Maz­da MX-5 2.0 ST

Noen me­ner nok at Maz­da tuk­let med MX-5 da de ga den klas­sis­ke, lil­le og ikke him­mel­stor­men­de dyre to-se­te­ren stål­tak i til­legg til den klas­sis­ke roads­ter-de­sig­nen.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: PÅL SILBERG

ISør-nor­ge ren­ner el­ve­ne fra nord mot sør. Dal­fø­re­ne føl­ger el­ve­ne og strek­ker seg også fra nord mot sør. På vårt inn­le­den­de møte med Maz­da MX-5 skul­le vi fra øst mot vest og til­ba­ke igjen.

Nor­ge på tvers

Det na­vi­ga­sjons­sys­te­met Maz­da har valgt, gir oss noen un­der­li­ge opp­le­vel­ser. Den kor­tes­te vei­en til MC Oslo vi­ser seg for ek­sem­pel å va­ere over par­ke­rings­plas­sen til IKEA på Furu­set. Den bes­te må­ten å kom­me seg til Stav­an­ger på me­ner sys­te­met er via E-18 kys­ten rundt. I en roads­ter er E-18 like spen­nen­de, en­ga­sje­ren­de og in­spi­re­ren­de som piz­za Gran­dio­sa og lun­ken Co­ca Co­la.

Goog­le var langt mer opp­finn­som. Had­de vi det det tra­velt, og det had­de vi, vil­le vi spa­re tid på å krys­se di­ver­se dal­fø­rer og kjø­re via No­tod­den, Da­len i Tele­mark og av­slut­te ned Sir­da­len mot Stav­an­ger. For ikke å få tu­ren spo­lert av bo­bi­ler og tys­ke tu­ris­ter med red­sel for nors­ke tra­fikk­bø­ter satt vi bak rat­tet klok­ken 0530. Det ble en ufor­glem­me­lig tur i en mor­som bil på svin­ge­te og brat­te vei­er.

Hånd i hans­ke

Test­bi­len har Maz­das to-li­ter med 160 hes­ter. Mo­to­ren pas­ser per­fekt til bi­len, men den blir nes­ten like mor­som med 1,5 li­te­ren som yter 130 hk. For­skjel­len er at 130-hes­te­ren blir litt mer slit­som i høye has­tig­he­ter.

Bi­len ser nes­ten yn­ke­lig li­ten ut par­kert mel­lom bus­ser som har frak­tet tu­ris­ter til Byr­kje­dal for å spi­se lef­se og kjø­pe hånd­støp­te lys og sta­sjons­vog­ner hard­stap­pet med fe­rie­ba­ga­sje, men den fø­les som «hånd i hans­ke». Pan­se­ret brei­er seg im­po­ne­ren­de ut sett fra fø­rer­plas­sen. Enda mer im­po­ne­ren­de vil­le det blitt med en litt la­ve­re sitte­stil­ling. Er du over 190 centi­me­ter lang pas­ser imid­ler­tid ikke hans­ken og golf­ba­gen får du ikke med, men ba­ga­sje­rom­met hol­der til en we­ek­end for to. Kjøre­gle­den er enorm på svin­ge­te vei­er. Gass­re­spon­sen er kvikk. Gir­kas­sen er like pre­sis som et krono­me­ter fra Breit­ling og like kort­s­jal­tet som lun­ta til Gro Har­lem Brundt­land. Vi sy­nes bi­len er litt for tung på rat­tet og vi vil­le gjer­ne hatt lengde­jus­ter­bart ratt. Det rum­ler litt for mye fra 17-tom­me­re­ne og mye plass til små­ting er det ikke rundt oss.

Krutt­sterk

Når Maz­da Nor­ge sen­der oss en e-post med in­vi­ta­sjon til å prøve­kjø­re en oppgradert MX-5 i Ro­ma­nia, nø­ler vi ikke med å sva­re ja.

De sto­re endrin­ge­ne har Maz­da ikke gjort, men vi har fått lengde­jus­ter­bart ratt og mer, mer el­ler mind­re nyt­tig, elek­tro­nikk som autobrems ved ryg­ging og trett­hets­vars­ler. Og MX-5 har fått mer krutt un­der pan­se­ret. Mo­to­ren er den sam­me – en selv­pus­ten­de to-li­ter, men så godt som hele inn­ma­ten er mo­di­fi­sert. Ef­fek­ten er opp fra 160 hk til 184 hk ved 7.500 om­drei­nin­ger. Mo­men­tet er he­vet mar­gi­nalt, men mo­to­ren er blitt mer tøye­lig. I til­legg har in­ge­ni­ø­re­ne job­bet med å gi bi­len mer mo­tor­lyd og mind­re trans­mi­sjons­støy.

Ekso­tisk fjell­pass

Når Maz­da ikke er snau­e­re enn at de in­vi­te­rer oss til å prø­ve MX-5 på Trans­fag­ara­san, fin­ner vi det på­kre­vet med en smu­le hver­dags­lig fi­lo­so­fe­ring. Top Ge­ar har kjørt Trans­fag­ara­san og slug­ge­ren Jere­my Clark­son om­tal­te vei­en som ver­dens bes­te. Nå kal­te han vei­en over Stel­vio-pas­set mel­lom Italia og Øs­ter­rike for ak­ku­rat det sam­me. Det er ikke len­ge si­den vi kjør­te Stel­vio. Det er en fan­tas­tisk opp­le­vel­se en­ten du ty­ner bi­len el­ler ikke. Lite ve­ge­ta­sjon gjør vei­ene over­sikt­li­ge, men det er ri­siko­sport å vel­ge ideal­spo­ret i hår­nå­le­ne. Bo­bi­ler og bus­ser tar stor plass og de som med døds­for­akt rir sin Du­ca­ti ut­nyt­ter hele vei­ba­nen. Med 100 pro­sent fo­kus på bi­len og vei­en

EN FAN­TAS­TISK VEI: Trans­fag­ara­san er bred, svin­ge­te, ikke alt for bratt og har as­falt som en muse­spist brun­ost.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.