Salt­re­kord

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det er len­ge si­den vi had­de Jet­ta på Vol­ks­wa­gen-me­ny­en i Nor­ge, men i USA er det en vik­tig mo­dell. Der skal de snart lan­se­re en Gli-ver­sjon, og i den an­led­ning øns­ket de å vise de sports­li­ge egen­ska­pe­ne med en kjø­ring av en spe­sial­pre­pa­rert Jet­ta på selv­es­te Bonne­vil­le. Mo­di­fi­se­rin­gen av den nye Tsi-mo­to­ren hen­tet ut hele 600 heste­kref­ter, noe som ga Jet­ta­en en topp­fart på 338,15 km/t og klasse­re­kord på Bonne­vil­le.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN

RASK JET­TA: Vol­ks­wa­gen i USA job­ber med image­byg­ging og tok med seg en spe­sial­pre­pa­rert Jet­ta til salt­slet­te­ne på Bonne­vil­le, hvor de kom opp i 338,15 km/t.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.