Syn­gen­de Chev­ro­let

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Chev­ro­let Volt 2019-mo­dell skal lage mer lyd, slik at alle kan høre at den kom­mer. For­de­le­ne er opp­lag­te for svak­syn­te og blin­de, og dess­uten bru­ker de al­ler fles­te hør­sel i til­legg til syn for å ori­en­te­re seg i tra­fikk­bil­det. Et par vann­tet­tet høyt­ta­le­re foran og bak jus­te­rer iføl­ge pro­du­sen­ten in­ten­si­tet og tone­høy­de, for å gi et vi­su­elt inn­trykk av at bi­len ak­se­le­re­rer. Sel­ve ly­den brin­ger tan­ke­ne hen til Tv-se­ri­en X-fi­les, der det jevn­lig par­ker­te rom­skip i korn­åke­ren på tors­dags­kvel­de­ne.

– Vi job­bet mye for å sik­re at ly­den ikke er hør­bar inni bi­len. Den for­ri­ge mo­del­len had­de en høy sum­me­lyd, men den nye har fle­re to­ner. Den er mer di­rek­te, og ab­so­lutt mer merk­bar for de på ut­si­den, sier kon­struk­sjons­an­svar­lig for Volt-pro­gram­met Rob Man­ti­nan i en presse­mel­ding.

Chev­ro­let mel­der at de vil til­by en 7,2 kw la­der som skal kun­ne fulla­de bi­len på to ti­mer og tjue mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.