10 år med Tata for JLR

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD

De faer­res­te trod­de at et in­disk in­du­stri­kon­sern, som pro­du­ser­te ver­dens bil­ligs­te bil, skul­le red­de Ja­gu­ar og Land Ro­ver i 2008. Det har de klart med glans.

Det er så po­pu­la­ert å be­skri­ve det man har va­ert gjen­nom som en «rei­se» og hvor opp­tatt man er av å leve «uten­for kom­fort­so­nen». Had­de Ja­gu­ar og Land Ro­ver va­ert men­nes­ker vil­le de sik­kert brukt slike ut­trykk, for de­res lan­ge histo­rie har vir­ke­lig va­ert en rei­se. Ofte langt uten­for kom­fort­so­nen, på gren­sen til det uut­hol­de­li­ge, og av og til sva­ert na­er dø­den.

Pla­nen som fei­let

Ja­gu­ar og Land Ro­ver ble en del av Ford­boss Jac­ques Nas­sers sto­re tan­ke om å for­ene sports- og luk­sus­mer­ker i «Pre­mi­er Auto­mo­ti­ve Group» i 1999. Land-ro­ver had­de va­ert en snar­tur inn­om BMW Group, hvor den raskt fikk til­nav­net «Den en­gels­ke pa­si­en­ten» på grunn av mye trøb­bel med kva­li­te­ten og mang­len­de lønn­som­het.

Det fikk hel­ler ikke Ford helt greie på, i hvert fall ikke lønn­som­he­ten, i den ti­den de eide sel­ska­pe­ne frem til mars 2008, da av­ta­len med Tata ble inn­gått. Salgs­sum­men på litt un­der 1,5 mil­li­ar­der dol­lar var langt un­der hva ei­er­ska­pet had­de kos­tet Ford.

Kre­ven­de start

At in­dis­ke Tata var kjø­per vak­te ikke noen umid­del­bar ap­plaus i bil­ver­den. På den ti­den var Tata mest kjent for å ha in­tro­du­sert «ver­dens bil­ligs­te bil», Tata Na­no med en pris på rundt 15.000 kro­ner.

Bed­re ble det ikke da fi­nans­kri­sen slo inn over hele ver­den i lø­pet av den førs­te høs­ten og vin­te­ren. Det var vans­ke­li­ge­re enn noen gang å se hvor­dan sel­ska­pet skul­le kun­ne ska­pe en suk­sess av sine bri­tis­ke ny­er­ver­vel­ser.

Men da un­der­vur­der­te man Tata-sjef Ratan Tata. I lø­pet av det førs­te året var han «over alt» i sel­ska­pet og ute i mar­ke­det og skap­te tro på frem­ti­den. Selv om nå­ti­den var yt­terst vans­ke­lig.

Høs­ten 2008 var vi så hel­dig å få til­brin­ge en dag med den le­gen­da­ris­ke, norska­et­te­de bil­for­hand­le­ren Kjell Qva­le i San Fran­cis­co. 89 år gam­mel had­de han va­ert Ja­gu­ar-for­hand­ler si­den han sig­ner­te kon­trak­ten med Wil­liam Lyons selv helt til­ba­ke i 1947. Nå var han igjen i en vans­ke­lig si­tua­sjon med sine bri­tis­ke mer­ker, men ikke uten frem­tids­håp.

– Nå la­ger de noen fan­tas­tis­ke bi­ler, sa han og pek­te på en Ja­gu­ar XF: – Had­de øko­no­mi­en va­ert noe bed­re, had­de det va­ert en best­sel­ger! Ratan Tata var for­res­ten her for­le­den. En utro­lig mann. Jeg har vir­ke­lig tro på at de kan løf­te mer­ke­ne (Ja­gu­ar og Land Ro­ver) til den po­si­sjon de for­tje­ner og ska­pe lønn­som­het og ut­vik­ling for alle par­ter, fast­slo Qva­le.

Han skul­le få helt rett og hel­dig­vis selv opp­le­ve de­ler av suk­ses­sen de nes­te fem åre­ne frem til sin død i 2013.

Fri­het un­der an­svar

Det se­nes­te ti­året, med unn­tak for et par vans­ke­li­ge opp­starts­år, har va­ert en na­er­mest sam­men-

hen­gen­de opp­tur for kon­sern­kol­le­ga­ene un­der in­dis­ke Ta­tas ei­er­skap.

Vi har va­ert så hel­di­ge å møte fle­re av de sen­tra­le i le­del­sen, på tek­nisk si­de og de­sign­si­den i sel­ska­pe­ne i lø­pet av de ti se­nes­te åre­ne, og det har va­ert spen­nen­de å høre hvil­ke fri­hets­gra­der de nye ei­er­ne ga nøk­kel­per­sone­ne med lang farts­tid i sel­ska­pet.

Som Ja­gu­ars de­sign­sjef Ian Cal­lum sa det da vi møt­te ham i 2010, et par år etter over­ta­gel­sen og rett etter at Ralf Speth had­de tatt plass i sjefs­sto­len:

– Ja­gu­ar skal stå ut av meng­den, selv i tøf­fe øko­no­mis­ke ti­der som de vi har va­ert gjen­nom og del­vis er in­ne i nå. Vi skal fort­set­te å va­ere sexy, so­fis­ti­kert, med ele­gan­te lin­jer som frem­he­ver en raf­fi­nert me­ka­nisk ele­gan­se. Vi skal ikke ut­strå­le bru­ta­li­tet. Ja­gu­ar skal va­ere en jern­neve kledd i en silke­hans­ke.

