Elek­trisk lan­se­ring fra Au­di

Full­sten­dig selv­kjø­ren­de bi­ler kom­mer ga­ran­tert i frem­ti­den, sier styre­for­mann i Au­di, Bram Schot. Men i mel­lom­ti­den byr han på både elek­trisk SUV og su­per­bi­ler.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO TEKST OG FOTO: RAGNVALD JO­HAN­SEN

En av de klas­sis­ke spor­vog­ne­ne kom­mer skrang­len­de ned­over den brat­te bak­ken i Pow­ell Street. Me­tall­hju­le­ne skri­ker når fø­re­ren le­ner seg bak­over og ha­ler i det sto­re bremse­hånd­ta­ket. En svart og hvit Ford Crown Vic­to­ria med «SFPD» på dø­ren svin­ger ut fra en side­gate, og sjå­fø­ren hil­ser til vogn­fø­re­ren med to fing­re til lua. Po­liti­man­nen som sit­ter på pas­sa­sjer­si­den – «ri­ding shot­gun» som de kal­ler det her – stir­rer på en av San Fran­cis­cos man­ge ute­lig­ge­re når de kjø­rer for­bi.

Han har fle­re lag med jogge­dres­ser på seg, det blå­ser kaldt i den­ne byen. Han le­ner seg mot en trille­kof­fert som nok har pas­sert de vel­kjen­te 100.000 kilo­me­ter, der bi­ler tradisjonelt be­gyn­ner å slar­ke. Han skri­ker et el­ler an­net til pas­sa­sje­re­ne på spor­vog­nen, mens den tril­ler vi­de­re ned­over ga­ten. Og i det den pas­se­rer blir han stå­en­de og stir­re på re­klame­pla­ka­ten som er fes­tet på si­den. Den har bil­de av en bil hvor bare front­lyk­te­ne og den kjen­te gril­len vi­ses. «e-tron. Elect­ric has go­ne Au­di» står det skre­vet. I den­ne byen som er så full av kon­tras­ter og brat­te bak­ker, skal Au­di vise ver­den en bil de selv om­ta­ler som det førs­te ste­get på vei til et fun­da­men­talt skif­te for fir­ma­et.

Al­ca­traz og la­ser­lys

Hele presse­korp­set las­tes inn i det som kan­skje kan min­ne om gam­le da­gers hjul­dam­per. Det mang­ler ikke på stor­slag­ne inn­trykk og fif­fi­ge de­tal­jer. Al­ca­traz i sol­ned­gang med Gol­den Gate Brid­ge i bak­grun­nen, ser­vert med lil­la blom­kål og lune biff­styk­ker er med på å ska­pe den ret­te stem­nin­gen. Au­di har delt ut plas­t­arm­bånd med lo­go­en på, og om­trent som i ani­ma­sjons­fil­men «Trolls» ly­ser de opp sam­ti­dig på et gitt klokke­slett. Men i ste­det for gruppe­klem, pro­ji­se­res rin­ge­ne på him­me­len i gil­de far­ger ved hjelp av la­ser­lys.

Byg­nin­gen der sla­get om å va­ere først på web skal stå, er også lys­satt som et krets­kort. Styre­for­man­nen i Au­di, Bram Schot, drar gjen­nom de mest frem­tids­ret­te­de fra­se­ne, før tek­ni­ker­ne skrur vo­lu­met opp og ly­set ned.

Inn på sce­nen tril­ler noe som ser ut som det har rømt fra fil­men «Tron», og så kom­mer kvel­dens ny­het til syne i en litt sprek blå­far­ge. Fle­re bi­ler tril­ler fram, og det kom­mer ikke som noe sjokk at mørk­grå me­tal­lic pe­ker seg ut som po­ten­si­ell fa­vo­ritt­far­ge. Bi­len kler også en litt grå-hvit lakk som frem­he­ver lin­je­ne og kon­tras­ten til den sorte gril­len, men det blir nok mye grått, svart og blått foran lade­sta­sjo­ne­ne.

Be­satt av angst

Au­di e-tron opp­gis å ha en rekke­vid­de på 400 km målt et­ter den nye WLPT stan­dar­den. Men med 1.800 kg på hen­ger­fes­tet vil det selv­sagt bli en god del mind­re. Schot av­fei­er al­li­ke­vel at det er et pro­blem.

– Dere er be­satt av lade- og rekke­vidde­angst! De al­ler fles­te kun­de­ne kjø­rer om­trent 40 kilo­me­ter på en van­lig bil­tur. Det er ikke noe pro­blem med den in­fra­struk­tu­ren av lade­sta­sjo­ner vi er i ferd med å byg­ge ut, sier Schot.

Han sier vi­de­re at Au­di vil vi­dere­føre både S-line styling-pak­ker, samt S og RS mo­del­ler i den elek­tris­ke por­te­føl­jen. Han be­skri­ver fle­re mu­lig­he­ter, blant an­net med kraf­ti­ge­re bat­teri­pak­ker, men også funk­sjo­nel­le spoi­le­re som op­ti­ma­li­se­rer luft­strøm­men og der­med sen­ker for­bru­ket.

