Bat­te­ri­er på bak­ken

Finansavisen - Motor - - TEST -

Gam­le el­bil­bat­te­ri­er får nytt liv som strøm­lag­ring. Re­nault hå­per å le­ve­re strøm dag­lig til 5.000 hjem.

Strøm­lag­rings­pro­sjek­tet som skal bli det størs­te av sitt slag i Euro­pa, og ven­tes å stå fer­dig i 2020, får nav­net Ad­van­ced Batte­ry Stora­ge. Må­let er å kun­ne mot­ta og le­ve­re opp­til 70 MW øye­blik­ke­lig, og 60 MWH, med strøm fra for­ny­ba­re kil­der. De tre førs­te an­leg­ge­ne til Grou­pe Re­nault skal byg­ges over nytt­år i Frank­ri­ke og Tysk­land, og på sikt er pla­nen at de skal kun­ne huse 2.000 el­bil­bat­te­ri­er. Det skal va­ere nok til å kun­ne be­tje­ne det dag­li­ge for­bru­ket til 5.000 hus­stan­der. Der også el­bi­ler kan la­des på ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.