Ny sta­sjons­mes­ter

Vol­vo skap­te Cross Coun­try-seg­men­tet for vel 20 år si­den, så da var det bare na­tur­lig at nye V60 raskt skul­le få sin for­høy­ede, ro­bus­te skogs­ver­sjon.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO IVAR ENGERUD

Vol­vo er langt in­ne i sin mest om­fat­ten­de for­and­ring av pro­dukt­pro­gram­met noen­sin­ne, og and­re ge­ne­ra­sjon V60 er den and­re mar­kan­te ny­lan­se­rin­gen i 60-se­ri­en et­ter at XC60 mar­ker­te star­ten i fjor. Et­ter V60 tid­li­ge­re i år er det nå klart for den na­tur­li­ge fort­set­tel­sen med en Cross Coun­try-ver­sjon.

Skap­te seg­men­tet

– Vi skap­te Cross Coun­try-seg­men­tet for over 20 år si­den, og med den­ne bi­len styr­ker vi po­si­sjo­nen vår som pro­du­sent av tryg­ge, ef­fek­ti­ve og all­si­di­ge fa­mi­lie­bi­ler, sa Hå­kan Sa­mu­els­son, pre­si­dent og kon­sern­sjef i Vol­vo Cars, ved lan­se­ring av den nye mo­del­len i Stockholm.

Nye V60 Cross Coun­try lig­ger stør­rel­ses­mes­sig tett opp­til po­pu­la­ere Vol­vo XC70, som det to­talt ble solgt nes­ten 12.000 av i Nor­ge i pe­rio­den 2007 til 2016. Det er den­ne ster­ke po­si­sjo­nen Vol­vo hå­per å kun­ne be­hol­de i åre­ne som kom­mer.

Sta­sjons­vog­ner har all­tid va­ert vik­ti­ge for Vol­vo, og førs­te ge­ne­ra­sjon V60 ble solgt i 355.000 ek­semp­la­rer på de åtte åre­ne den var i pro­duk­sjon. Sti­len på nye V60 min­ner helt klart om V90 i både front og hekk, samt i over­flate­be­hand­lin­gen.

V60 har imid­ler­tid en langt mer opp­reist D-stol­pe enn V90, og der­med blir den inn­ven­di­ge plas­sen ut­vi­det be­ty­de­lig i for­hold til for­gjen­ge­ren. Med opp til 75 milli­me­ter økt bakke­kla­ring enn stan­dard­ut­ga­ven bør Cross Coun­try-ut­ga­ven va­ere midt i blin­ken for et norsk mar­ked. Spe­si­elt når den et­ter hvert kom­mer som lad­bar hy­brid.

Sik­ker­hets­tek­no­lo­gi

Vol­vo er som all­tid fo­ku­sert på sik­ker­hets­tek­no­lo­gi, og V60 Cross Coun­try kom­mer med de sik­ker­hets- og fø­rer­as­sis­tent­sys­te­me­ne som ble in­tro­du­sert på XC60. City Safety-sys­te­met er for­bed­ret til å rea­ge­re også på sto­re dyr som elg i til­legg til van­li­ge tra­fi­kan­ter som bi­ler, syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Om du ikke ser ob­jek­te­ne kob­ler nød­brem­sen inn og stop­per bi­len for deg.

Dess­uten har den adap­tiv crui­se con­trol og auto­ma­tisk sty­ring som bi­drar til å hol­de deg i øns­ket fil opp til 130 km/t ved hjelp av Pilot As­sist-sys­te­met.

Flek­si­bel

V60 CC ba­se­res på Vol­vos nye Spa-platt­form som den de­ler med de and­re bi­le­ne i 60- og 90-se­rie­ne.

Driv­lin­je­ne fra star­ten blir D4 die­sel og T5 ben­sin, beg­ge med fire­hjuls­trekk, og start­pri­sen for­ven­tes å lig­ge på 574.000 kro­ner når de førs­te bi­le­ne le­ve­res nors­ke kun­der vår­en 2019, hvis det ikke skjer noe med av­gifts­sys­te­met i års­skif­tet.

ALLE FOTO: VOL­VO

KLAR FOR LANGTUR: Nye Vol­vo V60 Cross Coun­try er klar for det nors­ke mar­ke­det vår­en 2019.

TRADISJONELT INTERIØR: In­tet re­vo­lu­sjo­ne­ren­de, men så spil­ler mo­del­len selv­sagt vi­de­re på den ny­lan­ser­te V60 med til­ta­len­de interiør for både fø­rer og pas­sa­sje­rer.

VEL­LYK­KET: V60 er blitt lov­prist for sin fris­ke de­sign, og mo­del­len tå­ler godt de tra­di­sjo­nel­le gre­pe­ne for å gjø­re den klar for litt mer ulendt ter­reng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.