Suk­sess med gam­mel opp­skrift

Pe­arl Yachts gir ikke len­ger kun­de­ne en Bent­ley Con­ti­nen­tal på kjø­pet, men de har fun­net en ikke uvan­lig måte å kut­te kost­na­de­ne på og al­li­ke­vel frem­stå som bri­tisk.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO PÅL SILBERG

Det har va­ert mer el­ler mind­re kri­ser hos alle yacht­verf­te­ne et­ter at kun­de­ne for­duf­tet da fi­nans­kri­sen var et fak­tum i 2008. Sunse­ek­er og Fer­ret­ti har fått ki­ne­sis­ke ei­ere. Pr­in­cess er over­tatt av en in­ves­tor. Bo­et til Fair­line ble solgt for en slikk og in­gen­ting for ikke så len­ge si­den.

Bed­re ga­ran­ti

Nå går alt så me­get bed­re, både for de sto­re og de små verf­te­ne. Pe­arl Yachts hø­rer til i den sis­te ka­te­go­ri­en. Ian Smal­l­rid­ge har stått til rors si­den han grunn­la Pe­arl for 20 år si­den. På båt­mes­sen i Sout­hamp­ton i 2009, da folk kom for å tit­te og ikke for å kjø­pe, fris­tet Smal­l­rid­ge dem som vil­le kjø­pe en av 60-fo­ter­ne hans med at de skul­le få en Bent­ley Con­ti­nen­tal på kjø­pet. Det var nok ikke så galt. På den ti­den, da pro­du­sen­te­ne had­de lag­re­ne ful­le, var det ikke uvan­lig med både 15 og 25 pro­sents pris­av­slag.

Fort­satt er båt­bran­sjen det ste­det hvor en vei­le­den­de pris mest av alt er ut­gangs­punk­tet for en god gam­mel­dags heste­han­del.

Smal­l­rid­ge gir ikke leng­re kun­de­ne en bil på kjø­pet. Han har fun­net et an­net salgs­ar­gu­ment som er mer se­riøst og kan­skje vir­ker bed­re. Pe­arl Yachts gir kun­de­ne fem års ga­ran­ti. Alle som har kjøpt en ny båt el­ler yacht har nok er­fart at ting må «gå seg til». Og det er ikke alle verft som er like se­riø­se når det gjel­der å fik­se el­ler be­ta­le for at ting skal gå seg til. Det er en av grun­ne­ne til at nors­ke for­hand­le­re har det tøft og av og til gir opp. I Nor­ge kan kun­de­ne re­kla­me­re i fem år. Når fab­rik­ke­ne sier nei, er det for­hand­le­ren som må ta støy­ten. Fem års ga­ran­ti gjør det let­te­re for en even­tu­ell norsk Pe­arl-im­por­tør og det er utvil­somt bra for en kun­de som el­lers bare får to års ga­ran­ti fra fab­rik­ken.

Godt kjøp

Det Smal­l­rid­ge snak­ker like høyt om er hvor­dan bå­te­ne og nå yach­ten han le­ve­rer blir pro­du­sert. Han har en part­ner i Asia som står for stø­pin­gen og sam­men­føy­in­gen av skrog og over­bygg og in­stal­le­rer de tun­ge tek­nis­ke kom­po­nen­te­ne. Skal­let med mo­to­rer fer­dig mon­tert frak­tes til War­wick hvor Pe­arl gjør res­ten av job­ben.

Alle mo­del­le­ne til Pe­arl Yacht er kon­stru­ert av Bill Dixon som er kjent og har et godt navn. In­te­ri­ø­ret har Kel­ly Hop­pen an­sva­ret for. Pe­arl kom med en ny 85-fo­ter i fjor og i år, på båt­mes­sen i Can­nes i sep­tem­ber, in­tro­du­se­res en 95-fo­ter – den størs­te og førs­te yach­ten til det bri­tis­ke verf­tet. Den har så godt som de sam­me di­men­sjo­ne­ne og mo­to­re­ne som en Ri­va 100 Cor­sa­ro. Fly­brid­ge-mo­del­len til det ita­li­ens­ke verf­tet har en pris på cir­ka 80 mil­lio­ner kro­ner. Pe­arl

95 sel­ges for cir­ka 65 mil­lio­ner

kro­ner. Det be­tyr at en kjø­per får en vel­dig godt ut­styrt Pe­arl 95 en god del bil­li­ge­re enn en Ri­va 100 skra­pet for ut­styr.

