BMW 630d Gran Tu­ris­mo

BMWS di­gre kom­bi er kan­skje bil­mer­kets sa­eres­te mo­dell. Li­ke­vel har 6-se­rie GT noe til­trek­ken­de over seg.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - HAKON.SABO@FI­NANS­AVI­SEN.NO TEKST OG FOTO: HÅ­KON Saebø

BMW 7-se­rie, det sto­re fla­ket fra Mün­chen, blir for di­ger. For se­riøs og vok­sen. Sam­ti­dig er 5-se­ri­en for ung­dom­me­lig og litt fol­ke­lig. Det må da fin­nes en bil som sklir inn i midt­en her?

Sunn for­nuft til­si­er at det er få som sli­ter med sli­ke tan­ker. At hver­ken en BMW 5-se­rie el­ler 7-se­rie du­ger. At en Mer­ce­des­benz CLS blir for trang i bak­se­tet el­ler at en Au­di A7 har ikke et stort nok ba­ga­sje­rom. Nei, sli­ke pro­ble­mer er det få som har.

Merk­ver­dig

Av nes­ten ufor­ståe­li­ge grun­ner er det li­ke­vel plass til en bil mel­lom 5-se­ri­en og 7-se­ri­en, ten­ker tys­ker­ne. En sno­dig far­kost BMW er ale­ne om å til­by. Luk­sus­kom­bi­en med plass og kom­fort av det uvan­li­ge sla­get. Den­ne bi­len het inn­til re­la­tivt ny­lig BMW 5-se­rie GT, men har byt­tet navn til 6-se­rie Gran Tu­ris­mo.

Og no­en egen­ska­per ved den­ne kjem­pen blir umid­del­bart åpen­ba­re. Som at ba­ga­sje­rom­met slu­ker man­ge vin­kas­ser. Og at det er for­tryl­len­de lett å få tak i vin­kas­se­ne som står in­nerst i ba­ga­sje­rom­met. Bak­lu­ken åp­ner seg som mun­nen på en hval. Bi­len ga­per over det mes­te, men du skal pas­se deg så ikke den auto­ma­tis­ke over­lep­pen slår i ga­ra­sje­ta­ket. Å kjø­re Frank­ri­ke på kryss og tvers med gode ven­ner i bak­se­tet, på jakt et­ter de rik­tig gode år­gan­ge­ne, vir­ker som en god idé.

Hvil­ket navn?

Den gran­dio­se klum­pen må imid­ler­tid ikke for­vir­res med det vel­stå­en­de folk har for­bun­det med nav­net 6-se­rie si­den 70-tal­let. Det­te er – som bi­le­ne an­ty­der – ikke en lang og pen coupé. Den ori­gi­na­le 6-se­rie coupé har mer­ke­lig nok end­ret navn til 8-se­rie, og duk­ker opp se­ne­re i år. Spion­bil­der an­ty­der at en minst like lek­ker ka­brio­let er på vei, men også den vil he­te 8-se­rie.

6- og 8-se­rie har der­for lite med hver­and­re å gjø­re, men det be­tyr ikke at 6-se­rie GT er full­sten­dig ir­re­le­vant. Det er lett å le av bi­len og nav­net, men et­ter hvert som mi­le­ne til­bake­leg­ges og du krys­ser kom­mu­ner, fyl­ker og land, blir det inn­ly­sen­de at det er noe spe­si­elt ved den­ne bi­len. Og i mot­set­ning til i en mørk Mer­ce­des-benz Sklas­se vil ikke for­fyl­le­de ung­dom­mer ved en feil­ta­gel­se røs­ke i dør­hånd­ta­ket. Med sitt for­voks­te ba­ga­sje­rom ser ikke 6-er GT ut som no­en Uber-taxi.

Sek­ser og per­fek­sjon

Mo­to­ren i test­bi­len er den vel­kjen­te, die­sel­drik­ken­de rekke­sek­se­ren BMW dyt­ter ned i man­ge av sine mo­del­ler om da­gen. Den fun­ge­rer ut­mer­ket i 730d, men skin­ner enda ster­ke­re i den let­te­re og mer sports­li­ge 5-se­ri­en. At

mo­to­ren er til­strek­ke­lig i 6-se­rie GT, er en un­der­dri­vel­se. 265 slag­kraf­ti­ge heste­kref­ter tar deg fra 0 til 100 kilo­me­ter i ti­men på 6,0 se­kun­der og 620 Nm sør­ger for en av­slap­pet, men po­tent bil. At det­te er inn­stegs­mo­del­len sier sitt om hvil­ket nivå tys­ker­ne ser for seg at kun­de­ne er på.

At BMW er flit­tig inn­kjø­per av ZFS åtte­trinns­gir­kas­ser er nes­ten blitt en selv­føl­ge­lig­het, men det er li­ke­vel verdt å nev­ne at den­ne auto­mat­kas­sen fun­ge­rer ek­semp­la­risk også i 630d GT. Nes­te gir sen­des re­so­lutt inn uten nø­ling el­ler over­føl­som­het. Her kan det vir­ke som at BMW igjen er blitt best i bran­sjen til å tune dis­se kon­ven­sjo­nel­le gir­kas­se­ne. Sam­spil­let med xdri­ve fire­hjuls­drift­sys­te­met er like godt som på de øv­ri­ge mo­del­le­ne med sam­me driv­lin­je. Kraf­ten sen­des pri­ma­ert til bak­hju­le­ne og for­de­les for­over når fø­ret til­si­er at det har noe for seg. Å bli stå­en­de fast i den ise­te bak­ken til høy­fjells­ho­tel­let er selv­føl­ge­lig både uver­dig og uak­sep­ta­belt. Der­for er fire­hjuls­drift stan­dard­ut­styr i Nor­ge.

