Skatte­jak­ten er i gang

Med stor­ka­pi­tal i ryg­gen jak­ter Lo­tus på den al­ler førs­te mo­del­len.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD

Ian­led­ning 70-års­ju­bi­le­et til Lo­tus, byg­ges det et nytt opp­le­vel­ses­sen­ter og mu­se­um ved fab­rik­ken i Het­hel i Nor­folk.

«Tri­al»-ra­cer fra 1948

Lo­tus ber nå ver­dens bi­l­en­tu­si­as­ter, sam­le­re og bilde­tek­ti­ver om hjelp til å fin­ne den al­ler førs­te bi­len fra grunn­leg­ger Co­lin Chap­man. Mark I som ble bygd for hånd av Co­lin, med hjelp fra ven­ner og hans kja­eres­te og bli­ven­de kone Ha­zel, sto fer­dig vår­en 1948.

Løps­bi­len er ba­sert på en Aus­tin Se­ven, med nytt opp­heng, ri­ke­lig bakke­kla­ring, for­ster­ket chas­sis og alu­mi­ni­ums­pa­ne­ler som lett kun­ne byt­tes ut om de ble bul­ket. Vi­su­elt er den størs­te for­skjel­len en leng­re hekk med plass til to re­serve­hjul, og mu­lig­het for å be­nyt­te bal­last og end­re vekt­for­de­lin­gen til uli­ke løp. Opp­rin­ne­lig var bi­len umalt, der­nest ble den malt rød og se­ne­re hvit.

In­ge­ni­ø­ren Chap­man var raskt i gang med å byg­ge en for­bed­ret Mark II og solg­te Mark I i no­vem­ber 1950. Bi­len ble solgt etter å ha an­non­sert den som en «Aus­tin Se­ven Spec­i­al med fire se­ter, rig­get for «tri­als»-kon­kur­ran­ser», i bil­ma­ga­si­net Motor Sport. Chap­man fikk 135 pund for bi­len, men det enes­te som er kjent er at den førs­te kjø­pe­ren holdt til i Nord-eng­land.

– Den hel­li­ge gral

Man­ge en­tu­si­as­ter har i åre­nes løp lett etter bi­len, uten suk­sess. Søn­nen Cli­ve Chap­man som le­der Clas­sic Team Lo­tus, po­eng­te­rer hvor vik­tig bi­len er.

– Det­te er den hel­li­ge gral i Lo­tus­his­to­ri­en. Det var førs­te gang min far fikk tes­tet teori­ene om hvor­dan man kan for­bed­re ytel­se­ne, da han de­sig­net og byg­get Mark I. Det er mu­lig at bi­len er sendt ut av Stor­bri­tan­nia, og vi er spen­te på om den kan fin­nes i et an­net land.

Det sies in­gen­ting om hva Lo­tus er vil­li­ge til å be­ta­le for den første­fød­te i dag, men vi tip­per at Lo­tus-grup­pens nye adm. di­rek­tør Feng Qing­feng er vil­lig til å strek­ke seg langt.

FOTO: CO­LIN CHAP­MAN FOUNDATION

MADE IN LON­DON: Co­lin Chap­mans førs­te bil, Mark I, ble bygd i ga­ra­sjen hjem­me hos for­eld­re­ne til kja­eres­ten Ha­zel i Lon­don.

LO­TUS FOTO:

STOR FEI­RING: I slut­ten av sep­tem­ber fei­ret Lo­tus 70-års­ju­bi­le­et på test­an­leg­get i Het­hel. Syv hund­re bi­ler og mer enn 8.000 en­tu­si­as­ter stil­te.

FOTO: CO­LIN CHAP­MAN FOUNDATION

BAL­LAST: Med leng­re hekk kun­ne Co­lin Chap­man (bak rat­tet) for­flyt­te bal­las­ten, for å gi op­ti­mal vekt­for­de­ling i hvert løp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.