Väss­la

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - GARD SETSAAS

For pri­sen av en elsyk­kel, kan du suse kom­for­ta­belt av sted med en Väss­la elscoo­ter. Om du i ste­det vel­ger en Scott E-SUB Sport Tour til 29.990 kro­ner, blir du so­lid fra­kjørt der du tråk­ker av sted

Det er en his­to­rie man hø­rer så alt­for ofte: «Jeg var ute og syk­let fire mil i dag!» El­ler ver­re: «Da jeg skul­le opp bratt­bak­ken, syk­let jeg rett for­bi en kar på ra­cer­syk­kel med syk­kel­shorts. Han så skik­ke­lig bit­ter ut. Ha­ha­ha!»

Dis­se me­nings­løse for­tel­lin­ge­ne ty­der ikke på noe an­net enn at du har lyt­tet til en per­son med elsyk­kel. De be­tyr om­trent det sam­me som den­ne his­to­ri­en, som man ikke hø­rer like ofte: «Jeg kjør­te lett for­bi alle på for­tau­et i dag. Med bil! Hvem skul­le trodd!»

Ikke sli­ten? Ikke tre­ning!

Om­fan­get av dis­se selv­til­fred­se og smått idio­tis­ke histo­rie­ne hin­ter om at en stor far­sott har inn­tatt lan­det. Men hva kos­ter elsyk­le­ne folk har vent seg til å kjø­pe? Her er noen ek­semp­ler:

Scott E-SUB Sport Tour, en 25 ki­los do­ning med et bat­te­ri på 500 Wh kos­ter 29.990 kro­ner på XXL.

Whi­te SC-E Comp FF 18 vei­er bare 21 kilo, og har et bat­te­ri på 400 Wh. For 19.990 kro­ner sam­me sted om­ta­les den som et rø­ver­kjøp av VG og TEK.NO: «Den­ne mo­del­len er et godt ek­sem­pel på at man ikke må blak­ke seg for å kjø­pe seg elsyk­kel i topp­klas­se,» skri­ver de.

Nå har pri­se­ne på elsyk­ler rik­tig­nok falt i takt med stør­re kon­kur­ran­se, og det er fullt mu­lig å få en slik ned i fire­sif­ret len­de. Men syk­ler man vir­ke­lig, el­ler er det selv­be­drag?

Du tre­ner ihvert­fall ikke. Og da er det kan­skje greit å vurdere noen al­ter­na­ti­ver. Hvil­ket brin­ger oss over til kjer­nen i sa­ken.

Blå­gul ki­ne­ser

For 20.000 kro­ner kan du få det­te al­ter­na­ti­vet: En Väss­la elscoo­ter. For om du uan­sett ikke får noe sa­er­lig fy­sisk ge­vinst av en lure­syk­kel, er det kan­skje like greit å kjø­re kom­for­ta­belt med en elscoo­ter til sam­me pris?

Fi­nans­avi­sen Motor har i et an­fall av an­ner­le­des­het tes­tet den­ne scoo­te­ren i Oslos ga­ter en uke. Det er snakk om et «svensk» pro­dukt, alt­så byg­get i Kina og mar­keds­ført som svensk. Det opp­rin­ne­li­ge nav­net «Vess­la» – røys­katt på svensk – spil­ler på Ve­spa og Te­s­la, og måt­te skro­tes av søks­mål­re­la­ter­te grun­ner, så der­med: Väss­la. Da vir­ker den jo dess­uten enda litt mer som om den fak­tisk er fra Sve­ri­ge.

Väss­la­en dri­ves frem­over ved hjelp av en Bosch-motor, og skal i teori­en kom­me opp i 45 km/t, som er mak­si­malt til­latt has­tig­het for mo­pe­der. Før trim­ming. Stryk det sis­te. Rekke­vid­den er opp­gitt til mel­lom 40 og 60 kilo­me­ter.

Sli­ter i bak­ke­ne

Med unn­tak av El-skil­tet og mang­len­de ek­sos­an­legg, ser den ut som en helt van­lig scoo­ter. Den størs­te for­skjel­len er ly­den, som na­er­mest er fra­va­eren­de. Väss­la­en er som et rov­dyr mot krys­sen­de fot­gjen­ge­re med ne­sen ned i mo­bil­te­le­fo­nen.