God­sa­ker på lur

6-se­rie­kjø­per­ne vil kan­skje ikke ha en 7-se­rie, men de får li­ke­vel luk­sus­se­da­nens un­der­stell på kjø­pet. Det be­tyr at bi­len er ut­styrt med luft­f­ja­e­ring på for- og bakak- sel, noe mid­del­klasse­folk i 5-se­ri­er ikke får. Det be­tyr også at 6-se­rie GT kan he­ves, slik at den sis­te lil­le vei­stub­ben til hyt­ta – den alle be­kym­rer seg for og me­ner de be­hø­ver SUV på grunn av – gans­ke en­kelt kan for­se­res. Digg.

Minst like vik­tig er det å krys­se av i den om­fat­ten­de ut­styrs­lis­ten for det så­kal­te Exe­cuti­ve Dri­ve, som BMW kal­ler det. I til­legg til de nevn­te luft­f­ja­e­rin­ge­ne fås 6-se­rie GT da med ak­ti­ve kreng­nings­sta­bi­li­sa­to­rer. Det lå­ter tørt og kje­de­lig, men gjør bi­len for­tref­fe­lig å kjø­re. Å kjø­pe den­ne bi­len uten In­te­gral Ac­ti­ve Ste­ering – sty­ring på beg­ge aks­ler – er for­øv­rig gal­skap. Sist­nevn­te sys­te­met gjør at bi­len fø­les kor­te­re og mer ma­nøv­rer­bar for­di hju­le­ne på bak­ak­se­len svin­ger mot for­hju­le­ne i lav has­tig­het. I høy­ere has­tig­het svin­ger alle hju­le­ne i sam­me ret­ning, noe som øker sta­bi­li­te­ten.

Det avan­ser­te un­der­stel­let mot­vir­ker kreng­ning og hind­rer pas­sa­sje­re­ne i å bli syke, skul­le sjå­fø­ren bli i over­kant iv­rig. Å høre dek­ke­ne skri­ke i den­ne bi­len er det li­ke­vel in­gen over­hen­gen­de stor fare for, si­den den først og fremst ori­en­te­rer seg mot det kom­for­tab­le. 630d GT kan kjø­res fort, men all vi­nen i ba­ga­sje­rom­met og ven­ne­ne i bak­se­tet tri­ves best i et litt mer be­da­ge­lig tem­po.

Ulem­pen med alle dis­se hjel­pen­de sys­te­me­ne er at in­gen av dem er stan­dard­ut­styr, og to­talt kos­ter de nes­ten 60.000 kro­ner. Om det skrem­mer vekk en po­ten­si­ell kjø­per er det kan­skje like greit, for alt an­net på 6-se­rie GT er også kost­bart. Når hele den vold­som­me eks­tra­ut­styrs­lis­ten sum­me­res opp, med alt det ar­ti­ge du bare må ha, lig­ger 6-er GT i sam­me pris­sjikt som 7-se­ri­en. Det­te er ikke for fol­ket.

Luk­su­riøst nok?

Dess­ver­re er det ikke sa­er­lig mye an­net som er hen­tet fra da­gens 7-se­rie. In­te­ri­ø­ret ba­se­rer seg i stor grad på da­gens 5-se­rie, og det er bare så vidt godt nok for rike pen­sjo­nis­ter som gjen­nom­skuer på­tatt luk­sus og snar­vei­er i ma­te­rial­valg. For ek­sem­pel er 7-se­ri­ens emi­nen­te bruk av fres­te alu­mi­ni­ums­de­tal­jer drop­pet, noe som utvil­somt trek­ker inn­tryk­ket godt ned fra po­ten­si­el­le kon­kur­ren­ter som Au­di A8.

Li­ke­vel må BMWS mer­ke­ligs­te bil sies å va­ere vel­lyk­ket. Det vel­tune­de un­der­stel­let, som uvan­lig nok ev­ner å va­ere du­ven­de kom­for­ta­belt og sam­ti­dig bruk­bart sports­lig, er en tri­umf. 6-se­rie GT åp­ner for å tør­re å va­ere an­ner­le­des, men frem­de­les til­hø­re det kon­for­me og tryg­ge BMW som bil­mer­ke står for. Ikke man­ge bi­ler har sli­ke egen­ska­per.

FOTO: HÅ­KON Saebø

MINS­TE MO­TOR: 630d xdri­ve er den mins­te mo­to­ren du får til 6-er GT, men ak­se­le­ra­sjon og kjøre­fø­lel­se er mer enn til­strek­ke­lig. 6-er GT fås for øv­rig med en seks­sy­lind­ret ben­sin­mo­tor på 340 heste­kref­ter el­ler en die­sel på 320 heste­kref­ter.

FOTO: HÅ­KON Saebø

PER­FEK­SJON: BMW bru­ker åtte­trinnsauto­ma­ten fra tys­ke ZF. Den er på alle må­ter glim­ren­de.

ET KRI­TISK BLIKK: Er du vel­stå­en­de og vant med luk­sus, er det ikke sik­kert at 6-er GT umid­del­bart over­be­vi­ser. Tenk 5-se­rie sna­re­re enn 7-se­rie, men det be­tyr ikke at det er et dår­lig sted å be­fin­ne seg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.