So­fis­ti­kert ita­lie­ner

Den ita­li­ens­ke 80-fo­te­ren kos­ter nes­ten 50 mil­lio­ner kro­ner. Du får en 26 me­ter lang, tyr­kisk­bygd mo­to­r­yacht for 33 mil­lio­ner kro­ner.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG

Advanced Yachts har ho­ved­kon­tor i Mi­la­no og byg­ger bå­ter i Pe­sa­ro. Den 24 me­ter lan­ge Advanced A80 er den størs­te bå­ten verf­tet pro­du­se­rer. En 100-fo­ter er un­der plan­leg­ging.

So­fis­ti­kert

Verf­tet har al­li­ert seg med flin­ke folk. John Reichel og Jim Pugh har kon­stru­ert skro­get og rig­gen. Et uav­hen­gig fir­ma har gjort ar­bei­det med å kal­ku­le­re struk­tu­ren og Nau­ta De­sign står for in­te­ri­ø­ret.

Skrog og dekk stø­pes i for­mer. Advanced bru­ker so­fis­ti­ker­te ma­te­ria­ler og me­to­der for å lage en båt som er lett, stiv og sterk. A80 vei­er 39.700 kilo. Av det­te er cir­ka 12.000 kilo plas­sert i kjø­len. Advanced har valgt en fast kjøl som gir bå­ten en dyp­gå­en­de på 3,5 me­ter. Mas­ten er 35 me­ter høy. A80 kan hei­se et seil­are­al som er på 326 kvad­rat­me­ter. Dør vin­den ut, sør­ger en Yan­mar-motor med 230 hes­ter for frem­drif­ten.

Tre lu­ga­rer

A80 har en åpen cock­pit med ror­manns­plas­se­ring langt ak­ter og god plass til å spi­se el­ler slap­pe av i fri­luft. Det er lett å be­ve­ge seg på dekk, men på lan­ge tu­rer i rom sjø er ror­man­nen vel­dig ut­satt for va­er og vind. Mye glass gjør dekk­s­hu­set lyst og det er fin ut­sikt fra den­ne de­len av bå­ten. Ei­e­ren dis­po­ne­rer en stor lu­gar som er seks me­ter bred i ak­ter­ski­pet. Midt­skips er det to gjeste­lu­ga­rer. For­ut be­fin­ner bys­sa seg samt to mann­skaps­lu­ga­rer med fire senge­plas­ser.

Advanced A80 er svine­dyr. Ba­sis­pris er på 48 mil­lio­ner kro­ner. En Je­an­neau 64 får du for rundt ti mil­lio­ner kro­ner. Vil du ha en stor mo­to­r­yacht, må du ut med rundt 60 mil­lio­ner kro­ner for en 27-me­ter bygd av Azimut.

FOTO: ADVANCED YACHTS

FRITIDSSKIPPER: Ei­e­ren tren­ger bare fri­tids­skip­per­ser­ti­fi­kat for å stå til rors om­bord i 80-fo­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.