Pe­arl 95 le­ve­res med fire el­ler fem lu­ga­rer. Eier­lu­ga­ren er plas­sert på ho­ved­dek­ket un­der styre­hu­set. På det ned­re dek­ket kan de to rom­me­li­ge dob­belt­lu­ga­re­ne midt­skips slås sam­men til en stor Vip-lu­gar med ut­sikt på beg­ge si­der, rom­me­lig gar­de­ro­be og stort bad.

I til­legg er det som stan­dard to mind­re lu­ga­rer på det ned­re dek­ket. På det ned­re dek­ket dis­po­ne­rer mann­ska­pet to dob­le lu­ga­rer. Skip­pe­ren om­bord bor i egen lu­gar.

På ho­ved­dek­ket er det i til­legg til eier­lu­ga­ren en rom­me­lig sa­long med spise­plass pluss bys­se med ut­gang til side­dek­ket. De­ler av sa­lon­gen har vin­du­er fra gulv til tak og sto­re skyve­dører både ak­ter og på si­de­ne.

Inn­red­nin­gen i den førs­te bå­ten er gjen­nom­ført i sam­me stil over alt. Den er mo­der­ne, kon­ti­nen­tal og en­kel med hvitt som er kon­tras­tert av glanslak­kert mørkt tre­verk. Det er noe alle kan like. Hop­pen har i til­legg de­sig­net to al­ter­na­ti­ver i en litt an­nen stil.

Bo­ble­bad med glass­bunn

Hvor stor bys­sa er, vet vi ikke, men Pe­arl le­ve­rer bys­sa med inn­red­ning fra Sie­ma­tic og kjøk­ken­ut­styr fra Gag­genau. Det vet vi er bra og dyrt.

Fra ak­ter­dek­ket går det trapp opp til fly­brid­gen. Den har som stan­dard fø­rer­po­si­sjon, bo­ble­bad som har glass­bunn som slip­per lys gjen­nom og ned på ak­ter­dek­ket, sitte­grup­per og en kom­plett bys­se med blant an­net is­ma­skin og grill. I stan­dard­pri­sen til Pe­arl er det også med baug­pro­pell, air­con­dition og bade­platt­form som kan løf­tes og sen­kes hydr­au­lisk.

Hek­ken har plass til lett­båt og vann­scoo­ter, og er i til­legg inn­re­det som en kom­for­ta­bel strand­klubb. På hver side av skro­get er det ak­ter platt­for­mer som kan fel­les ut. Vi reg­ner med at Pe­arl har di­men­sjo­nert alt så det hol­der i minst fem år.

Eks­te­ri­ø­ret som Bill Dixon har de­sig­net er mo­der­ne og det har de løs­nin­ge­ne som nye mo­del­ler fra kon­kur­ren­te­ne har, blant an­net en ute­plass for­ut, skjer­met fly­brid­ge og sto­re glass­fla­ter. To­tal­inn­tryk­ket er en gans­ke vold­som yacht hvor det ikke er spart på noe. Det er det­te kun­de­ne vil ha, og de får det de vil ha i stort monn med en Pe­arl 95.

Fort­satt er båt­bran­sjen det ste­det hvor en vei­le­den­de pris mest av alt er ut­gangs­punk­tet for en god gam­mel­dags heste­han­del Det be­tyr at en kjø­per får en vel­dig godt ut­styrt Pe­arl 95 en god del bil­li­ge­re enn en Ri­va 100 skra­pet for ut­styr

UTBRETT: Hek­ken skju­ler en ten­der­ga­ra­sje som også kan bru­kes som strand­klubb. «Klaf­fe­ne» på si­den er fif­fi­ge, men ikke vel­dig funk­sjo­nel­le.

FIRE GJESTELUGARER: Pe­arl 95 le­ve­res med to sto­re og to litt mind­re gjestelugarer. De to sto­re kan slås sam­men til en nes­ten syv me­ter bred Vip-lu­gar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.