– Full­sten­dig auto­no­me bi­ler med nivå 5 kuns­tig in­tel­li­gens vil kom­me, det er jeg hund­re pro­sent sik­ker på. Når det skjer vet vi ikke, men vi er de­di­kert til å va­ere i front for­di vi vet at det kom­mer. Vi har med oss Ai­con-kon­sep­tet, som vi­ser hvil­ke mu­lig­he­ter som fin­nes for det vi kal­ler per­son­li­ge mo­bi­li­tets­rom, sier Schot.

Han sva­rer kon­tant at han ikke fryk­ter no­en av de ki­ne­sis­ke kon­kur­ren­te­ne, uav­hen­gig av hvil­ket pris­nivå de leg­ger seg på. Med hen­syn til Te­s­la har han stor re­spekt for det de har gjort for å ska­pe in­ter­es­se i pre­mium­sek­to­ren for el­bi­ler.

– Og nå som vi er kon­kur­ren­ter skal vi blå­se dem av ba­nen, sier Schot.

Håp for frem­ti­den

I til­legg til selv­kjø­ren­de hyb­ler har Au­di med seg noe bredt og flatt, med kjeft som en hå­kjer­ring. Au­di PB 18 e-tron gir håp for frem­ti­den, for de av oss som sy­nes sports­bi­ler er tøft.

– Vi de­sig­net den­ne bi­len for­di vi er «ku­bikk-ho­der» hele gjen­gen. Bare at nå er det snart ikke fle­re ku­bikk igjen, så vi må fin­ne på noe an­net, sier pro­sjekt­le­der Gael Buzyn.

Han for­tel­ler at det var en stor gle­de for både ham og team­et å få lov til å byg­ge PB18 e-tron.

– Det er man­ge som gir ut­trykk for be­kym­ring, nå som for­bren­nings­mo­to­ren fa­ses ut til for­del for elek­trisk drift. De tror at det be­tyr slut­ten på kjøre­gle­de. Men her hos Au­di tror vi at det gir en rek­ke nye mu­lig­he­ter for in­ten­se kjøre­opp­le­vel­ser, sier Buzyn.

Han be­skri­ver hvor­dan de gjen­nom­før­te både de­sign­pro­ses­sen og den tek­nis­ke kon­struk­sjo­nen, med ut­strakt bruk av vir­tu­ell vir­ke­lig­het. Det tok iføl­ge Buzyn tre må­ne­der å de­sig­ne bi­len og yt­ter­li­ge­re tre å byg­ge den. Han tryk­ker på en fjern­kon­troll, og så be­gyn­ner fø­rer­se­tet, rat­tet

og in­stru­men­te­ne å flyt­te seg inn­over mot midt­en av ku­pe­en.

– Vi kjen­ner selv­sagt til Mcla­ren F1 med sin sen­trer­te fø­rer­po­si­sjon, men vi valg­te det­te for­di det gir en ide­ell plas­se­ring når du skal nyte bi­len. Vi har en knapp på rat­tet som he­ter Zero-mo­de. Den null­stil­ler alle hjelpe­mid­le­ne og lar deg kjø­re bi­len selv, sier Buzyn.

Han for­kla­rer at det er to hend­ler bak rat­tet, der and­re sports­bi­ler lar deg skif­te gir. Hen­de­len på ven­st­re side kob­ler inn kraf­tig re­ge­ne­re­ring av strøm, noe som brem­ser bi­len og gir fø­lel­sen av å ha gi­ret ned, mens den på høy­re kob­ler inn boost­funk­sjo­nen som gir yt­ter­li­ge­re ef­fekt. Bi­len skal iføl­ge Buzyn yte 500 kw for­delt på beg­ge aks­le­ne. Den er la­get av kar­bon­fi­ber og alu­mi­ni­um, og front­ru­ten strek­ker seg helt ned til det laves­te punk­tet på chas­si­set, slik at du vil kun­ne se vei­en pas­se­re un­der deg for å øke farts­opp­le­vel­sen.

Ka­me­ra i ste­det for speil

Men det er e-tron som er stjer­nen i dag. Au­di har frem­dyr­ket en vi­su­ell sig­na­tur ved å sta­dig øke stør­rel­sen på gril­len. Hvor­dan vil det gå med den når det ikke len­ger sit­ter en mo­tor bak som tren­ger kjø­ling?

– And­re elek­tris­ke bi­ler har ikke no­en grill. Men vår grill er en sva­ert vik­tig del av Au­di DNA. Vi vil be­hol­de den, men in­ver­te­re ut­tryk­ket slik at den midt­ers­te de­len blir lak­kert i bi­lens farge. Det vil ikke va­ere be­hov for på na­er så mye kjø­ling, så vi vil ut­nyt­te den­ne plas­sen i fron­ten til å kun­ne plas­se­re ka­me­ra, ra­dar og sen­so­rer knyt­tet til auto­no­me sys­te­mer, sier de­sig­n­an­svar­lig Andreas Mindt.

