Avs­park for ja­pansk su­per­bil

As­park Owl var kan­skje den kon­sept­bi­len som ga den størs­te «Wow»-ef­fek­ten i fjor. Nå kan du be­stil­le den ja­pans­ke su­per­bi­len.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD

Nå kas­ter ja­pa­ner­ne seg inn i le­ken med elek­tris­ke su­per­sports­bi­ler gjen­nom det ukjen­te sel­ska­pet As­park. De­res proto­type sto ut­stilt i Frank­furt i fjor høst. På Pa­ris-ut­stil­lin­gen kun­ne du be­stil­le den.

Van­vit­tig

As­park Owl er en kar­bon­fi­ber­bil med de­sign som hen­tet rett ut av et tegne­se­rie­ma­ga­sin, og med på­ståt­te 1.150 heste­kref­ter snak­ker vi ak­se­le­ra­sjon som børse­skudd. Fra 0 til 100 km/t skal gå unna på 1,99 se­kun­der, og topp­far­ten skal lig­ge på 280 km/t.

Ja­pans­ke As­park be­gyn­te å ut­vik­le sin elek­tris­ke su­per­sports­bil i 2014, og grunn­leg­ge­ren og sje­fen Ma­sano­ri Yoshi­da inn­røm­met at det spek­ta­ku­la­ere ka­ros­se­ri­et var mer for­met av hans ide­er om hvor­dan en su­per­bil skul­le se ut enn vi­ten­ska­pe­li­ge aero­dy­na­mis­ke tes­ter.

Eks­trem

Om den eks­tre­me ja­pans­ke «ug­len» vi­ser seg fly­ve­dyk­tig og blir en vir­ke­lig­het for rundt 3,5 mil­lio­ner euro gjen­står å se. Men du kan leg­ge inn be­stil­ling - og et de­po­si­tum - for å hjel­pe Yoshi­da vi­de­re mot le­ve­ring i 2020.

Én mil­lion euro er inn­gangs­bil­let­ten, og for or­dens skyld kan vi jo nev­ne at den ikke er re­fun­der­bar om du skul­le om­be­stem­me deg un­der­veis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.