Sam­ar­beids­pro­sjek­tet

Årets sto­re be­gi­ven­het på ut­stil­lings­fron­ten i Nor­ge, Oslo Mo­tor Show, na­er­mer seg. Rod­pro­sjek­tet «Ghost of Se­ven» blir et av høyde­punk­te­ne.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Det er John Li­en i Åm­li som står bak det am­bi­siø­se rod­pro­sjek­tet, både lo­gis­tikkog tids­mes­sig. Ut­gangs­punk­tet er en ny­bygd OZE rod som fra USA skal få sin helt spe­si­el­le touch ved hjelp av bil­ei­e­ren selv og seks nors­ke eks­per­ter på hvert sitt felt av bil­byg­ging. Der­av nav­net «Ghost of Se­ven».

Stram tids­plan

Rod-pro­sjek­ter plei­er ofte å ta åre­vis å full­fø­re, men ikke det­te. Fra Ivar Aas­land kom opp med den en­de­li­ge de­sig­nen på pro­sjek­tet, har det gått slag i slag mel­lom de uli­ke ak­tø­re­ne. Eie­ren ko­or­di­ne­rer det hele og frak­ter pro­sjek­tet mel­lom de uli­ke verk­ste­de­ne for de­tal­jer som list­verk, in­te­ri­ørde­tal­jer, trek­king av se­ter og en­de­lig lakk før frem­vis­nin­gen om knap­pe tre uker.

Høy­ti­de­lig av­du­king

Det i norsk sam­men­heng uni­ke pro­sjek­tet blir de­fi­ni­tivt et av høyde­punk­te­ne på Oslo Mo­tor Show på Lille­strøm den sis­te hel­gen i ok­to­ber. Der skal den pre­mie­re­vi­ses med av­du­king av sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Georg Da­le fre­dag 26. ok­to­ber.

UT­GANGS­PUNK­TET: De­sig­ner og kunst­lak­ke­rer Ivar Aas­land har skis­sert hvor­dan bi­len skal bli når den er klar for vis­ning på Oslo Mo­tor Show.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.