Bo­b­ler til over mil­lio­nen

Det er ikke hver dag det sel­ges Folke­vog­ner for over mil­lio­nen, men på den gi­gan­tis­ke auk­sjo­nen av Bengt Hom­grens sam­ling gikk to over den gren­sen.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO IVAR ENGERUD

Lør­dag 22. sep­tem­ber gikk en av ver­dens størs­te og fi­nes­te Folke­vogn­sam­lin­ger un­der ham­me­ren da Bilweb Auctions av­slut­tet sin nett­auk­sjon av et 80-talls bi­ler fra Påls­boda i Sve­ri­ge.

Som ven­tet ble den eldste og den ny­es­te bi­len også de dy­res­te på auk­sjo­nen, for det hand­let om hen­holds­vis en 1948-mo­dell og den sis­te Mex­i­co-pro­du­ser­te Ùl­ti­ma Edi­ción fra 2003.

Eldst og dy­rest

1948-mo­del­len er (el­ler var hvis den ble solgt ut av Sve­ri­ge) den eldste Vol­ks­wa­gen i Sve­ri­ge, pro­du­sert i de­sem­ber 1948 og le­vert vår­en et­ter som en av de 55 førs­te Folke­vog­ne­ne som ble solgt i Sve­ri­ge. Sca­nia-va­bis var ge­ne­ral­agent, og kjø­per var För­sva­rets Ma­te­ri­elverk.

Det er den enes­te kjen­te over­le­ven­de av den­ne le­ve­ran­sen, og den uni­ke vog­nen ble solgt for hele 1.350.000 svens­ke kro­ner.

Ny­est

Skal du ha den sis­te ekte Bo­b­la som ble pro­du­sert må du lete et­ter den Mex­i­co-pro­du­ser­te Ùl­ti­ma Edi­ción fra 2003. Til sam­men ble det bygd 2.000 ek­semp­la­rer av dis­se, og de ble til­budt kjen­te og «vik­ti­ge» per­soner ver­den rundt. Holm­grens ek­semp­lar ble først til­budt den svens­ke kon­gen, men han av­sto, så den hav­net i Påls­boda iste­den.

Med chas­sis­num­mer 4M905030 er det den 132. sis­te Folke­vogn Type 1 i his­to­ri­en, og som for de fles­te av dis­se ek­semp­la­re­ne er den ald­ri tatt i bruk. Den er kun kjørt 25,4 kilo­me­ter, på fab­rik­ken, og pri­sen ble de­ret­ter: 1,1 mil­lio­ner svens­ke kro­ner, 400.000 kro­ner over øvers­te es­ti­mat.

FOTO: BILWEB AUCTIONS

SVERIGES ELDSTE: Den­ne Folke­vogn-bob­len ble pro­du­sert i de­sem­ber 1948 og er den enes­te kjen­te av den førs­te batch­en som ble le­vert til Sve­ri­ge. Den ble solgt for 1.350.000 svens­ke kro­ner.

FOTO: BILWEB AUCTIONS

LÅGMILARE: Kilo­me­ter­tel­le­ren vi­ser kun 25,4 kilo­me­ter på den­ne 2003 Vol­ks­wa­gen Ùl­ti­ma Edi­ción, alle kjørt av fab­rik­ken. Pris: 1,1 mil­lion kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.