Spansk fjell­geit

TARRA­GO­NA, SPA­NIA: Seat har al­le­re­de fire mo­del­ler på det nors­ke mar­ke­det, men det er den fem­te, den sto­re SUV-EN Tar­ra­co som vil av­gjø­re mer­kets frem­tid her.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO IVAR ENGERUD

Ija­nu­ar i år ble det re­gist­rert 13 nye Seat i Nor­ge, de førs­te si­den 2005. Et­ter en lan­se­ring med brask og bram og halve den spans­ke Seat-le­del­sen på plass i Oslo har det tik­ket inn en og an­nen bil på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken.

Men det er langt fra no­en stor bøl­ge de fire mo­del­le­ne Aro­na, Ateca, Ibi­za og Le­on har skapt i det nors­ke mar­ke­det gjen­nom som­mer­må­ne­der med syd­lands­ke tem­pe­ra­tu­rer. Ved slut­ten av sep­tem­ber er man i ferd med å run­de 130 bi­ler. Den tak­ten må økes kraf­tig om mer­ket skal bli re­le­vant i det nors­ke mar­ke­det, noe den kom­men­de SUV-EN Tar­ra­co bør kun­ne bi­dra til.

Fle­re byer i…spa­nia

Ron­da, Aro­na, Cór­do­ba, León, Mála­ga, Mar­bel­la, Tole­do, Al­ham­bra, Al­tea, Aro­sa, Fu­ra…vi har for lengst mis­tet tel­lin­gen på hvor man­ge spans­ke byer som har fått aeren av å låne nav­net sitt til en Seat-mo­dell. Det er man­ge.

Nå er tu­ren kom­met til Tar­ra­co, det la­tins­ke nav­net på havne­byen Tarra­go­na, ti mil syd­vest for Bar­ce­lo­na. Det er nem­lig nav­net på det kom­men­de flagg­ski­pet i Seats mo­dell­flå­te, stemt frem av mer enn 140.000 i en kon­kur­ran­se på so­sia­le medi­er.

Tar­ra­co blir enda en prak­tisk og spen­nen­de SUV med plass til syv hvis du øns­ker det, og en di­rek­te kon­kur­rent til Nis­san X-trail, Pe­uge­ot 5008, Mit­sub­ishi Out­lan­der og kon­sern­søsk­ne­ne Sko­da Ko­diaq og Vol­ks­wa­gen Ti­guan Allspace.

Die­sel, ben­sin og lade­hy­brid

Fra star­ten vil Tar­ra­co le­ve­res med to­li­ters, 190 heste­kref­ters die­sel­mo­tor. Bens­in­va­ri­an­ter vur­de­res ut fra kun­de­nes in­ter­es­se, og nes­te år vil vi sik­kert få vite mer om en hy­brid­løs­ning når Wltp-be­reg­nin­ge­ne har fun­net sin form.

No­en pri­ser el­ler and­re ek­sak­te de­tal­jer om Seats vik­tigs­te bil i Nor­ge er det for tid­lig for Seats nors­ke pro­dukt­sjef Mai­ken Au­naas å gå ut med ved ver­dens­lan­se­rin­gen. Men hun sier at den de­fi­ni­tivt vil bli kon­kur­ranse­dyk­tig i seg­men­tet.

– Tar­ra­co vil va­ere ut­styrt med blant an­net me­tal­liclakk, til­hen­ger­fes­te og par­ke­rings­var­mer som stan­dard­ut­styr og el­lers va­ere ge­ne­relt godt ut­styrt som våre and­re mo­del­ler, slik at det ikke er no­en til­valg, sier Au­naas.

Vi spår nok ikke mye feil om du kan tit­te i pris­lis­ten på Sko­da Ko­diaq og trek­ke fra no­en tu­sen­lap­per. I dag vil­le det sann­syn­lig­vis blitt et sted rundt 550.000 kro­ner i ba­sis­ver­sjon med den an­git­te die­sel­mo­to­ren, men vi får

se når stats­bud­sjet­tet for 2019 er på plass.

Det går nep­pe len­ge ut i 2019 før vi også får mer de­tal­jer om en kom­men­de lade­hy­brid­løs­ning på Tar­ra­co, noe den nors­ke im­por­tø­ren sik­kert ven­ter på med leng­sel.

Ung­dom­me­lig inn­ret­ning

Ved lan­se­rin­gen un­der­stre­ker Seat-sjef Lu­ca de Meo at mer­ket har de yngs­te kun­de­ne i mar­ke­det. Gjen­nom­snitts­kun­den skal va­ere hele ti år yng­re enn snit­tet, noe som også gjen­spei­ler seg i de­sign og inn­ret­ning av hele mer­kets kom­mu­ni­ka­sjon med mar­ke­det. Ung, friskt og ur­bant er ord som går igjen både om de­sign og bi­lens inn­hold.

På de nors­ke mo­del­le­ne vil du fin­ne det mes­te av det som er hylle­vare i Vol­ks­wa­gen-grup­pen hva gjel­der sik­ker­het, kom­fort og infotain­ment. Lys­tek­no­lo­gi spil­ler en vik­tig rol­le for Tar­ra­co. Bi­len le­ve­res med 100 pro­sent Led-tek­no­lo­gi for både eks­te­ri­ø­ret og in­te­ri­ø­ret som stan­dard i ut­styrs­pak­ke­ne Xcel­len­ce og Sty­le.

Ras­kest vok­sen­de

Seat har ut­vik­let seg kraf­tig un­der Vol­ks­wa­gen-pa­ra­ply­en det sis­te ti­året. Et mer­ke som er bed­re rig­get for frem­ti­den enn no­en gang. El­ler som pro­du­sen­ten selv sier i den sva­ert ame­ri­kansk­in­spi­rer­te lan­se­rin­gen – man skul­le nes­ten tro det var en USAlan­se­ring på gang – «Why not now?». Nei, hvor­for ikke nå?

Et slag­ord som godt kan bru­kes av den nors­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen, for Tar­ra­co bør kun­ne va­ere mo­del­len som set­ter mer­ket litt ty­de­li­ge­re på kar­tet også her.

DE ANSVARLIGE: Fra ven­st­re ut­vik­lings­sjef Matt­hias Ra­be, Seat-sjef Lu­ca de Meo og de­sign­sjef Ale­jan­dro Me­so­nero, de tre mest sen­tra­le per­sone­ne un­der rea­li­se­rin­gen av nye Tar­ra­co.

PRO­DUKT­SJEF: Mai­ken Au­naas i Seat Nor­ge.

STOR: Med leng­de på 474 centi­me­ter er Tar­ra­co en stor bil i seg­men­tet, litt stør­re enn kon­sern­kol­le­ga Sko­da Ko­diaq.

SELV­TIL­LIT: Den opp­reis­te fron­ten er et tegn på stolt­het og selv­til­lit skal vi tro de­sign­sjef Ale­jan­dro Me­so­nero. Den er i hvert fall både skarp og dis­tinkt.

ROMSLIG: Det er enormt mye plass når du tit­ter inn i Tar­ra­co, spe­si­elt med se­te­ne nede.

RYDDIG: In­te­ri­ø­ret vir­ker ryddig og over­sikt­lig med god fi­nish.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.