På tur med Le­gos Bu­gat­ti Chi­ron

Sav­ner du fø­lel­sen av å løf­te opp en av de har­de pak­ke­ne, og høre det ras­le i legob­rik­ker? Nå kan du byg­ge din egen Bu­gat­ti Chi­ron på stue­gul­vet.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO RAGNVALD JO­HAN­SEN

Lego har i sam­ar­beid med Bu­gat­ti byg­get en Chi­ron i full ska­la. For de som har va­ert inn­om Le­go­land på fe­rie er ikke sto­re mo­del­ler av bi­ler, bå­ter og hus noe nytt. Men den­ne kan du set­te deg inn i, og kjø­re av går­de.

Fort går det ikke. Pro­du­sen­ten opp­gir at den vei­er 1,5 tonn og dri­ves av 2.304 Lego­mo­to­rer kob­let til et 80 volt bat­te­ri. Ytel­se­ne opp­gis til 5,3 hk og 92 Nm, noe som skal gi en topp­has­tig­het på litt over 20 km/t. Med én mil­lion legob­rik­ker måt­te det litt stål i bunn for å ba­ere alt sam­men. Kon­struk­sjo­nen hvi­ler på en stål­ram­me, der hju­le­ne fra en ekte Chi­ron, sty­rin­gen fra en ATV, samt brem­se­ne fra en go-kart er hek­tet på.

Or­ga­nis­ke lin­jer

Et sa­er­trekk ved både Ve­y­ron og Chi­ron er de myke, aero­dy­na­mis­ke lin­je­ne og de komplekse kur­ve­ne som bi­drar til inn­tryk­ket av fart og ele­gan­se. Si­den legob­rik­ker kjenne­teg­nes av at de er fir­kan­tet, måt­te pro­sjekt­grup­pen ten­ke uten­for bok­sen.

Lego opp­gir at de in­nerst har byg­get en ram­me som ba­erer de syn­li­ge de­le­ne. Ka­ros­se­ri­et er kledd med mo­du­ler la­get av brik­ker fra Lego Tech­nic, den pro­dukts­e­ri­en som van­lig­vis står for de sto­re grave­ma­ski­ne­ne og heise­kra­ne­ne. De for­tel­ler vi­de­re at mo­du­le­ne er hek­tet sam­men i en flek­si­bel bi­kake­struk­tur, og så stram­met med en skru­trek­ker som også er la­get av lego. Ved å stram­me mo­du­le­ne med ulikt mo­ment på for­skjel­li­ge ste­der har de greid å ska­pe noe som på langt av­stand lig­ner for­bau­sen­de på ori­gi­na­len.

Den sto­re vin­gen er jo et vel­kjent trekk, og Lego sier at den har alle funk­sjo­ner in­takt ved hjelp av hydr­au­lis­ke ak­tua­to­rer og fire lego-mo­to­rer. Også in­te­ri­ø­ret har blitt gjen­skapt, og du kan ta med en pas­sa­sjer på prøve­tur når byg­get er klart.

Lego for­tel­ler at de bruk­te seks må­ne­der på å fer­dig­stil­le bi­len, så det kan hen­de du må flyt­te den ut av stu­en og inn i ga­ra­sjen hvis du ikke er fer­dig til tred­je jule­dag.

ALLE FOTO: LEGO

KOMPLEKSE KURVER: Lego Tech­nic-brik­ker lig­ger som et flek­si­belt lag og dan­ner ka­ros­seri­pla­ter.

HARDT MIL­JØ: Fø­rer­mil­jø­et er nok en god del har­de­re enn i Bu­gat­ti Chi­ron, da la­er og pol­st­ring er byt­tet ut med lego.

PRØVE­TUR: Test­fø­rer hos Bu­gat­ti An­dy Wal­lace tar en prøve­tur. Lego opp­gir at de ikke har limt sam­men no­en av de­len.

ÈN MIL­LION: Det gikk med én mil­lion legob­rik­ker, pro­du­sert i en egen farge­se­rie for å matche ori­gi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.