– Ford eide sel­ska­pet i nes­ten 20 år, og had­de det ikke va­ert for Ford had­de ikke Ja­gu­ar va­ert der vi er i dag. Un­der Fords le­del­se gjor­de vi kraf­ti­ge for­bed­rin­ger på bygge­kva­li­te­ten og ef­fek­ti­vi­te­ten i fab­rik­ke­ne. Men det ble mye fo­kus på platt­form­de­ling og kost­nads­for­de­ler gjen­nom kom­po­nent­de­ling un­der de­sign og pro­dukt­ut­vik­ling. Ja­gu­ar mis­tet grad­vis mer og mer av sje­len.

Gjen­opp­da­get seg selv

Da vi møt­te Cal­lum i fjor had­de han fått nes­ten ti år til og enda stør­re per­spek­tiv på for­and­rin­gen:

– Un­der Tata gjen­opp­da­get vi Ja­gu­ar in­ternt, ma­gi­en som gjor­de mer­ket så spe­si­elt. Det var en fan­tas­tisk fri­hets­fø­lel­se, en­tu­si­as­me og en­tre­pre­nør­ånd i sel­ska­pet.

Han sa det kan­skje ikke di­rek­te, men en bil som Ja­gu­ar I-pace kun­ne nep­pe skjedd un­der hver­ken Ro­ver Group, BMW el­ler for­ri­ge ei­er, Ford.

Også Land Ro­ver-kol­le­ga Ger­ry Mcgovern ut­tryk­te seg langs de sam­me lin­jer da vi møt­te ham på Ve­lar-lan­se­rin­gen i fjor vår:

– Pl­ut­se­lig var våre me­nin­ger og ide­er vik­ti­ge. De nye ei­er­ne spur­te mer hva vi vil­le gjø­re - og selv­sagt hvor­for. Men fra å ha blitt ser­vert løs­nin­ger var det vår opp­ga­ve å fyl­le mar­ke­det med pro­duk­ter vi had­de tro på.

Også i Nor­ge har mer­ke­ne hatt et bra opp­sving si­den 2010, selv om ny­bil­re­gist­re­rin­ge­ne for de to mer­ke­ne fort­satt er re­la­tivt mo­de­rat på til sam­men rundt 500 hit­til i år. Men med I-pace på vei ut på mar­ke­det fra i høst, vil Ja­gu­ar få mar­keds­an­de­ler de ald­ri har sett i Nor­ge tid­li­ge­re.

Noen sky­er i ho­ri­son­ten

Salgs­øk­nin­gen fra vel 250.000 bi­ler i 2008 til over 620.000 i fjor har gjort Ja­gu­ar Land Ro­ver til Eng­lands størs­te bil­pro­du­sent, de se­nes­te åtte åre­ne un­der stø­dig le­del­se av Ralf Speth. Han har stor tro på mer­ke­nes fort­sat­te vekst, un­der én for­ut­set­ning: At bri­tis­ke myn­dig­he­ter får til en «myk Brexit».

– Hvis vi ikke opp­når en god Brexit-av­ta­le vil det kos­te tu­sen­vis av job­ber. Brexit er plan­lagt 29. mars nes­te år. i dag vet jeg ikke om vi er i stand til å ope­re­re pro­duk­sjo­nen i Eng­land som nor­malt den 30., sa Speth un­der en kon­fe­ran­se i Bir­ming­ham for­le­den.

Han fryk­ter ikke bare toll og av­gif­ter, men også myn­dig­he­te­nes krig mot die­sel og ikke minst hva som fy­sisk vil skje med den strøm­linje­for­me­de lo­gis­tik­ken alle virk­som­he­ter er inn­ret­tet på i dag med lean pro­duc­tion og små vare­lag­re.

– Vi vil ikke va­ere i stand til å byg­ge bi­ler hvis grense­pas­se­rin­ge­ne blir tid­kre­ven­de hind­re på vei­en fra de­le­le­ve­ran­dø­rer. Da­gen er bare seks må­ne­der unna, og fort­satt vet vi in­gen­ting…

Un­der Tata gjen­opp­da­get vi Ja­gu­ar in­ternt, ma­gi­en som gjor­de mer­ket så spe­si­elt IAN CAL­LUM

Med I-pace på vei ut på mar­ke­det fra i høst, vil Ja­gu­ar få mar­keds­an­de­ler de ald­ri har sett i Nor­ge tid­li­ge­re

SUV-SKJØNNHET: Ger­ry Mcgovern er man­nen bak ny­de­li­ge Ran­ge Ro­ver Ve­lar, som er en av de vak­res­te Suv-ene i his­to­ri­en.

SJEFEN: Ralf Speth har le­det Ja­gu­ar Land Ro­ver med suk­sess hele det­te ti­året, men sel­ska­pet tren­ger at Stor­bri­tan­nia får en god Brexit-av­ta­le for fort­satt vekst og frem­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.