Au­di Q8 50 TDI

Au­di Q8 er litt mind­re enn Q7, men fø­les stør­re på de rik­ti­ge må­te­ne.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS.SCHEEL@FI­NANS­AVI­SEN.NO ALLE FOTO: HÅ­KON Saebø ANDREAS SCHEEL

In­te­ri­ø­ret er en stil­ren or­gie i skjer­mer og di­gi­ta­le løs­nin­ger

Når du ser en Air­bus A380 for førs­te gang ten­ker du «WOW». Den er gi­gan­tisk, litt klum­pe­te, ikke spe­si­elt vak­ker, men li­ke­vel fa­sci­ne­ren­de og til­ta­len­de på en helt sa­er­egen måte.

Slik er det også med Au­di Q8, selv om den er kor­te­re og la­ve­re enn Q7. Den er bre­de­re, og har sam­ti­dig et høy­ere pan­ser, sma­le­re vin­du­er og en mye mer bru­tal front. Sleng på 22-tom­mers fel­ger, røde bremse­kali­pe­re og S-line eks­te­ri­ør­pak­ke, og du er fris­tet til no­en fle­re ut­rop, gjer­ne av mer po­si­tiv ka­rak­ter.

Kom­pli­men­ter

Det gjør man­ge av dem du mø­ter på din vei også, spe­si­elt de med fire rin­ger i gril­len, som gir deg tom­mel opp, gjer­ne må­per og gir deg kom­pli­men­ter mens de tar bil­der.

Sam­men­lig­net med Q7 er bak­dø­re­ne stør­re og tak­lin­jen coupé-in­spi­rert, mens hek­ken er mer skrå og stram­met opp med sma­le­re lyk­ter som hen­ger sam­men med en lys­stri­pe og bre­de­re dif­fu­sor. Inn­ven­dig er tred­je sete­rad fjer­net og de tre­del­te bak­se­te­ne gjort stør­re, mer ele­gan­te og jus­ter­ba­re. Li­mous­in­fø­lel­sen er på­tren­gen­de, mens ba­ga­sje­rom­met er stort nok for både som­mer- og vin­ter­fe­rier.

Det er nep­pe fe­rie­be­ho­ve­ne som gjør at du kjø­per en Q8, men for­di du øns­ker å byt­te ut den gam­le SUV-EN. Litt som når du får deg ny kja­eres­te. Du kan vel­ge en som er lik den for­ri­ge, men det er mer spen­nen­de å prø­ve noe nytt.

Like­glad

Kjøre­tek­nisk er det små for­skjel­ler mel­lom Q7 og Q8, hvor in­gen er la­get for å va­ere kjøre­ma­ski­ner, men sist­nevn­te er la­ve­re og bre­de­re, noe som er bed­re for kjøre­egen­ska­pe­ne på vei. Sam­men med adap­tiv luft­f­ja­e­ring og fire­hjuls­sty­ring er bi­len både sta­bil og for­ut­sig­bar, gitt for­ut­set­nin­gen at den vei­er 2.145 kilo.

Sta­bi­li­tets­pro­gram­met vir­ker slik du øns­ker av­hen­gig av inn­stil­lin­gen, mens kjøre­sys­te­met Dri­ve Se­lect er ment å på­vir­ke gass­re­spons, gir­kas­se, fja­e­ring og sty­ring til din for­del.

Luft­f­ja­e­rin­gen lar deg jus­te­re bakke­kla­rin­gen med ni centi­me­ter for dyp snø og grovt un­der­lag. Fire­hjuls­trekk­sys­te­met quat­tro har en me­ka­nisk dif­fe­ren­si­al som ef­fek­tiv flyt­ter kref­te­ne mel­lom aks­lin­ge­ne for god frem­kom­me­lig­het. God nok, helt inn­til du gjør noe ulov­lig el­ler dumt.

Kraft­pak­ker

Fore­lø­pig le­ve­res bi­len kun med die­sel­mo­tor, mens en plugg-inn-hy­brid er ven­tet nes­te år. En så­kalt 50 TDI be­tyr at du har en tre­li­ters V6 på 286 heste­kref­ter og 600 Nm i drei­e­mo­ment. Det bør hol­de både til lys­kryss forbi­kjø­rin­ger, fjell- og mo­tor­vei­er samt båt- og heste­hen­ge­re.

Den åtte­trinns tip­tro­nic auto­mat­kas­sen sli­ter imid­ler­tid med å tak­le den kraf­ti­ge die­sel­mo­to­ren. Selv om den sjal­ter raskt opp og ned, spe­si­elt i «Sport»-funk­sjon og ved ma­nu­ell over­sty­ring, bru­ker den ofte tid på å fin­ne rik­tig gir når du gir den stør­re ut­ford­rin­ger.

