Vol­ks­wa­gen med hå­re­te mål

DRES­DEN, TYSK­LAND: Det mest opp­sikts­vek­ken­de med den nye hele­lek­tris­ke platt­for­men til Vol­ks­wa­gen er at alle bi­le­ne ba­sert på platt­for­men får mo­to­ren bak og bak­hjuls­drift.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO PÅL SILBERG

Vol­ks­wa­gen har ikke frem­stått som sa­er­lig avan­sert el­ler tek­nikk­fo­ku­sert i kapp­lø­pet om å ut­vik­le og sel­ge elek­tris­ke bi­ler. E-golf er rik­tig­nok en stor­sel­ger i Nor­ge, men det kom­mer nok mest av at det er folke­fa­vo­rit­ten Golf og ikke en su­per­bra, elek­trisk bil.

Halv­hjer­tet

E-golf var et halv­hjer­tet, elek­trisk Vol­ks­wa­gen ini­tia­tiv. Tys­ker tok det de had­de, jek­ket ut for­bren­nings­mo­to­ren og ben­sin­tan­ken og er­stat­tet det med elek­tro­mo­tor, bat­teri­pak­ke, la­der og di­ver­se sty­rings­kom­po­nen­ter. Bort­sett fra no­en få mer­ker, blant an­net Te­s­la, Nis­san og BMW, har alle fab­rik­ke­ne gjort om­trent det sam­me.

Ser vi bort fra i Nor­ge har ikke E-golf va­ert en brak­suk­sess. I res­ten av ver­den har den va­ert for dyr i for­hold til en Golf med for­bren­nings­mo­tor. Pro­duk­sjo­nen har va­ert lat­ter­lig li­ten. I Wolfs­burg og Dres­den «hånd­la­ges» til sam­men cir­ka 150 bi­ler i døg­net.

El­bil til fol­ket

I Dres­den blir vi pre­sen­tert for Vol­ks­wa­gens nye, elek­tris­ke stra­te­gi. Bo­b­la skal «gjen­opp­stå». Ikke bare skal de nye Id.mo­del­le­ne ha bak­hjuls­drift, de skal også va­ere elek­tris­ke bi­ler for folk flest. I 2020 skal Vol­ks­wa­gen pum­pe ut 100.000 elek- tris­ke bi­ler. En bil på stør­rel­se med Golf blir den førs­te Id.-mo­del­len. I 2025 er må­let én mil­lion elek­tris­ke bi­ler i året. Før Meb­platt­for­men leg­ges på is skal den va­ere brukt til minst ti mil­lio­ner elek­tris­ke bi­ler.

Alle kom­mer ikke til å ha Vw-logo på pan­se­ret. Vol­ks­wa­gen plan­leg­ger fem for­skjel­li­ge mo­del­ler, blant an­net en ID. SUV, ba­sert på Meb-platt­for­men. Cir­ka 20 and­re mo­del­ler skal kom­me fra Au­di, Seat og Sko­da.

Nok cel­ler

Med jev­ne mel­lom­rom le­ser vi om at en ho­ved­be­stand­del i bat­teri­cel­le­ne, li­ti­um, er man­gel­vare. Vi le­ser også at det er knapp­het på bat­teri­cel­ler som be­gren­ser pro- duk­sjo­nen av elek­tris­ke bi­ler. Vol­ks­wa­gen er skrå­sik­re på at de kom­mer til å kla­re å skaf­fe nok bat­teri­cel­ler fra de to un­der­le­ve­ran­dø­re­ne de har al­li­ert seg med. Tys­ker­ne vil imid­ler­tid ikke be­gyn­ne å pro­du­se­re bat­teri­cel­ler selv.

– Vi vil ikke in­ves­te­re pen­ger i en pro­duk­sjon som er ba­sert på gårs­da­gens tek­no­lo­gi, sier presse­tals­man­nen Dr. Cars­ten Krebs.

Frem­ti­dens bat­te­ri­er

Vi er ikke ueni­ge i at Li­ti­um-ions kje­mis­ke po­ten­sia­le til å pro­du­se­re elek­trisk strøm er tøyd langt. Si­den 2014 er ka­pa­si­te­ten økt fra 140 Wh per kilo til 300 Wh per kilo. Hver cel­le har krym­pet slik at den i 2018 bare er

I Dres­den an­ty­det Vol­ks­wa­gen at ID. Compact vil kos­te om­trent det sam­me som en Golf med die­sel­mo­tor

en tre­del så stor som den var i 2014. I teori­en fin­nes det kje­mis­ke al­ter­na­ti­ver som er bed­re og bil­li­ger enn li­ti­um-ion, men fore­lø­pig vir­ker de ikke til­freds­stil­len­de i prak­sis. Bat­teri­fab­rik­ke­ne vil selv­sagt ikke sky­te seg selv i fo­ten. De fors­ker og tester ikke alt­for mye på nye løs­nin­ger og Vol­ks­wa­gen kan ikke for­tel­le oss hva de tror er frem­ti­dens bat­teri­tek­no­lo­gi.

Vol­ks­wa­gen har, kan­skje i mot­set­ning til BMW, stuk­ket fin­ge­ren i jor­da. Skal folk i and­re land enn Nor­ge kjø­pe elek­tris­ke bi­ler, må de va­ere bil­li­ge el­ler i det mins­te ikke alt­for mye dy­re­re enn en bil med for­bren­nings­mo­tor som gjør sam­me nyt­ten. I Dres­den an­ty­der Vol­ks­wa­gen at ID. Compact vil kos­te om­trent det sam­me som en Golf med die­sel­mo­tor.

Bil­lig stål

Den bil­ligs­te må­ten for bil­fab­rik­ke­ne å pro­du­se­re på er å bru­ke stål. Meb-platt­for­men er i stål. Ka­ros­se­ri­et til den førs­te Iq-mo­del­len er i stål. For «folke­bi­le­ne» i kon­ser­net, Vol­ks­wa­gen, Sko­da og Seat, er stål­me­to­den vel og bra. Au­di kan kom­me til å få et lite pro­blem med å for­kla­re at de har et pre­mium­for­sprang tak­ket va­ere tek­no­lo­gi­en.

Bat­teri­pak­ken VW til­byr er ska­ler­bar. Tren­ger du ikke mer rekke­vid­de enn 300 kilo­me­ter, spa­rer du pen­ger og kjø­per en small bat­teri­pak­ke. Vel­ger du lar­ge får du en rekke­vid­de på 550 kilo­me­ter. Det er mu­lig­het for å mon­te­re en elek­trisk mo­tor foran slik at no­en mo­del­ler kan le­ve­res som fire­hjuls­trek­ke­re.

Alle bi­le­ne ba­sert på platt­for­men, som er døpt MEB, får mo­to­ren bak og bak­hjuls­drift

ALLE ILLUSTRASJONER: VW

NOK TIL ALLE: Vol­ks­wa­gen lo­ver å pro­du­se­re 100.000 ID. Compact i 2020.

KON­SEP­TET: Vol­ks­wa­gen pre­sen­ter­te Id.-kon­sep­tet i 2016 med en elek­trisk mo­tor på 170 hes­ter som dri­ver bak­hju­le­ne.

STÅLPLATTFORM: Meb-platt­for­men skal bru­kes til minst ti mil­lio­ner bi­ler fra mer­ke­ne Vol­ks­wa­gen, Au­di, Seat og Sko­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.