Ned­tel­ling til Mer­ce­des’ GLE

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - HÅ­KON Sa­ebø HAKON.SABO@FI­NANS­AVI­SEN.NO

1. Den blir gi­gan­tisk

Nye Mer­ce­des-benz GLE får for førs­te gang elek­trisk jus­ter­ba­re bak­se­ter på rad num­mer to. Ak­sel­av­stan­den er økt med 80 milli­me­ter og leng­den to­talt er økt med 105 milli­me­ter på Mer­ce­des’ nye beist. Ba­ga­sje­roms­ka­pa­si­te­ten er na­er van­vit­ti­ge 825 li­ter og den­ne øker til fris­ke 2.055 ved å slå ned and­re sete­rad. Man­ge vil også set­te pris på at GLE nå kan fås som syv­se­ter

2. In­di­vi­du­ell dem­ping

De tek­no­logi­in­ter­es­ser­te, og ikke minst sva­ert kres­ne, kan se frem til Mer­ce­des’ nye un­der­stell. Tys­ker­ne har valg å kal­le det E-ac­tivee Body Con­trol, som kom­bi­ne­res med luft­f­ja­e­ring. Sys­te­met er det enes­te i mar­ke­det hvor fja­er- og dem­pe­kref­ter sty­res in­di­vi­du­elt på hvert hjul. Det­te be­tyr at det ikke bare mot­vir­ker kreng­ning, men også øv­ri­ge be­ve­gel­ser i bi­len. Hvor­dan det­te fun­ge­rer i prak­sis skal bli sva­ert spen­nen­de å se.

4. Frisk sek­ser

Salgs­start på nye GLE er nå i høst, men mo­tor­ut­val­get er ikke vold­somt. I alle fall ikke i be­gyn­nel­sen. Den enes­te mo­to­ren du kan vel­ge er rekke­sek­se­ren som duk­ket opp i Mer­ce­des-benz CLS. Nav­net på den di­gre SUV-EN blir da GLE 450 4Ma­tic og ef­fek­ten er satt til fris­ke 367 heste­kref­ter. Minst like vik­tig er et drei­e­mo­ment på 500 Nm, men for­di bi­len har et mod­hy­brid­sys­tem, såkalte EQ Boost, får du yt­ter­li­ge­re 22 heste­kref­ter og 250 Nm un­der full ak­se­le­ra­sjon. Iføl­ge Mer­ce­des-benz er nye GLE 450 «sva­ert po­tent», og det er egent­lig in­gen grunn til å be­tvi­le det. Den en­de­li­ge dom­men kom­mer når bi­len prøve­kjø­res og set­tes opp mot den nes­ten like fers­ke BMW X5. Pri­sen er ikke klar, men det er lov å anta at pri­sen vil gå opp fra da­gens plugg-inn-hy­brid, som har av­gift ba­sert på gam­le ut­slipps­data.

3. Med høy sik­ker­het

Som med and­re nye bi­ler fra Mer­ce­des-benz er de såkalte as­sis­tent­sys­te­me­ne vik­tig. På nye GLE kan sys­te­met re­du­se­re fø­re­rens in­volve­ring i kjø­rin­gen, ved at nye GLE selv opp­rett­hol­der av­stand til bi­len foran. I has­tig­he­ter un­der 60 kilo­me­ter i ti­men be­tyr det for­hå­pent­lig­vis at GLE er na­er­mest selv­kjø­ren­de.

5. Veiv med ar­me­ne

Det nye bru­ker­grense­snit­tet, såkalte MBUX, fun­ge­rer nå ved hjelp av hånd- og arm­be­ve­gel­ser. Det er ty­de­lig at Mer­ce­des-benz’ folk har va­ert ute og kjørt BMW-ER, for det lå­ter på­fal­len­de likt som det sys­te­met BMW in­tro­du­ser­te på 7-se­ri­en. In­te­ri­ør­as­sis­ten­ten i GLE kan in­ter­es­sant nok til­pas­ses auto­ma­tisk, av­hen­gig av om kom­man­do­ene ut­fø­res av fø­rer el­ler pas­sa­sjer. Ar­tig nok har også in­for­ma­sjo­nen i det nye head up­dis­play­et økt til dob­bel stør­rel­se og er 20 pro­sent mer lys­sterkt. Iføl­ge Mer­ce­des-benz er det ve­sent­lig at in­for­ma­sjo­nen opp­le­ves å lig­ge rundt tre me­ter foran fø­re­ren for å unn­gå kon­ti­nu­er­lig fo­kus­skif­te mel­lom inn­hold og tra­fikk­si­tua­sjo­nen.

ALLE FOTO: DAIMLER DAIMLER AG - GLO­BAL COMMUNICATIO DAIMLER AG - GLO­BAL COMMUNICATIO DAIMLER AG - GLO­BAL COMMUNICATIO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.