Kom­fort­ni­vå­et blir satt på prø­ve av norsk vei­stan­dard i kom­bi­na­sjon med 22-tom­mers fel­ger, men de­ler av året sit­ter mind­re og sma­le­re vin­ter­hjul på bi­len, så du lig­ger som du re­der.

Di­gi­tal

I mot­set­ning til den lett ald­ren­de Q7 har Q8 fått in­te­ri­ø­ret fra nye A6, som er en stil­ren or­gie i skjer­mer og di­gi­ta­le løs­nin­ger. No­en lik­te det gam­le Mmi-sys­te­met med et stort kom­man­do­hjul og en be­rø­rings­fla­te for å be­tje­ne de fles­te kjø­re- og kom­fort­funk­sjo­ne­ne, men nå er det sto­re be­rø­rings­skjer­mer med trykk­funk­sjon som do­mi­ne­rer. At du må bru­ke litt makt re­du­se­rer sjan­se­ne for feil­be­tje­ning, men på ujevnt un­der­lag er det li­ke­vel lett å gjø­re feil. Som at du skrur på P4 el­ler kjø­rer til Od­da i ste­det for Ot­ta.

Den ne­ders­te skjer­men er pri­ma­ert for sty­ring av klima­an­leg­get, men den fun­ge­rer også som en be­rø­rings­fla­te hvor du kan skri­ve inn kom­man­do­er. Et klas­sisk hjul for vo­lum­jus­te­ring er det lett å set­te pris på, mens kjøre­sys­te­met Dri­ve Se­lect og ESP har egne fas­te knap­per.

Mo­der­ne

En rek­ke kom­fort- og kjøre­funk­sjo­ner kan dess­uten in­tui­tivt be­tje­nes fra rat­tet i det sto­re, di­gi­ta­le in­stru­ment­pa­ne­let, Vir­tu­al Cock­pit. Stemme­sty­ring og spei­ling av smart­te­le­fon gjør li­vet enk­le­re for de tech­no-frels­te.

Et elek­trisk jus­ter­bart sports­ratt med per­fo­rert skinn og flat un­der­kant, samt dei­li­ge elek­trisk jus­ter­ba­re sports­se­ter bi­drar også til opp­le­vel­sen. I vår test­bil var det i til­legg slengt på et di­gert pa­no­rama­so­l­tak, et hef­tig Bang & Oluf­sen-an­legg, Tou­ring as­sis­tent­pak­ke, fire­so­ners klima­an­legg, mør­ke ru­ter og akus­tikk­glass for å nev­ne noe.

Ut­styr

S-line-sports­pak­ken har i til­legg til den nevn­te luft­f­ja­e­rin­gen også be­lys­te inn­stig­nings­lis­ter og dekor­pa­ne­ler i alu­mi­ni­um, laste­kant­be­skyt­tel­se og pe­da­ler i rust­fritt stål, sorte de­korele­men­ter og al­can­ta­ra, samt S-line em­ble­mer, både inn­og ut­ven­dig.

LED Ma­trix-lys gjør kjø­ring i høst­mør­ket til en lek, sam­men med kol­li­sjons­vars­ling og nød­brems som re­du­se­rer sjan­sen for å tref­fe elg og an­net.

Blant and­re de­tal­jer du ikke nød­ven­dig­vis ten­ker på el­ler mer­ker un­der kjø­ring er bi­lens mil­de hy­brid­sys­tem med et 48-volts bat­te­ri som re­du­se­rer for­bruk og ut­slipp. Et utall ra­da­rer, ka­me­ra­er, sen­so­rer og la­se­re gjør både par­ke­ring og kjø­ring enk­le­re og tryg­ge­re.

Mens vi ven­ter på Au­di e-tron quat­tro og and­re elek­tris­ke bi­ler, og ikke minst nors­ke myn­dig­he­ters nes­te krum­spring, er Q8 et dei­lig al­ter­na­tiv som su­ser inn i bil­par­ken mens fos­si­le driv­lin­jer enda er lov. Der­for bør du ha lyst.

Kom­fort­ni­vå­et blir satt på prø­ve av norsk vei­stan­dard i kom­bi­na­sjon med 22 tom­mers fel­ger Kjøre­tek­nisk er det små for­skjel­ler mel­lom Q7 og Q8

TØFF: Den bru­ta­le fron­ten, høye skul­der­ne, sma­le vin­du­ene og sto­re hju­le­ne gjør Q8 til et smyk­ke for Suv-en­tu­si­as­ter.

ELEGANT: Q8 er bre­de­re og la­ve­re enn Q7, sam­ti­dig som de sma­le lyk­te­ne og tverr­gå­en­de lys­lin­jen for­ster­ker ut­tryk­ket.

TRI­VE­LIG: Med et dei­lig sports­ratt og di­gi­talt in­stru­ment­pa­nel lig­ger hele vei­net­tet for dine føt­ter, el­ler ret­te­re sagt hjul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.