Fa­vo­ritt­de­len hans er ka­me­ra­et som er­stat­ter side­spei­let, og hvor­dan det ser ut som en fly­vin­ge. Han sy­nes det får bi­len til å se mye mer fu­tu­ris­tisk ut, det gir mu­lig­he­ten for bed­re over­sikt fra inn­si­den med skjer­me­ne i dø­ren, og det bed­rer energi­for­bru­ket sam­ti­dig som den gir la­ve­re luft­mot­stand og lyd­nivå i ku­pe­en.

Sig­fried Pint har va­ert an­svar­lig for bat­te­ri­et og driv­lin­jen, sam­men med Günt­her Mendl.

– Quat­tro sys­te­met for­de­ler 125 kw til for­hju­le­ne og 140 kw til bak­hju­le­ne. Ba­sert på en rek­ke sen­so­rer vil det­te for­hol­det jus­te­res kon­ti­nu­er­lig. Bi­len har ikke mo­ment­sty­ring med for­skjel­li­ge kraft­for­de­ling på høy­re og ven­st­re side av bi­len, i hvert fall ikke ennå, sier Pint med et lurt smil.

Han ved­går at det mu­li­gens kan va­ere ak­tu­elt for and­re ge­ne­ra­sjon e-tron. Bat­te­ri­et vei­er 700 kg, og er en in­te­grert, ba­eren­de del av chas­si­set, noe som for­sva­rer vek­ten til en viss grad. Au­di e-tron frem­står som vel­byg­get, med alle de små de­tal­je­ne du for­ven­ter. Den kun­ne mu­li- gens va­ert noe mer dris­tig i ut­ryk­ket, det er tross alt stør­re spille­rom med en elek­trisk platt­form.

Andreas Mindt er for så vidt enig i det, men sier det var et be­visst valg.

– Vi styr­te de­sig­net mot noe som var kjent hos for­bru­ker­ne, for å gjø­re over­gan­gen mind­re brå. Slik den frem­står i dag, pas­ser den mel­lom Q5 og Q7 mo­del­len. Vi vil­le at folk skul­le vel­ge den først og fremst for­di de øns­ker en Au­di, ikke for­di de øns­ker en el­bil, sier Mindt. Det er nes­ten nøy­ak­tig de sam­me Mer­ce­des sa om EQC i Stockholm, og det er ty­de­lig at pre­mium­seg­men­tet for elek­tris­ke bi­ler blir spen­nen­de å føl­ge med på frem­over.

FRISK FARGE: Du må reg­ne med å krys­se av en del for farge­valg og til­be­hør. Her er en litt frisk blå­far­ge kom­bi­nert med kon­ven­sjo­nel­le speil, da fly­vin­ge-ka­me­ra på dø­re­ne selv­sagt er eks­tra­ut­styr.

VAN­LIG SYN: Au­di sier de har 5.000 for­hånds­be­stil­lin­ger, og i så fall kan det­te bli et van­lig syn i spei­let.

GRÅLEKKER: Au­di e-tron 55 quat­tro kler mørke­grå me­tal­lic, en for­del i det nors­ke mar­ke­det.

HYTTEVENNLIG: 600 li­ter ba­ga­sje­rom, el­ler 1.725 om du vip­per ned bak­se­te­ne bur­de pas­se fint for de som er glad i hytte­liv.

SFPD: San Fran­cis­co Po­lice De­part­ment pa­trul­jer­te jevn­lig ga­te­ne. De vel­kjen­te spor­vog­ne­ne var de­ko­rert med e-tron pla­ka­ter for an­led­nin­gen.

E-TRON?: Den­ne så ut som den var på røm­men fra fil­men «Tron».

HÅ­KJER­RING: Med gap som en hel­norsk hai og sen­trert fø­rer­po­si­sjon, kan det va­ere håp for de som li­ker sports­bi­ler i frem­ti­den. 500 kw og kar­bon­fi­ber rund baut bur­de e-tron PB 18 kun­ne øke pul­sen.

MÅNELANDING: Bram Schot lån­te et blad fra Stol­ten­berg, og sta­ket ut ny elek­trisk kurs for Au­di der e-tron re­pre­sen­ter­te de­res månelanding.

SVEIP OG LIK: In­te­ri­ø­ret pre­ges av skjer­mer du både skal tryk­ke på og lese av. De­sig­ner Andreas Mindt an­be­fa­ler å støt­te ar­men på noe når du kjø­rer langs hum­pe­te nors­ke vei­er.

SVART-HVITT I FAR­GER: Den hvi­te lak­ken frem­he­ver lin­je­ne, og den sto­re gril­len som Au­di er fast be­stemt på å vi­dere­føre. Of­fi­si­elt lig­ger det 265 kw og 561 Nm un­der plast­dek­se­let.

ELEK­TRISK FORMEL: Bram Schot sier de er sva­ert for­nøyd med å vun­net For­mula E se­son­gen, og fø­ler ikke at det er nød­ven­dig å set­te re­kord på nord­sløy­fa med det førs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.