Au­di byg­ger kunde­kø i USA

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ame­ri­kans­ke kun­der har len­ge va­ert vant til å kjø­pe bil om­trent som du kjø­per melk og brød. For­hand­le­re har va­ert nødt til å sit­te med sto­re flå­ter av bi­ler på la­ger, slik at kun­de­ne kan pluk­ke ut ak­ku­rat den de har mest lyst på og så kjø­re den hjem sam­me dag. Nå vil Au­dis ame­ri­kans­ke av­de­ling prø­ve ut en ny salgs­mo­dell i sam­ar­beid med for­hand­ler­ne.

– Det sam­me for­hand­ler­nett­ver­ket som hjalp oss med å dob­le sal­get til 200.000 en­he­ter i året, skal va­ere i fron­ten av den­ne elek­tris­ke re­vo­lu­sjo­nen for Au­di, sier sje­fen for Au­di of Ame­rica Scott Ke­ogh i en press­mel­ding.

Iføl­ge ham skal alle Au­di-for­hand­le­re kun­ne sel­ge e-tron, uten å be­kym­re seg over til­de­ling av bi­ler. Re­ser­va­sjo­ner skal kun­ne gjø­res på net­tet el­ler hos for­hand­ler. Ke­ogh sier vi­de­re at kun­de­ne kan kom­me til å måt­te ven­te i fle­re må­ne­der, el­ler over ett år på få bi­len le­vert. De vil al­li­ke­vel åpne for at for­hand­le­re kan be­stil­le bi­ler til la­ger, hvis de øns­ker det.

FOTO: RAGNVALD JO­HAN­SEN

IKKE PÅ LA­GER: Au­di sat­ser på pro­du­se­re nye e-tron et­ter hvert som be­stil­lin­ge­ne kom­mer inn. Det vil nok bli en over­gang for ame­ri­kans­ke kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.