Aggressiv As­ton Mar­tin

As­ton Mar­tin sa først at det ikke lot seg gjø­re, men én kun­de ga seg ikke. Q-av­de­lin­gen gjor­de som be­falt og tryl­let frem V8 Cyg­net.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD

Det nors­ke el­bi­l­even­ty­ret Think ble etter­fulgt av and­re kom­pakt­bi­ler med navn som an­ty­det kun­de­nes klok­het, i form av Smart og iq. Sko­da hev seg på tren­den med slag­or­det «Sim­ply Cle­ver». As­ton Mar­tin Cyg­net (bygd fra 2011 til 2013) ble in­gen stor suk­sess. Toyo­ta iq-ba­ser­te Cyg­net, som på en­gelsk be­tyr ung sva­ne, ble in­tro­du­sert for å re­du­se­re por­te­føl­jens gjen­nom­snitt­li­ge Co2-ut­slipp. Og for å kun­ne til­freds­stil­le Eu-krav som tråd­te i kraft i 2012.

Mar­ke­det lot seg ikke lure og stei­let i møte med en Toyo­ta-ba­sert As­ton. Kun 150 ek­semp­la­rer av de plan­lag­te 300 ble bygd. Samt­li­ge var til­gjen­ge­lig med én motor, Toyo­tas 1,33-li­ters VVTI rekke­fi­rer som le­ver­te 98 HK ved 6.000 om­drei­nin­ger. Null til 100 km/t tok 11,8 se­kun­der med 6-trinns ma­nu­ell gir­kas­se og 11,6 se­kun­der med Cvt-auto­mat. Co2-ut­slip­pet var 116 og 120 g/km. Nye V8 Cyg­net har et ut­slipp som er nes­ten tre gan­ger høy­ere.

Til­ba­ke i var­men

Cyg­net var og er en mor­som bil, akku­rat som iq. Her­lig en­kel å kjø­re, lett å rat­te og par­ke­re med et hjul i hvert hjør­ne. Alt du egent­lig tren­ger i by­en. Skinn­in­te­ri­ø­ret had­de en ny­de­lig As­ton-fin­nish med for- seg­gjort hånd­søm, og det duf­t­et eks­klu­sivt, men midt­kon­sol­len fikk ikke bri­te­ne klud­re med. Føl­ge­lig ble en Gar­min-na­vi­ga­sjons­skjerm mon­tert oppå dash­bor­det.

Når vi tid­li­ge­re har nevnt Cyg­net og spurt om det kom­mer en ny va­ri­ant, har le­del­sen med An­dy Pal­mer i spis­sen, him­let med øyne­ne og bry­somt mum­let at «vi snak­ker ikke om Cyg­net». El­bi­ler er ikke hva de en gang var, og nå er det Rap­id-e som skal kut­te Co2-snit­tet.

I som­mer ble det klart at Cyg­net li­ke­vel er i ferd med å tas inn i var­men igjen. En kun­de som øns­ket seg ad­skil­lig mer krutt, fikk ge­hør hos av­de­lin­gen som tar seg av spe­si­el­le pro­sjek­ter. «Q by As­ton Mar­tin» har mon­tert en 4,7-li­ters V8 og syv­trinns­gir­kas­sen Sports­hift II fra for­ri­ge ge­ne­ra­sjon av Van­ta­ge S. Føl­ge­lig er det mye mer kref­ter, mer pre­sist 436 HK og 490 Nm. Fornuftig nok er det mon­tert et velte­bur, spor­vid­den er ut­vi­det og fel­ge­nes dia­me­ter har vokst fra 16 til 19 tom­mer. I hek­ken vit­ner dob­le ek­sos­rør om hva som har skjedd i front.

God for 274 km/t

Klar­gjort for bruk er vek­ten 1.375 kilo og ak­se­le­ra­sjo­nen er im­po­ne­ren­de. Null til 97 km/t (0-60 mph) tar 4,2 se­kun­der. Topp­far­ten er 274 km/t, der Cyg­net klar­te bare 170 km/t. Vekt­for­de­lin­gen skal også va­ere op­ti­ma­le 50:50 pro­sent foran og bak.

Det er sjel­den vi ser an­non­ser for bruk­te Cyg­net. I skri­ven­de stund har In­sig­nia i Oslo en 2011-mo­dell med Cvt-auto­mat og 27.890 kilo­me­ter på tel­le­ren til salgs. Pri­sen er 359.000 kro­ner. En til­sva­ren­de lite kjørt Toyo­ta iq fra 2009 er aver­tert til 69.000 kro­ner. Bi­ler som har kjørt leng­re kos­ter ad­skil­lig mind­re.

As­ton sier in­gen­ting om pri­sen på V8 Cyg­net, men vi no­te­rer oss at do­nor­bi­len, gam­le Van­ta­ge S, star­tet på snaue 2 mil­lio­ner kro­ner her til lands.

KAR­BON: Hjul­bu­ene er bred­det med kar­bon­fi­ber­kom­po­sit­ter, for å få plass til de nye alu-fel­ge­ne. Dek­ke­ne fra Bridge­stone har di­men­sjo­ne­ne 235/40/19 frem­me og 275/35/19 bak.

MER AGGRESSIV: Ved å skro­te de tverr­gå­en­de lis­te­ne i gril­len får V8 Cyg­net et sul­tent ut­trykk, og til­strek­ke­lig kald­luft får kjø­le ned beis­tet un­der det kor­te pan­se­ret.

VELTE­BUR: Det skal va­ere 50:50 vekt­for­de­ling. Pri­ma er det også med velte­bur, i til­fel­le kref­te­ne tar over­hånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.