Kam­pen om ut­slip­pet

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

EU be­stem­te for fle­re år si­den at flå­ten til pro­du­sen­te­ne av per­son­bi­ler i snitt skul­le ha et ut­slipp på 95 gram CO2 ved ut­gan­gen av 2020. Nå «for­hand­les» det om nye og stren­ge­re krav. EU har fore­slått 67 gram i 2030. 11 Eu-land vil at gren­sen skal va­ere 57 gram. Si­den det er snakk om i for­hold til 2020, er tal­le­ne ba­sert på den gam­le måle­me­to­den NEDC. EU leg­ger opp til et sys­tem som be­løn­ner de mer­ke­ne som har en høy an­del el­bi­ler i pro­duk­sjon, men EU vil ikke kre­ve at fab­rik­ke­ne skal pro­du­se­re null-ut­slipps­bi­ler el­ler lad­ba­re hy­bri­der. Nå trek­kes tau­ene. In­gen vet ennå ek­sakt hvil­ke krav Eu-lan­de­ne og bil­fab­rik­ke­ne til slutt enes om.

FOTO: PÅL SILBERG

IKKE NYTT: Mel­lom 1915 og 1923 pro­du­ser­te det ame­ri­kans­ke fir­ma­et Mil­burn 4.000 elek­tris­ke bi­ler. Mil­burn Elect­ric had­de en rekke­vid­de på 80 kilo­me­ter. Bly­bat­te­ri­ene var plas­sert i ba­ga­sje­rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.