRITISH: Få nord­menn har job­bet mer med en­gels­ke bi­ler og mer­ker enn John Hel­mer­sen, som har lang farts­tid i Land Ro­ver og Ja­gu­ar-sys­te­met i Nor­ge og Nor­den på im­port­si­den. Han var på snar­be­søk på Good­wood Re­vi­val for førs­te gang med dat­te­ren, og be­sø­ket fris­tet de­fi­ni­tivt til gjen­ta­kel­se.

AMERICAN EAGLE: Dan Gur­ney var både ra­cer­fø­rer og For­mel 1-kon­struk­tør med sin 1966 Eagle som vant lø­pet på Spa i 1967, de­res enes­te sei­er. Bi­len be­teg­nes av man­ge eks­per­ter som den vak­res­te F1ra­ce­ren gjen­nom alle ti­der.

BMW-LEGENDER: BMW er tungt in­ne på spon­sor­si­den på ar­ran­ge­men­tet med om­fat­ten­de spe­sial­ut­stil­lin­ger av BMW, Rolls-royce og Mini hvert år. Den­ne gang had­de de blant an­net tatt med seg El­vis Pres­leys tid­li­ge­re BMW 507, som ble res­tau­rert på fab­rik­ken for et par år si­den.

LE MANS-VINNER: André Lot­te­rer vant Le Mans med Au­di i 2011, 2012 og 2014 og har hatt én start i For­mel 1 i Bel­gia i 2014, dog uten suk­sess. Inni­mel­lom sports­vogn­racing på topp­nivå for Re­bel­lion fant han i år tid til å de­bu­te­re på Good­wood Re­vi­val i en Alfa Romeo 1600 GTA.

KLEDD FOR ANLEDNINGEN: Good­wood Re­vi­val er blitt et po­pu­la­ert reise­mål i norsk bil­bran­sje, og blant man­ge traff vi den­ne stil­ful­le gjen­gen fra Bi­lia, som vir­ke­lig had­de gått «all in» i tids­bob­len med prakt­full stil og godt hu­mør.

EKS­KLU­SIV TRANS­PORT: De mest pro­mi­nen­te gjes­te­ne frak­tes til og fra ba­nen i klas­sis­ke Rolls-royce og Bent­ley-mo­del­ler, noe som ska­per en gans­ke så au­ten­tisk «Upstairs and down­stairs»-fø­lel­se midt i det­te racing­pa­ra­di­set.

FEIDE DANSEGULVET: To­ve og Arild Sand fra Holme­strand er Nor­ges­mest­re i folke­swing et to­sif­ret an­tall gan­ger, og på Good­wood Re­vi­val er det en hånd­full par­ket­ter å svin­ge seg på. I tids­rik­tig kled­ning ble det en opp­vis­ning i par­dans på høyt nivå.

VAK­KERT VANNHULL: Det fin­nes man­ge mu­lig­he­ter for både å les­ke stru­pen og tem­me sul­ten på det enor­me fes­ti­val­om­rå­det. Ikke rart at dis­se Alfa Romeo-en­tu­si­as­te­ne fant seg til ret­te i den­ne ba­ren med mu­sikk og en smell­vak­ker Gi­uli­et­ta Spi­der.

STEVE MCQUEEN-HYLLEST: Blant bi­le­ne på ut­stil­ling i «Earls Court Motor Show» var man­ge fra uli­ke bil­fil­mer med Steve Mcqueen. Her fra le­gen­da­ris­ke «Le Mans» med Por­sche 917 og Fer­ra­ri 512S.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.