Mer­ce­des-amg GT 63 S 4Ma­tic+ 4-Door Coupé

Mer­ce­des-amg GT 63 S 4Ma­tic+ 4-Door Coupé og For­mel-1 ba­nen Cir­cuit Of The Ame­ri­cas er en kom­bi­na­sjon det luk­ter svidd av.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGN­VALD JO­HAN­SEN MOTOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO

Det er ty­de­lig at in­ge­ni­ø­re­nes me­ka­nis­ke vel­sig­nel­ser hjel­per til med å frel­se en vill­fa­ren mo­tor­jour­na­list fra grus­fel­len

–Det­te er ra­ce­le­der. Vi kjø­rer fire run­der, en opp­var­ming, to hot-laps og en ned­kjø­ling, sier Bernd Sch­nei­der over sam­ban­det.

Det er litt trangt inni ku­pe­en med hel­hjelm, men det glem­mer du fort når du kjø­rer ut av de­pot på Cir­cuit of the Ame­ri­cas i en Mer­ce­des-amg GT 63 S 4Ma­tic+ 4-Door Coupé. In­nen du har klart å ut­ta­le nav­net er du halv­veis rundt ba­nen.

Hår­nåls­svin­gen spi­ser noen milli­me­ter gum­mi fra dek­ke­ne, bi­len slen­ger litt med rum­pa og så åp­ner lang­si­den seg. Høyre­fo­ten prø­ver noe den måt­te la va­ere ute på TX-71, den går helt i bunn og blir der. Brø­let er litt dem­pet, men far­ten pas­se­rer 240 km/t før de blå kjeg­le­ne langs kan­ten sig­na­li­se­rer at det er på tide med den and­re pe­da­len. Bi­len opp­fø­rer seg helt sta­bilt un­der inn­brem­sing, og i spei­let vin­ker spoi­le­ren til deg fra øvers­te po­si­sjon.

Etter opp­var­mings­run­den øker ra­ce­le­de­ren has­tig­he­ten, og det blir an­led­ning til å kjenne hvor­dan bi­len opp­fø­rer seg på gren­sen av vei­gre­pet. Ba­nen går over en bakke­topp og inn i en sving, og i et for­søk på å ta igjen fel­tet får V8-eren i over­kant frie tøy­ler. Det er ty­de­lig at in­ge­ni­ø­re­nes me­ka­nis­ke vel­sig­nel­ser hjel­per til med å frel­se en vill­fa­ren mo­tor­jour­na­list fra grus­fel­len. Det blin­ker og piper litt, et par vel­valg­te ord kom­mer fra walkie-tal­ki­en, men så går res­ten på skin­ner. Både spen­nen­de og trygg på ba­ne, alt­så. Men de fles­te kjø­rer kan­skje mest på vei­en, til jobb, tre­ning og bu­tik­ken?

På hug­get

Mer­ce­des-amg har fun­net fle­re nye navn på silke­mat­te grå­to­ner, som i va­rie­ren­de grad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.