Om man har kjørt scoo­ter før, er det­te vel­dig en­kelt. Man set­ter seg på, vrir om nøk­ke­len og gir gass. Horn fin­nes på beg­ge si­der av sty­ret, og på høy­re side fin­nes en me­nings­løs bry­ter hvor man kan vel­ge «ECO» el­ler «FAST». Hvor­for noen med vet­tet i be­hold skul­le fore­trek­ke «ECO» er umu­lig å for­stå, etter­som Väss­la­en sli­ter med å top­pe 35 km/t i opp­over­bak­ker selv i «FAST».

Grun­nen er at mo­to­ren bare yter 1.000 watt, og det er i mins­te la­get når scoo­ter og fø­rer vei­er rundt 150 kilo. Van­li­ge ben­sin­mo­pe­der er nor­malt gode for minst det dob­belte.

Men alt er re­la­tivt, for om du i ste­det vel­ger en Scott E-SUB Sport Tour til 29.990 kro­ner, blir du so­lid fra­kjørt der du tråk­ker av sted. Kom­for­ten på en scoo­ter er dess­uten over­le­gen.

Noen ly­ter

Selve bat­te­ri­et er plas­sert i ba­ga­sje­rom­met un­der se­tet, hvor det fyl­ler opp om­trent halve plas­sen. Man kan en­ten lade scoo­te­ren der den står par­kert el­ler ta med seg bat­te­ri­et inn. Det er et li­ti­um-ion-bat­te­ri fra LG, og tar mel­lom fem og seks ti­mer å fulla­de via en van­lig stikkon­takt.

At bat­te­ri­et er plas­sert der det er, gjør det umu­lig å lag­re hjel­men i scoo­te­ren. Det er uprak­tisk.

El­lers er Väss­la­en be­fri­en­de en­kel å ha med å gjø­re, og man fris­tes ofte til å suse av sted med den iste­den­for å gå el­ler syk­le. El­ler ta bi­len, for den saks skyld. Scoo­ter er i ut­gangs­punk­tet et fest­lig frem­komst­mid­del som byr på over­ras­ken­de mye kjøre­gle­de.

Bygge­kva­li­te­ten er i ho­ved­sak god, og farge­kom­bi­na­sjo­nen på test­scoo­te­ren – matt blå­grå og ly­se­brunt sete – til­ta­len­de. Bosch-motor tel­ler også po­si­tivt, selv om den alt­så er un­der­di­men­sjo­nert. LCD­dis­play­et og bry­ter­ne opp­le­ves som so­li­de.

Alt er li­ke­vel ikke helt på stell. Selv uten for­bren­nings­mo­tor opp­står det en lett vi­bra­sjon et sted som ska­per en ulyd. Og venst­re speil, som man tren­ger ofte når man kjø­rer scoo­ter, klap­per sam­men av luft­mot­stan­den. Vi an­tar at dis­se tin­ge­ne lett kan ret­tes på.

Trygt i tre mil

Men hvor­dan er det med rekke­vid­den?

60 kilo­me­ter er ihvert­fall helt ute­luk­ket, om man ikke er en små­pike på 45 kilo som bor i en padde­flat by og har tei­pet bry­te­ren fast i ECO. Vi opp­lev­de 40 som mu­lig, men ikke i rea­li­te­ten der hel­ler. For om du na­er­mer deg 10 pro­sents gjen­va­eren­de bat­te­ri­tid, går Väss­la­en i nød­mo­dus, og topp­far­ten be­gren­ses yt­ter­li­ge­re.

Det går for­øv­rig an å kjø­pe et eks­tra bat­te­ri, men det øker pri­sen med 8.000 kro­ner, og man må ma­nu­elt kob­le om når det ene bat­te­ri­et går tomt.

Med van­lig bat­teri­ut­rust­ning me­ner Väss­la-gründer og adm. di­rek­tør Rick­ard Bröms at scoo­te­ren pas­ser til pend­ling på mel­lom 5 og 15 kilo­me­ter hver vei.

«Man kom­mer att dö tris­tess­dö­den om man pend­lar 80 km dag­li­gen med mop­pe,» skri­ver han kor­rekt i en epost til Fi­nans­avi­sen Motor.

For 20.000 kro­ner me­ner vi at Väss­la kan va­ere et in­ter­es­sant al­ter­na­tiv til elsyk­ler for man­ge. Da har vi vel å mer­ke ikke snak­ket høyt om at kon­ven­sjo­nel­le ben­sin­scoo­te­re med bed­re ef­fekt kan kjø­pes fra 8.990 kro­ner…

RAS­KE­RE ENN ELSYK­KEL: Dess­uten gir en scoo­ter mye kjøre­gle­de – sa­er­lig i for­hold til en smekk­full buss på hum­pe­te Oslo-ga­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.